Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras

15. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Portugalijoje pradžios projektas (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos dėl Europos bankininkystės institucijos būstinės vietos (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

AFCO, BUDG, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl Europos vaistų agentūros būstinės vietos (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

AFCO, AGRI, BUDG, ITRE, CONT

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu (12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Komisijos sprendimas dėl pasiūlymo skirti Elke König Bendros pertvarkymo valdybos pirmininke dar vienai kadencijai (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (EERK) (nauja redakcija) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1986/2006, Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

- Pranešimas dėl metinio pranešimo dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo (2017/2121(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: David McAllister (A8-0350/2017)

- Pranešimas dėl metinės bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaitos (2017/2123(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Michael Gahler (A8-0351/2017)

- Pranešimas dėl Europos mažataršio judumo strategijos (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Pranešimas dėl pinigų plovimo, mokesčių slėpimo ir vengimo tyrimo (2017/2013(INI)) - PANA komitetas - Pranešėjai: Jeppe Kofod, Petr Ježek (A8-0357/2017)

- Pranešimas dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (2017/2122(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Pranešimas dėl 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija įgyvendinimo (2015/2129(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)) - CULT komitetas - Pranešėja: Silvia Costa (A8-0369/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) - AFCO komitetas - Pranešėjos: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Europos Sąjungos vardu (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 652/2014 (COM(2016)0605[[02]] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Albert Deß (A8-0380/2017)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Honkongo praėjus 20 metų po perdavimo (2017/2204(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Pranešimas Skaitmeninės prekybos strategijos kūrimas (2017/2065(INI)) - INTA komitetas - Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

- Pranešimas 2017 m. ES pilietybės ataskaita. Piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje (2017/2069(INI)) - PETI komitetas - Pranešėja: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo sudarymo projekto (13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

- Pranešimas dėl Peticijų komiteto 2016 metų svarstymų rezultatų, pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 7 dalį (2017/2222(INI)) - PETI komitetas - Pranešėjas: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Pranešimas dėl ES makroregioninių strategijų įgyvendinimo (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

- * Pranešimas dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko kadencijos pratęsimo (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Ingeborgos Gräßle (Ingeborg Gräßle) imunitetą (2017/2220(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

- Pranešimas dėl prašymo ginti Eleonoros Forenzos (Eleonora Forenza) privilegijas ir imunitetus (2017/2199(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 (11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)) - PECH komitetas - Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Teisinis pranešimas - Privatumo politika