Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 december 2017 - Straatsburg

15. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Portugal (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 wat betreft de vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

AFCO, BUDG, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

AFCO, AGRI, BUDG, ITRE, CONT

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

AFET

advies :

INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

- Besluit van de Commissie betreffende de aanneming van een voorstel voor de herbenoeming van Elke König als voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1986/2006, Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en Besluit 2010/261/EU van de Commissie (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

- Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (2017/2121(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: David McAllister (A8-0350/2017)

- Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (2017/2123(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Michael Gahler (A8-0351/2017)

- Verslag over een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI)) - commissie TRAN - Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Verslag over het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (2017/2013(INI)) - commissie PANA - Rapporteurs: Jeppe Kofod, Petr Ježek (A8-0357/2017)

- Verslag over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter zake (2017/2122(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (2015/2129(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1295/2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)) - commissie CULT - Rapporteur: Silvia Costa (A8-0369/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) - commissie AFCO - Rapporteurs: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Verenigde Staten van Amerika anderzijds (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)) - commissie TRAN - Rapporteur: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0605[[02]] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)) - commissie AGRI - Rapporteur: Albert Deß (A8-0380/2017)

- Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht (2017/2204(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Verslag Naar een digitale handelsstrategie (2017/2065(INI)) - commissie INTA - Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

- Verslag over het verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering (2017/2069(INI)) - commissie PETI - Rapporteur: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

- *** Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten (13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)) - commissie ENVI - Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

- Verslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 (artikel 216, lid 7, van het Reglement) (2017/2222(INI)) - commissie PETI - Rapporteur: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Verslag over de uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

- * Verslag over het voorstel van de Commissie tot verlenging van het mandaat van de voorzitter van het bestuur van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ingeborg Gräßle (2017/2220(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

- Verslag over het verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Eleonora Forenza (2017/2199(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad (11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Juridische mededeling - Privacybeleid