Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 11. decembris - Strasbūra

15. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Portugāle sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza attiecībā uz Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanos (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

AFCO, BUDG, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras atrašanās vietu groza Regulu (EK) Nr. 726/2004 (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AFCO, AGRI, BUDG, ITRE, CONT

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Visaptverošu un pastiprinātu partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses (12543/2017 - C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Komisijas lēmums par priekšlikuma pagarināt Elke König pilnvaru laiku Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētājas amatā pieņemšanu (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)) - ITRE komiteja - Referente: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Carlos Coelho (A8-0347/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1986/2006, Padomes Lēmumu 2007/533/TI un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Carlos Coelho (A8-0349/2017).

- Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (2017/2121(INI)) - AFET komiteja - Referents: David McAllister (A8-0350/2017).

- Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (2017/2123(INI)) - AFET komiteja - Referents: Michael Gahler (A8-0351/2017).

- Ziņojums par Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģiju (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Bas Eickhout (A8-0356/2017).

- Ziņojums par izmeklēšanu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (2017/2013(INI)) - PANA komiteja - Referentes: Jeppe Kofod, Petr Ježek (A8-0357/2017).

- Ziņojums par 2016. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (2017/2122(INI)) - AFET komiteja - Referente: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017).

- Ziņojums par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu (2015/2129(INI)) - LIBE komiteja - Referente: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1295/2013, ar ko izveido programmu "Radošā Eiropa" (2014.–2020. gads) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)) - CULT komiteja - Referente: Silvia Costa (A8-0369/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) - AFCO komiteja - Referenti: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017).

- *** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)) - TRAN komiteja - Referente: Theresa Griffin (A8-0376/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)) - JURI komiteja - Referents: Tiemo Wölken (A8-0378/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 652/2014 (COM(2016)0605[[02]] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)) - AGRI komiteja - Referents: Albert Deß (A8-0380/2017).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Honkongu 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai (2017/2204(INI)) - AFET komiteja - Referents: Alyn Smith (A8-0382/2017).

- Ziņojums par virzību uz digitālās tirdzniecības stratēģiju (2017/2065(INI)) - INTA komiteja - Referente: Marietje Schaake (A8-0384/2017).

- Ziņojums par 2017. gada ziņojumu par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā (2017/2069(INI)) - PETI komiteja - Referente: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu sasaisti (13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)) - ENVI komiteja - Referents: Christofer Fjellner (A8-0386/2017).

- Ziņojums saskaņā ar Reglamenta 216. panta 7. punktu par Lūgumrakstu komitejas apspriežu rezultātiem 2016. gadā (2017/2222(INI)) - PETI komiteja - Referents: Notis Marias (A8-0387/2017).

- Ziņojums par ES makroreģionālo stratēģiju īstenošanu (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI)) - REGI komiteja - Referents: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017).

- * Ziņojums par Komisijas priekšlikumu pagarināt Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņu (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017).

- Ziņojuma projekts par pieprasījumu atcelt Ingeborg Gräßle imunitāti (2017/2220(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017).

- Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti (2017/2199(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Gilles Lebreton (A8-0398/2017).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008 (11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)) - PECH komiteja - Referente: Linnéa Engström (A8-0374/2017).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika