Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 11. decembra 2017 - Štrasburg

9. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predsedajúci oznámil, že od skupiny Verts/ALE a niekoľkých poslancov, ktorí dosiahli strednú prahovú hodnotu, mu bola doručená žiadosť o hlasovanie týkajúca sa rozhodnutia výboru JURI o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámeného v zápisnici z 29. novembra 2017 (bod 8 zápisnice zo dňa 29.11.2017).

Hlasovanie sa uskutoční zajtra v súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.

Predsedajúci oznámil, že od poslancov ani politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, mu nebola doručená žiadna žiadosť týkajúca sa iných rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici z stredy 29. novembra 2017 (bod 8 zápisnice zo dňa 29.11.2017).

Výbory CULT, AFCO a IMCO/JURI preto mohli začať rokovania po uplynutí lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.

°
° ° °

Predsedajúci v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

- výbor IMCO na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktorou sa mení smernica 2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Spravodajca Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- výbor IMCO na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Spravodajca Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- výbory ECON a LIBE o návrhu Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)). Spravodajcovia: Mady Delvaux a Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne pred polnocou zajtra v utorok 12. decembra požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia