Zoznam 
Zápisnica
PDF 253kWORD 75k
Štvrtok, 30. novembra 2017 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania ***I (rozprava)
 3.Pokračovanie rokovania
 4.Vykonávanie európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia (rozprava)
 5.Oficiálne privítanie
 6.Vykonávanie európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia (pokračovanie rozpravy)
 7.Vyhlásenie Predsedníctva
 8.Hlasovanie
  8.1.Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.2.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2017: Zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastných príjmov a pokút) (hlasovanie)
  8.3.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2018 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.4.Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (hlasovanie)
  8.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/003 GR/Attica retail (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.6.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/005 FI/Retail (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.7.Rozpočtový postup na rok 2018 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.8.Žiadosť o zbavenie imunity Any Gomesovej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.9.Zmeny zdrojov na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zdrojov na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti a na cieľ Európska územná spolupráca ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.10.Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Egyptom: účasť Egypta na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.11.Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Alžírskom: účasť Alžírska na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.12.Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Jordánskom: účasť Jordánska na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.13.Pristúpenie Čile, Islandu a Bahám k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.14.Pristúpenie Panamy, Uruguaja, Kolumbie a Salvádoru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.15.Pristúpenie San Marína k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.16.Pristúpenie Gruzínska a Juhoafrickej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.17.Prechodné opatrenia na zmiernenie vplyvu zavedenia IFRS 9 ***I (hlasovanie)
  8.18.Nástroj na podporu stability a mieru ***I (hlasovanie)
  8.19.Poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania ***I (hlasovanie)
  8.20.Povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku * (hlasovanie)
  8.21.Administratívna spolupráca a boj proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty * (hlasovanie)
  8.22.Situácia v Jemene (hlasovanie)
  8.23.Vykonávanie európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 12.Presun rozpočtových prostriedkov
 13.Predloženie dokumentov
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní
 16.Skončenie rokovania
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

Gunnar Hökmark uviedol správu.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pedro Silva Pereira v mene skupiny S&D, Brian Hayes v mene skupiny PPE, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, David Coburn v mene skupiny EFDD, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Paul Tang, Pirkko Ruohonen-Lerner, Bernard Monot, Neena Gill, Notis Marias a Pervenche Berès.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jean-Paul Denanot a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpili: Jyrki Katainen a Gunnar Hökmark.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.19 zápisnice zo dňa 30.11.2017.

(Schôdza bola prerušená o 09.38.)


3. Pokračovanie rokovania

Schôdza pokračovala o 09.48.

V rozprave vystúpila Rosa Estaràs Ferragut k priebehu rokovania.


4. Vykonávanie európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia (rozprava)

Správa o vykonávaní európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia [2017/2127(INI)] – Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Helga Stevens (A8-0339/2017)

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Helga Stevens uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Rosa Estaràs Ferragut (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Julie Ward (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko) a Marek Plura v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Angelo Ciocca v mene skupiny ENF a Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec.

(Pokračovanie rozpravy: bod 6 zápisnice zo dňa 30.11.2017)


5. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie z pparlamentu Uzbeckej republiky na čele so senátorom Alisherom Kurmanovom, ktorá bola usadená na čestnej galérii.


6. Vykonávanie európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia (pokračovanie rozpravy)

(Začiatok rozpravy: bod 4 zápisnice zo dňa 30.11.2017)

Vystúpili títo poslanci: Heinz K. Becker, Agnes Jongerius, Arne Gericke, Morten Løkkegaard, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Tim Aker, Gilles Lebreton, Lampros Fountoulis, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Davor Škrlec, Rolandas Paksas, Dieter-Lebrecht Koch, Brando Benifei, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Csaba Sógor, Soledad Cabezón Ruiz, Krzysztof Hetman, Biljana Borzan, Lara Comi, Francesc Gambús a Ivica Tolić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Monika Beňová, Notis Marias, Jiří Maštálka, Lefteris Christoforou, Caterina Chinnici a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili Marianne Thyssen a Helga Stevens.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.23 zápisnice zo dňa 30.11.2017.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


7. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením k nedávnym teroristickým útokom v Egypte a vyjadril úprimnú sústrasť Parlamentu rodinám obetí a solidárnosť Parlamentu s egyptským národom.

