Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 11. detsember 2017 - Strasbourg

9. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

Asepresident teatas, et fraktsioon Verts/ALE ja vähemalt keskmisele lävendile vastav arv parlamendiliikmeid on esitanud taotluse JURI-komisjoni taotluse kohta alustada 29. novembri 2017 protokollis 7 (29.11.2017 protokollipunkt 8) nimetatud institutsioonidevahelisi läbirääkimisi.

Hääletus toimub teisipäeval kodukorra artikli 69c lõike 2 kohaselt.

Asepresident andis teada, et ta ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsiooni(de)lt taotlust seoses muude otsustega alustada kolmapäeva, 29. novembri 2017 protokollis (29.11.2017 protokolli punkt 8) nimetatud institutsioonidevahelisi läbirääkimisi.

CULT-komisjon, AFCO-komisjon ja IMCO-komisjon said seega alustada kodukorra artikli 69c lõikes 2 osutatud tähtaja möödumisel läbirääkimisi.

°
° ° °

Asepresident tegi teatavaks järgmised komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

- IMCO-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Raportöör Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- IMCO-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse uute kutsealasid reguleerivate õigusnormide vastuvõtmisele eelnevat proportsionaalsuse kontrolli (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Raportöör Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- ECON-komisjon ja LIBE-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liitu sisse toodava või liidust välja viidava sularaha kontrollimise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005. (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)). Raportöörid: Mady Delvaux ja Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne, teisipäeva, 12. detsembri keskööd), et komisjoni otsus läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika