Seznam 
Zápis
PDF 247kWORD 78k
Pondělí, 11. prosince 2017 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Plán práce
 6.Složení Parlamentu
 7.Ověření pověřovacích listin
 8.Členství ve výborech a delegacích
 9.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 10.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 12.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 14.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 15.Předložení dokumentů
 16.Změny některých nařízení v oblasti zemědělství a rozvoje venkova ***I (rozprava)
 17.Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva ***II (rozprava)
 18.Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I (rozprava)
 19.Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny (rozprava)
 20.Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (souhlas) *** – Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (usnesení) (rozprava)
 21.Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu (krátké přednesení)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 30. listopadu 2017, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


3. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Vystoupil Peter Lundgren, který vyzval předsedu Parlamentu, aby nepodepisoval společné prohlášení o legislativních prioritách na léta 2018 a 2019 (předsedající vzal poslancovo vystoupení na vědomí).

°
° ° °

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 29. a 30. listopadu 2017, byly schváleny.


4. Složení Parlamentu

Příslušné francouzské orgány oznámily, že Constance Le Gripová byla s platností od 1. prosince 2017 zvolena poslankyní francouzského parlamentu.

Protože je podle čl. 7 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, konstatuje Parlament na základě čl. 4 odst. 4 jednacího řádu uvolnění mandátu s platností od 1. prosince 2017 a informuje o této skutečnosti dotčený členský stát.


5. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prosincového plenárního zasedání (PE 614.777/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

- Žádost skupiny PPE, aby byla na pořad jednání zařazena rozprava o námitce vůči návrhu Komise o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování (B8-0666/2017) (bod 66 PDOJ).

Vystoupila Françoise Grossetête za skupinu PPE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

- Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo konání denního zasedání prodlouženo do 24:00.

Vystoupila Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

- Žádost skupiny PPE, aby se hlasování o námitce vůči návrhu Komise konalo ve středu.

Vystoupila Françoise Grossetête za skupinu PPE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

Vystoupil Knut Fleckenstein (předsedající upřesnil, že výše uvedená rozprava je zařazena jako poslední bod úterního pořadu jednání).

- Zpráva Lebreton o žádosti o ochranu výsad a imunit Eleonory Forenzové (A8-0398/2017) a zpráva Cavada o žádosti, aby byla Ingeborg Gräßleová (A8-0397/2017) zbavena imunity, jsou zařazeny do hlasování.

Středa

Předsedající po konzultaci s politickými skupinami navrhl tuto změnu:

Rozprava o zprávě, kterou předkládá Corazza Bildt, o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii (A8-0368/2017) (bod 55 PDOJ) je zařazena jako poslední bod pořadu jednání.

Parlament tento návrh schválil žádost.

Čtvrtek

- Žádost skupiny PPE, aby byla rozprava o závažné interpelaci o sporu mezi EU a Norskem ohledně lovu kraba rodu Chionoecetes na Špicberkách (B8-0612/2017) (bod 29 PDOJ) odložena na nadcházející lednové dílčí zasedání.

Vystoupil Jarosław Wałęsa za skupinu PPE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


6. Složení Parlamentu

Příslušné rakouské, francouzské a německé orgány oznámily, že Lukas Mandl, Geoffroy Didier a Michael Detjen, kterými jsou nahrazeny Elisabeth Köstingerová, Constance Le Gripová a Jutta Steinrucková, byli zvoleni poslanci Evropského parlamentu s platností od 30. listopadu 2017, 1. prosince 2017, resp. 1. ledna 2018.

Parlament vzal jejich zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Lukas Mandl, Geoffroy Didier a Michael Detjen v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


7. Ověření pověřovacích listin

Parlament se na návrh výboru JURI rozhodl potvrdit platnost mandátů těchto poslanců: Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Martin Schirdewan, Thomas Waitz a Caroline Nagtegaal s platností od 6. listopadu, 8. listopadu, 8. listopadu, 10. listopadu, resp. 14. listopadu 2017.


8. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny PPE následující žádosti o jmenování:

výbor ENVI: Lukas Mandl, kterým je nahrazen Norbert Lins

výbor AGRI: Norbert Lins

výbor FEMM: Heinz K. Becker

výbor PETI: Lukas Mandl, kterým je nahrazen Heinz K. Becker

delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem: Lukas Mandl, kterým je nahrazena Claudia Schmidt

delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie: Claudia Schmidt

delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: Claudia Schmidt

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


9. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předsedající oznámil, že od skupiny Verts/ALE a několika poslanců dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty obdržel žádost, aby se hlasovalo o rozhodnutí výboru JURI zahájit interinstitucionální jednání, které bylo oznámeno v zápisu z denního zasedání konaného dne 29. listopadu 2017 (bod 8 zápisu ze dne 29.11.2017).

Hlasování se bude konat zítra v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu.

Předsedající oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost týkající se ostatních rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápisu z denního zasedání konaného ve středu 29. listopadu 2017 (bod 8 zápisu ze dne 29.11.2017).

Výbory CULT, AFCO a IMCO/JURI tak mohly po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.

°
° ° °

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

- výbor IMCO na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky týkající se služeb a kterou se mění směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Zpravodaj: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- výbor IMCO na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Zpravodaj: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- výbory ECON a LIBE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)). Zpravodajové: Mady Delvaux a Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do úterý 12. prosince do půlnoci, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


10. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka vůči:

- doporučení výboru ECON nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 17. listopadu 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro obchodní povinnost ve vztahu k určitým derivátům (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017).

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nevysloví proti doporučení, považuje se toto doporučení za schválené. V opačném případě se o něm hlasuje.

Doporučení je po dobu trvání tohoto dílčího zasedání k dispozici na intranetových stránkách Europarl.


11. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předsedající oznámil, že předseda Evropského parlamentu společně s předsedou Rady tento týden podepíše tyto akty přijaté řádným legislativním postupem:

- nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin (00056/2017/LEX - C8-0443/2017 - 2016/0282B(COD))

- nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství (00058/2017/LEX - C8-0442/2017 - 2016/0276(COD))

- nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby dále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 (00055/2017/LEX - C8-0440/2017 - 2017/0017(COD))

- nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 230/2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru (00054/2017/LEX - C8-0439/2017 - 2016/0207(COD))

- směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii (00057/2017/LEX - C8-0438/2017 - 2016/0363(COD))

- nařízení Evropského Parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004 (00041/2017/LEX - C8-0437/2017 - 2016/0148(COD))

- nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o přechodná opatření pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 na kapitál a dopadu zacházení s některými expozicemi vůči subjektům veřejného sektoru denominovanými v jiné než domácí měně členských států jako s velkými expozicemi (00059/2017/LEX - C8-0436/2017 - 2016/0360B(COD))

- nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet) (00049/2017/LEX - C8-0435/2017 - 2016/0393(COD))

- nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků na cíl Investice pro růst a zaměstnanost a cíl Evropská územní spolupráce (00053/2017/LEX - C8-0430/2017 - 2017/0247(COD))

-směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (00045/2017/LEX - C8-0429/2017 - 2016/0130(COD))

- směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES (00042/2017/LEX - C8-0428/2017 - 2016/0050(COD))

- nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (00050/2017/LEX - C8-0427/2017 - 2016/0351(COD))

- rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijímání aktů v přenesené pravomoci (00052/2017/LEX - C8-0426/2017 - 2017/0060(COD))

- nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (00039/2017/LEX - C8-0414/2017 - 2015/0226(COD))

- nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (00038/2017/LEX - C8-0413/2017 - 2015/0225(COD))

- nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (00061/2017/LEX - C8-0412/2017 - 2015/0289(COD))

°
° ° °

Vystoupila Anna Elżbieta Fotyga k teroristickému útoku, při kterém dne 7. prosince 2017 zahynulo v Severním Kivu patnáct příslušníků mírových jednotek OSN (předsedající vzal vystoupení na vědomí).


12. Další postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním červencovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


13. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000089/2017), kterou pokládá Danuta Maria Hübner za výbor AFCO Radě: Vyšetřovací pravomoc Evropského parlamentu (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017);

- (O-000090/2017), kterou pokládá Danuta Maria Hübner za výbor AFCO Komisi: Vyšetřovací pravomoc Evropského parlamentu (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017).


14. Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)

Byla předložena závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (článek 130b jednacího řádu):

- (O-000077/2017), kterou pokládá Alain Cadec za výbor PECH Komisi: Spor mezi EU a Norskem ohledně lovu kraba rodu Chionoecetes na Špicberkách (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)


15. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Portugalsku (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO, BUDG, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AFCO, AGRI, BUDG, ITRE, CONT

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé jménem Unie (12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE))

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Rozhodnutí Komise o přijetí návrhu na obnovení mandátu paní Elke Koenigové ve funkci předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizí (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

- Zpráva o výroční zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (2017/2121(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: David McAllister (A8-0350/2017)

- Zpráva o výroční zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (2017/2123(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Michael Gahler (A8-0351/2017)

- Zpráva o evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Zpráva o vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků (2017/2013(INI)) - výbor PANA - Zpravodajové: Jeppe Kofod, Petr Ježek (A8-0357/2017)

- Zpráva o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2016 a o politice Evropské unie v této oblasti (2017/2122(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Zpráva o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii (2015/2129(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)) - výbor CULT - Zpravodajka: Silvia Costa (A8-0369/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) - výbor AFCO - Zpravodajové: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na druhé straně (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 652/2014 (COM(2016)0605[[02]] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Albert Deß (A8-0380/2017)

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Hongkongu 20 let po předání (2017/2204(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Zpráva na téme „Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu“ (2017/2065(INI)) - výbor INTA - Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

- Zpráva o zprávě o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny (2017/2069(INI)) - výbor PETI - Zpravodajka: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů (13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

- Zpráva podle čl. 216 odst. 7 o jednáních Petičního výboru v průběhu roku 2016 (2017/2222(INI)) - výbor PETI - Zpravodaj: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Zpráva o provádění makroregionálních strategií EU (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

- * Zpráva o návrhu Komise na prodloužení funkčního období předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizí (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)) - výbor ECON - Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

- Zpráva o žádosti, aby byla Ingeborg Gräßleová zbavena imunity (2017/2220(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

- Zpráva o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Eleonora Forenzová (2017/2199(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)) - výbor PECH - Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0374/2017)


16. Změny některých nařízení v oblasti zemědělství a rozvoje venkova ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 652/2014 [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Albert Deß (A8-0380/2017)

Albert Deß uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Vystoupili: Czesław Adam Siekierski za skupinu PPE, Paolo De Castro za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Ulrike Müller za skupinu ALDE, Ivari Padar, aby položil otázku zvednutím modré karty (předsedající řečníka přerušil, neboť jeho vystopuení nebylo otázkou položenou zvednutím modré karty), Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Philippe Loiseau za skupinu ENF, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr, Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot a