Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2069(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0385/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0385/2017

Συζήτηση :

PV 11/12/2017 - 19
CRE 11/12/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0487

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

19. Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση Δημοκρατικής Αλλαγής (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής [2017/2069(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Η Beatriz Becerra Basterrechea παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Csaba Sógor (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE).

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Krystyna Łybacka (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Ángela Vallina (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Pál Csáky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Δημήτρης Παπαδάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Peter Jahr, Virginie Rozière, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jordi Solé, Patrick O'Flynn, Ελευθέριος Συναδινός, Jarosław Wałęsa, Jude Kirton-Darling, Arne Gericke, Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Francis Zammit Dimech και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Julie Ward, Ruža Tomašić, Γεώργιος Επιτήδειος και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) και Beatriz Becerra Basterrechea.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου