Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 december 2017 - Straatsburg

9. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij een verzoek heeft ontvangen van de Verts/ALE-Fractie alsook van verscheidene leden die ten minste de middelhoge drempel bereiken, om te stemmen over het besluit van de Commissie JURI om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals vermeld in de notulen van 29 november 2017 (punt 8 van de notulen van 29.11.2017).

De stemming zal morgen plaatsvinden overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot de andere besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van woensdag 29 november 2017 (punt 8 van de notulen van 29.11.2017).

De Commissies CULT, AFCO en IMCO/JURI konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.

°
° ° °

De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie IMCO, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Rapporteur: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- Commissie IMCO, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- Commissie ECON en LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)). Rapporteurs: Mady Delvaux en Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, vóór morgen dinsdag 12 december 2017 om middernacht schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.

Juridische mededeling - Privacybeleid