Pripomenul, že boj proti terorizmu je spoločnou záležitosťou Európy a Afriky, ako bolo zdôraznené na samite AÚ – EÚ v Abidžane.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Doru-Claudian Frunzulică, k oslavám štátneho sviatku v Rumunsku 1. decembra.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/344 zo 14. decembra 2016 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2017 [COM(2017)0900 – C8-0408/2017 – 2017/2265(BUD)] – Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jens Geier (A8-0372/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0452)


8.2. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2017: Zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastných príjmov a pokút) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2017 na rozpočtový rok 2017: Zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné príjmy a pokuty) [14275/2017 – C8-0417/2017 – 2017/2217(BUD)] – Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jens Geier (A8-0379/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijatý (P8_TA(2017)0453)


8.3. Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2018 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2018 [COM(2017)0270 – C8-0161/2017 – 2017/2076(BUD)] – Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Inese Vaidere (A8-0371/2017)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0454)


8.4. Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich s migráciou, prílevmi utečencov a bezpečnostnými hrozbami [COM(2017)0271 – C8-0163/2017 – 2017/2077(BUD)] – Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0455)


8.5. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/003 GR/Attica retail (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Grécka – EGF/2017/003 GR/Attica retail [COM(2017)0613 – C8-0360/2017 – 2017/2229(BUD)] – Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0456)


8.6. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/005 FI/Retail (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Fínska – EGF/2017/005 FI/Retail) [COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD)] – Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Răzvan Popa (A8-0366/2017)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0457)


8.7. Rozpočtový postup na rok 2018 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o spoločnom texte návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu [11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD)] – Delegácia Európskeho parlamentu v rozpočtovom zmierovacom výbore. Spravodajcovia: Siegfried Mureşan a Richard Ashworth (A8-0359/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

SPOLOČNÝ NÁVRH

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0458)

Vystúpenia:

Bruno Gollnisch k postupu, ktorý sa uplatnil v prípade žiadosti o zbavenie imunity poslancov a nasledujúcom hlasovaní o správe Laury Ferrarovej – A8-0363/2017 (predseda pripomenul, že Parlament bude hlasovať o správe).

Günther Oettinger (člen Komisie) a Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady), po hlasovaní, k rozpočtovému roku 2018.

Predseda vystúpil pred podpisom rozpočtu na rozpočtový rok 2018 s týmto vyhlásením:

„Spoločný text dosiahnutý v Zmierovacom výbore 18. novembra 2017 bol schválený Parlamentom aj Radou. Rozpočtový postup sa uskutočnil v súlade s článkom 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Rozpočtový postup na rozpočtový rok 2018 možno preto považovať za ukončený. Vyhlasujem rozpočet Únie na rozpočtový rok 2018 za prijatý s konečnou platnosťou.“

Predseda pristúpil k podpísaniu rozpočtu za prítomnosti Jena Arthuisa, predsedu výboru BUDG, ako aj Siegfrieda Mureşana, Richarda Ashwortha a Jensa Geiera, spravodajcov pre všeobecný rozpočet.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka


8.8. Žiadosť o zbavenie imunity Any Gomesovej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Any Gomesovej [2017/2096(IMM)] – Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0363/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0459)


8.9. Zmeny zdrojov na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zdrojov na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti a na cieľ Európska územná spolupráca ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zmeny zdrojov na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zdrojov na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti a na cieľ Európska územná spolupráca [COM(2017)0565 – C8-0342/2017 – 2017/0247(COD)] – Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0460)


8.10. Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Egyptom: účasť Egypta na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Egyptskou arabskou republikou, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Egyptskej arabskej republiky na partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) [11965/2017 – C8-0345/2017 – 2017/0196(NLE)] – Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0461)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.11. Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Alžírskom: účasť Alžírska na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Alžírskej demokratickej ľudovej republiky na partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) [11964/2017 – C8-0346/2017 – 2017/0197(NLE)] – Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Sofia Sakorafa (A8-0354/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0462)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.12. Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Jordánskom: účasť Jordánska na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Jordánskeho hašimovského kráľovstva na partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) [11966/2017 – C8-0343/2017 – 2017/0200(NLE)] – Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Sofia Sakorafa (A8-0355/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0463)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.13. Pristúpenie Čile, Islandu a Bahám k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rumunsko oprávňuje prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Čile, Islandu a Bahám k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2017)0360 – C8-0234/2017 – 2017/0150(NLE)] – Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0464)


8.14. Pristúpenie Panamy, Uruguaja, Kolumbie a Salvádoru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko a Rumunsko oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Panamy, Uruguaja, Kolumbie a Salvádoru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2017)0369 – C8-0231/2017 – 2017/0153(NLE)] – Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0465)


8.15. Pristúpenie San Marína k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Holandsko, Chorvátsko, Portugalsko a Rumunsko oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie San Marína k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0466)


8.16. Pristúpenie Gruzínska a Juhoafrickej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Luxembursko a Rumunsko oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Gruzínska a Juhoafrickej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2017)0357 – C8-0233/2017 – 2017/0148(NLE)] – Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0467)


