Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0282B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0380/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0380/2017

Συζήτηση :

PV 11/12/2017 - 16
CRE 11/12/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0476

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

16. Τροποποιήσεις σε διάφορους κανονισμούς στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Albert Deß (A8-0380/2017)

Ο Albert Deß παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ivari Padar, για να υποβάλει ερώτηση με γαλάζια κάρτα (ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή, καθώς η παρέμβασή του δεν αποτελεί ερώτηση με γαλάζια κάρτα), Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Philippe Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr, Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu και Albert Deß.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου