Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

13. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000089/2017) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της επιτροπής AFCO, προς το Συμβούλιο: Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017)·

- (O-000090/2017) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της επιτροπής AFCO, προς την Επιτροπή: Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου