Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 декември 2017 г. - Страсбург

5. Ред на работа
CRE

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през декември 2017 г. (614.777/OJMA) беше раздаден и бяха предложени следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

- Искане на групата PPE за вписване в дневния ред на дебат относно възражението срещу проекта на Комисията по отношение на употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди- три- и полифосфати (E338-452) в замразени вертикални месни шишове (B8-0666/2017) (точка 66 от проекта на дневен ред).

Изказа се Françoise Grossetête, от името на групата PPE, която обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

- Искане на групата GUE/NGL за удължаване на заседанието до 24 часа.

Изказа се Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

- Искане на групата PPE за провеждане на гласуването във връзка с възражението срещу проекта на Комисията в сряда.

Изказа се Françoise Grossetête, от името на групата PPE, която обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

Изказа се Knut Fleckenstein (председателят уточни, че този дебат ще бъде проведен като последна точка от дневния ред във вторник).

- Докладът Lebreton относно искането за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца (A8-0398/2017) и докладът Cavada относно искането за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле (A8-0397/2017) са вписани във времето за гласуване.

Сряда

След консултация с политическите групи, председателят предложи следната промяна:

Дебатът по доклада Corazza Bildt относно прилагането на Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (A8-0368/2017) (точка 55 от проекта на дневен ред) е вписан като последна точка от дневния ред.

Парламентът одобрява това предложение.

Четвъртък

- Искане на групата PPE за отлагане за месечната сесия през януари 2018 г. на дебата във връзка със запитването относно спора между ЕС и Норвегия относно улова на снежен краб в Свалбард (B8-0612/2017) (точка 29 от проекта на дневен ред).

Изказа се Jarosław Wałęsa, от името на групата PPE, който обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност