Показалец 
Протокол
PDF 263kWORD 81k
Понеделник, 11 декември 2017 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 4.Състав на Парламента
 5.Ред на работа
 6.Състав на Парламента
 7.Проверка на пълномощията
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 12.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 15.Внесени документи
 16.Изменения към различни регламенти в областта на земеделието и развитието на селските райони ***I (разискване)
 17.Устойчивото управление на външните риболовни флотове ***II (разискване)
 18.Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. ***I (разискване)
 19.Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна (разискване)
 20.Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (одобрение) *** - Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (резолюция) (разискване)
 21.По пътя към цифрова търговска стратегия (кратко представяне)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 30 ноември 2017 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.00 ч.


3. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Изказа се Peter Lundgren, който поиска от председателя на Парламента да не подписва Съвместната декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2018 и 2019 г. (председателят отбеляза това).

°
° ° °

Протоколите от заседанията на 29 и 30 ноември 2017 г. бяха одобрени.


4. Състав на Парламента

Френските компетентни органи съобщиха за избирането на Констанс Льо Грип във френския парламент, считано от 1 декември 2017 г.

Като се има предвид, че в съответствие с член 7, параграф 2 от Акта от 20 септември 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази длъжност е несъвместима с качеството на член на Европейския парламент, Парламентът, въз основа на член 4, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП, обявява мястото за свободно, считано от 1 декември 2017 г., и уведомява за това съответната държава членка.


5. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през декември 2017 г. (614.777/OJMA) беше раздаден и бяха предложени следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

- Искане на групата PPE за вписване в дневния ред на дебат относно възражението срещу проекта на Комисията по отношение на употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди- три- и полифосфати (E338-452) в замразени вертикални месни шишове (B8-0666/2017) (точка 66 от проекта на дневен ред).

Изказа се Françoise Grossetête, от името на групата PPE, която обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

- Искане на групата GUE/NGL за удължаване на заседанието до 24 часа.

Изказа се Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

- Искане на групата PPE за провеждане на гласуването във връзка с възражението срещу проекта на Комисията в сряда.

Изказа се Françoise Grossetête, от името на групата PPE, която обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

Изказа се Knut Fleckenstein (председателят уточни, че този дебат ще бъде проведен като последна точка от дневния ред във вторник).

- Докладът Lebreton относно искането за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца (A8-0398/2017) и докладът Cavada относно искането за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле (A8-0397/2017) са вписани във времето за гласуване.

Сряда

След консултация с политическите групи, председателят предложи следната промяна:

Дебатът по доклада Corazza Bildt относно прилагането на Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (A8-0368/2017) (точка 55 от проекта на дневен ред) е вписан като последна точка от дневния ред.

Парламентът одобрява това предложение.

Четвъртък

- Искане на групата PPE за отлагане за месечната сесия през януари 2018 г. на дебата във връзка със запитването относно спора между ЕС и Норвегия относно улова на снежен краб в Свалбард (B8-0612/2017) (точка 29 от проекта на дневен ред).

Изказа се Jarosław Wałęsa, от името на групата PPE, който обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


6. Състав на Парламента

Австрийските, френските и германските компетентни органи съобщиха за избирането на Lukas Mandl, Geoffroy Didier и Michael Detjen за членове на ЕП, считано от 30 ноември 2017 г., 1 декември 2017 г. и 1 януари 2018 г., съответно на мястото на Elisabeth Köstinger, Constance Le Grip и Jutta Steinruck.

Парламентът отбеляза тяхното избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Lukas Mandl, Geoffroy Didier и Michael Detjen заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


7. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията JURI, Парламентът решава да утвърди мандатите на депутатите Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Martin Schirdewan, Thomas Waitz и Caroline Nagtegaal, считано съответно от 6 ноември, от 8 ноември, от 8 ноември, от 10 ноември и от 14 ноември 2017 г.


8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата PPE следните искания за назначаване:

комисия ENVI: Lukas Mandl на мястото на Norbert Lins

комисия AGRI: Norbert Lins

комисия FEMM: Heinz K. Becker

комисия PETI: Lukas Mandl на мястото на Heinz K. Becker

Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и Косово: Lukas Mandl на мястото на Claudia Schmidt

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия : Claudia Schmidt

Делегация в Парламентарната асамблея Евронест: Claudia Schmidt

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


9. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че е получил искане за гласуване от групата Verts/ALE, както и от множество членове на ЕП, достигащи средния праг, във връзка с решението на комисията JURI за започване на междуинституционални преговори, оповестено в протокола от 29 ноември 2017 г. (точка 8 от протокола от 29.11.2017 г).

Гласуването ще бъде проведено утре съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно другите решения за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от сряда, 29 ноември 2017 г. (точка 8 от протокола от 29.11.2017 г).

Следователно комисиите CULT, AFCO и IMCO/JURI започнаха преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

°
° ° °

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисия IMCO, въз основа на доклада по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Докладчик: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- комисия IMCO, въз основа на доклада по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Докладчик: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- комисии ECON и LIBE, въз основа на доклада по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)). Докладчици: Mady Delvaux и Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма до полунощ утре, вторник, 12 декември, поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


10. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

- Препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 17 ноември 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти във връзка с регулаторните технически стандарти относно задължението за търговия за някои деривати (C(2017)07684 ; 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017).

Ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, не възразят срещу препоръката, тя се счита за приети. В противен случай тя се подлага на глaсуване.

Препоръката е на разположение на сайта Europarl по време на настоящата месечна сесия.


11. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че съвместно с председателя на Съвета, председателят на Европейския парламент ще пристъпи тази седмица към подписване на следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1307/2013 за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и Регламент (ЕС) № 652/2014 за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал (00056/2017/LEX - C8-0443/2017 – 2016/0282B(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (00058/2017/LEX - C8-0442/2017 - 2016/0276(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. (00055/2017/LEX - C8-0440/2017 - 2017/0017(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 230/2014 за създаване на инструмент, допринасящ за стабилността и мира (00054/2017/LEX - C8-0439/2017 - 2016/0207(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност (00057/2017/LEX - C8-0438/2017 - 2016/0363(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (00041/2017/LEX - C8-0437/2017 - 2016/0148(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходния период за смекчаване на въздействието върху собствените средства от въвеждането на МСФО 9 и на въздействието от третирането на някои експозиции в публичния сектор, деноминирани в ненационални валути на държавите членки, като големи експозиции (00059/2017/LEX - C8-0436/2017 - 2016/0360B(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 по отношение на териториалните типологии (Tercet) (00049/2017/LEX - C8-0435/2017 - 2016/0393(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на промените в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (00053/2017/LEX - C8-0430/2017 - 2017/0247(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (00045/2017/LEX - C8-0429/2017 - 2016/0130(COD))

- Директива на Европейския mарламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации за вътрешното корабоплаване и за отмяна на директиви 91/672/ЕИО и 96/50/ЕО на Съвета (00042/2017/LEX - C8-0428/2017 - 2016/0050(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (00050/2017/LEX - C8-0427/2017 - 2016/0351(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на срока за приемане на делегирани актове (00052/2017/LEX - C8-0426/2017 - 2017/0060(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС, и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (00039/2017/LEX - C8-0414/2017 - 2015/0226(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (00038/2017/LEX - C8-0413/2017 - 2015/0225(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (00061/2017/LEX - C8-0412/2017 - 2015/0289(COD))

°
° ° °

Изказа се Anna Elżbieta Fotyga относно терористичната атака, при която бяха убити 15 сини каски на 7 декември 2017 г. в Северно Киву (Председателят прие за сведение).


12. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на месечната сесия от юли 2017 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


13. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000089/2017) зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисия AFCO, към Съвета: Право на разследване на Европейския парламент (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017);

- (O-000090/2017) зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисия AFCO, към Комисията: Право на разследване на Европейския парламент (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017).


14. Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)

Внесено е следното запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (член 130 б от Правилника за дейността):

- (O-000077/2017) зададен от Alain Cadec, от името на комисията PECH, към Комисията: Спор между ЕС и Норвегия относно улова на снежен краб в Свалбард (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)


15. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Португалия (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 по отношение на седалището на Европейския банков орган (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

AFCO, BUDG, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на местоположението на седалището на Европейската агенция по лекарствата (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AFCO, AGRI, BUDG, ITRE, CONT

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна (12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Решение на Комисията относно приемането на предложение за подновяване на мандата на г-жа Елке Кьониг като председател на Единния съвет за преструктуриране (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)) - ITRE - Докладчик: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Регламент (ЕC) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)) - LIBE - Докладчик: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение на Регламент (ЕC) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006, Решение 2007/533/ПВР на Съвета и Решение 2010/261/ЕС на Комисията. (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)) - LIBE - Докладчик: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

- Доклад относно годишния доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (2017/2121(INI)) - AFET - Докладчик: David McAllister (A8-0350/2017)

- Доклад относно годишния доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (2017/2123(INI)) - AFET - Докладчик: Michael Gahler (A8-0351/2017)

- Доклад относно европейската стратегия за мобилност с ниски емисии (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI)) - TRAN - Докладчик: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Доклад относно разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (2017/2013(INI)) - PANA - Докладчици: Jeppe Kofod, Petr Ježek (A8-0357/2017)

- Доклад относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (2017/2122(INI)) - AFET - Докладчик: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Доклад относно прилагането на Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (2015/2129(INI)) - LIBE - Докладчик: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 – 2020 г.) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)) - CULT - Докладчик: Silvia Costa (A8-0369/2017)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) - AFCO - Докладчици: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)) - TRAN - Докладчик: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)) - JURI - Докладчик: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на регламенти (EС) № 1305/2013, (EС) № 1306/2013, (EС) № 1307/2013, (EС) № 1308/2013 и (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2016)0605[[02]] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)) - AGRI - Докладчик: Albert Deß (A8-0380/2017)

- Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Хонконг – 20 години след предаването му на Китай (2017/2204(INI)) - AFET - Докладчик: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Доклад Към стратегия за електронна търговия (2017/2065(INI)) - INTA - Докладчик: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

- Доклад относно Доклада относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна (2017/2069(INI)) - PETI - Докладчик: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове (13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)) - ENVI - Докладчик: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

- Доклад относно разискванията на комисията по петиции, член 216, параграф 7, през 2016 г. (2017/2222(INI)) - PETI - Докладчик: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Доклад относно прилагане на макрорегионалните стратегии на ЕС (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI)) - REGI - Докладчик: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

- * Доклад относно предложението на Комисията за подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)) - ECON - Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле (2017/2220(IMM)) - JURI - Докладчик: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

- Доклад относно искане за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца (2017/2199(IMM)) - JURI - Докладчик: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

2.2) препоръки за второ четене

- *** II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)) - PECH - Докладчик: Linnéa Engström (A8-0374/2017)


16. Изменения към различни регламенти в областта на земеделието и развитието на селските райони ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на регламенти (EС) № 1305/2013, (EС) № 1306/2013, (EС) № 1307/2013, (EС) № 1308/2013 и (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Albert Deß (A8-0380/2017)

Albert Deß представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се: Czesław Adam Siekierski, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Ulrike Müller, от името на групата ALDE, Ivari Padar, за да зададе въпрос "синя карта" (председателят прекъсна оратора, тъй като изказването му не е въпрос "синя карта"), Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr, Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot и Franc Bogovič.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová и Notis Marias.

Изказаха се: Corina Crețu и Albert Deß.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.2 от протокола от 12.12.2017 г.


17. Устойчивото управление на външните риболовни флотове ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Linnéa Engström представи препоръката за второ четене.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се: Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Gabriel Mato и Clara Eugenia Aguilera García.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Peter van Dalen, John Stuart Agnew, Jarosław Wałęsa, Isabelle Thomas и Ruža Tomašić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказаха се: Corina Crețu и Linnéa Engström.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.1 от протокола от 12.12.2017 г.


18. Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling представи доклада.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се: Werner Langen (докладчик по становището на комисията ITRE), Seb Dance, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Julia Reid, от името на групата EFDD, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Stefan Eck, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Tiemo Wölken, Lieve Wierinck, Nicola Caputo и Dominique Riquet.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Notis Marias и Eleftherios Synadinos.

Изказа се Corina Crețu.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказа се Julie Girling.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 12.12.2017 г.


19. Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна (разискване)

Доклад относно доклада относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна [2017/2069(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Beatriz Becerra Basterrechea представи доклада.

Изказа се Csaba Sógor (докладчик по становището на комисията LIBE).

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Krystyna Łybacka (докладчик по становището на комисията CULT), Ángela Vallina (докладчик по становището на комисията FEMM), Pál Csáky, от името на групата PPE, Demetris Papadakis, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, Peter Jahr, Virginie Rozière, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jordi Solé, Patrick O'Flynn, Eleftherios Synadinos, Jarosław Wałęsa, Jude Kirton-Darling, Arne Gericke, Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Francis Zammit Dimech и Michaela Šojdrová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios и Nicola Caputo.

Изказаха се: Věra Jourová (член на Комисията) и Beatriz Becerra Basterrechea.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.14 от протокола от 12.12.2017 г.


20. Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (одобрение) *** - Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (резолюция) (разискване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна [2017/2035(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Liisa Jaakonsaari представи доклада и препоръката.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Eduard Kukan, от името на групата PPE, Julie Ward, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, и Iveta Grigule-Pēterse, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam и Alojz Peterle.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Věra Jourová и Liisa Jaakonsaari.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.11 и точка 5.12 от протокола от 12.12.2017 г.


21. По пътя към цифрова търговска стратегия (кратко представяне)

Доклад „По пътя към цифрова търговска стратегия“ [2017/2065(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Marietje Schaake направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Karoline Graswander-Hainz, Notis Marias, Viviane Reding и Michaela Šojdrová.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.15 от протокола от 12.12.2017 г.


22. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Andor Deli, Wajid Khan, Ангел Джамбазки, Izaskun Bilbao Barandica, Lynn Boylan, Jordi Solé, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Janusz Korwin-Mikke, Matt Carthy, Daniel Buda, Alex Mayer, Martina Anderson, Anna Záborská, Emilian Pavel, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Julie Ward и Răzvan Popa.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ 614.777/OJMA).


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.00 ч.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Meuthen, Michels, Михайлова, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Извинени:

Belet, Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Casa, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Krupa, Lalonde, Lange, McClarkin, McGuinness, Martin David, Майдел, Mayer Georg, Metsola, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Правна информация - Политика за поверителност