Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0282B(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0380/2017

Ingivna texter :

A8-0380/2017

Debatter :

PV 11/12/2017 - 16
CRE 11/12/2017 - 16

Omröstningar :

PV 12/12/2017 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0476

Protokoll
Måndagen den 11 december 2017 - Strasbourg

16. Ändringar av vissa förordningar på jordbruks- och landsbygdsutvecklingsområdet ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 652/2014 [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Albert Deß (A8-0380/2017)

Albert Deß redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Czesław Adam Siekierski för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, Ivari Padar, som ställde en fråga "blått kort" (talmannen avbröt talaren, då inlägget från denne inte utgjorde en fråga "blått kort"), Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr, Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot och Franc Bogovič.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová och Notis Marias.

Talare: Corina Crețu och Albert Deß.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 12.12.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy