Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 11. joulukuuta 2017 - Strasbourg

15. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Portugalin kanssa (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainnin osalta (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten :

AFCO, BUDG, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainnin osalta (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten :

AFCO, AGRI, BUDG, ITRE, CONT

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Komission päätös, joka koskee ehdotuksen hyväksymistä yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan Elke Koenigin toimikauden jatkamisesta (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 kumoamisesta (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 1986/2006, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

- Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta (2017/2121(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: David McAllister (A8-0350/2017)

- Mietintö vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (2017/2123(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Michael Gahler (A8-0351/2017)

- Mietintö vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevasta eurooppalaisesta strategiasta (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI)) - TRAN -valiokunta - Esittelijä: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Mietintö rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevästä tutkinnasta (2017/2013(INI)) - PANA -valiokunta - Esittelijät: Jeppe Kofod, Petr Ježek (A8-0357/2017)

- Mietintöluonnos vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (2017/2122(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Mietintö lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta 13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU täytäntöönpanosta (2015/2129(INI)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1295/2013 muuttamisesta (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)) - CULT -valiokunta - Esittelijä: Silvia Costa (A8-0369/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) - AFCO -valiokunta - Esittelijät: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)) - TRAN -valiokunta - Esittelijä: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 652/2014 muuttamisesta (COM(2016)0605[[02]] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)) - AGRI -valiokunta - Esittelijä: Albert Deß (A8-0380/2017)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Hongkongista - 20 vuotta palauttamisen jälkeen (2017/2204(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Mietintö aiheesta ”Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa” (2017/2065(INI)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

- Mietintö katsauksesta Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa (2017/2069(INI)) - PETI -valiokunta - Esittelijä: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmien välistä yhteyttä koskevan Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä (13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

- Mietintö vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemistä asioista (työjärjestyksen 216 artiklan 7 kohdan mukaisesti (2017/2222(INI)) - PETI -valiokunta - Esittelijä: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Mietintö EU:n makroaluestrategioiden täytäntöönpanosta (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

- * Mietintö komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

- Mietintö Ingeborg Gräßlen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2017/2220(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

- Mietintö Eleonora Forenzan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2017/2199(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 kumoamisesta (11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)) - PECH -valiokunta - Esittelijä: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö