Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 11. prosince 2017 - Štrasburk

9. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předsedající oznámil, že od skupiny Verts/ALE a několika poslanců dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty obdržel žádost, aby se hlasovalo o rozhodnutí výboru JURI zahájit interinstitucionální jednání, které bylo oznámeno v zápisu z denního zasedání konaného dne 29. listopadu 2017 (bod 8 zápisu ze dne 29.11.2017).

Hlasování se bude konat zítra v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu.

Předsedající oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost týkající se ostatních rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápisu z denního zasedání konaného ve středu 29. listopadu 2017 (bod 8 zápisu ze dne 29.11.2017).

Výbory CULT, AFCO a IMCO/JURI tak mohly po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.

°
° ° °

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

- výbor IMCO na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky týkající se služeb a kterou se mění směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Zpravodaj: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- výbor IMCO na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Zpravodaj: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- výbory ECON a LIBE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)). Zpravodajové: Mady Delvaux a Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do úterý 12. prosince do půlnoci, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.

Právní upozornění - Ochrana soukromí