Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 декември 2017 г. - Страсбург

9. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че е получил искане за гласуване от групата Verts/ALE, както и от множество членове на ЕП, достигащи средния праг, във връзка с решението на комисията JURI за започване на междуинституционални преговори, оповестено в протокола от 29 ноември 2017 г. (точка 8 от протокола от 29.11.2017 г).

Гласуването ще бъде проведено утре съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно другите решения за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от сряда, 29 ноември 2017 г. (точка 8 от протокола от 29.11.2017 г).

Следователно комисиите CULT, AFCO и IMCO/JURI започнаха преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

°
° ° °

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисия IMCO, въз основа на доклада по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Докладчик: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- комисия IMCO, въз основа на доклада по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Докладчик: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- комисии ECON и LIBE, въз основа на доклада по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)). Докладчици: Mady Delvaux и Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма до полунощ утре, вторник, 12 декември, поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

Правна информация - Политика за поверителност