8.17. Prechodné opatrenia na zmiernenie vplyvu zavedenia IFRS 9 ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 [COM(2016)0850 – C8-0158/2017 – 2016/0360B(COD)] – Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Peter Simon (A8-0255/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0468)


8.18. Nástroj na podporu stability a mieru ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 230/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru [COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)] – Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0469


8.19. Poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania [COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD)] – Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0470)


8.20. Povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku [COM(2016)0757 – C8-0004/2017 – 2016/0370(CNS)] – Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2017)0471)


8.21. Administratívna spolupráca a boj proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty [COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS)] – Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2017)0472)


8.22. Situácia v Jemene (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 a B8-0656/2017 (2017/2849(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0649/2017

(nahrádzajúci B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 a B8-0655/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis a Daniel Caspar, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Knut Fleckenstein, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis a Maria Lidia Senra Rodríguez, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato a Alyn Smith, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0473)

(Návrh uznesenia B8-0656/2017 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Tunne Kelam predložil ústny pozmeňujúci návrh k odôvodneniu M. Keďže proti zaradeniu tohto ústneho pozmeňujúceho návrhu sa vyslovilo viac ako 40 poslancov, tento ústny pozmeňujúci návrh nebol prijatý.


8.23. Vykonávanie európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia (hlasovanie)

Správa o vykonávaní európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia [2017/2127(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Helga Stevens (A8-0339/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0474)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Siegfried Mureşan a Richard Ashworth - A8-0359/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Jiří Payne, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly a Stanislav Polčák

Správa: Arnaud Danjean - A8-0261/2017
Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly a Stanislav Polčák

Návrh uznesenia o situácii v Jemene (2017/2849(RSP)) (B8-0649/2017)
Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Jan Zahradil, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Správa: Helga Stevens - A8-0339/2017
Alex Mayer, Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil a Notis Marias.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


11. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o stiahnutí iniciatívnej správy (článok 52 rokovacieho poriadku)

Výbor CONT sa rozhodol, že stiahne túto iniciatívnu správu:

– Rozpočtová kontrola financovania mimovládnych organizácií (MVO) z rozpočtu EÚ (2015/2345(INI))
stanovisko: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku)

Pridelenie výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor LIBE

– Výročná správa za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (2017/2216(INI))
predložené gestorskému výboru: CONT
stanovisko: LIBE

výbor AFET

– Ďalšia makrofinančná pomoc Gruzínsku (COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: AFET

výbor CONT

– Situácia v Maďarsku (podľa uznesenia Európskeho parlamentu zo 17. mája 2017) (2017/2131(INL))
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: FEMM, AFCO, CULT, CONT


12. Presun rozpočtových prostriedkov

Rada Európskej únie v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách informovala rozpočtový orgán o schválení presunov rozpočtových prostriedkov DEC 21/2017, DEC 23/2017, DEC 24/2017, DEC 28/2017 DEC 29/2017 a DEC 30/2017 – Oddiel III – Komisia.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 28/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017 a DEC 33/2017 – Oddiel III – Komisia.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových prostriedkoch rozhodol, že proti presunom rozpočtových prostriedkov INF 7/2017 a INF 8/2017, ktoré predložil Súdny dvor, nevznesie námietky.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že proti presunom rozpočtových prostriedkov V/AB-11/C/17, V/AB-12/C/17, V/AB-13/C/17 a V/AB-14/C/17, ktoré predložil Európsky dvor audítorov, nevznesie námietky.


13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 8/2017 – Oddiel IV – Súdny dvor (N8-0086/2017 – C8-0403/2017 – 2017/2261(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 33/2017 – Oddiel III – Komisia (N8-0088/2017 – C8-0405/2017 – 2017/2262(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. 2/2017 – Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (N8-0089/2017 – C8-0406/2017 – 2017/2263(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

– Salvatore Domenico Pogliese. Návrh uznesenia o zelenej knihe o rozvoji spoločnej európskej identity (B8-0591/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

CULT

– Konstantinos Papadakis a Sotirios Zarianopoulos. Návrh uznesenia o úplnom a okamžitom odškodnení domácností pracujúcich, malých a stredných poľnohospodárskych podnikov a drobných podnikateľov postihnutých prírodnými katastrofami (B8-0592/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

REGI

– Nicola Caputo. Návrh uznesenia o daňových rajoch (B8-0598/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

– Lorenzo Fontana. Návrh uznesenia o ochrane prenasledovaných kresťanov v krajinách s prevahou moslimského obyvateľstva (B8-0599/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

AFET


14. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného a včerajšieho rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


15. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 11. do 14. decembra 2017.


16. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 12.43 h.


17. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Coelho, Crowley, Händel, Karlsson, Lalonde, Matias, Punset

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia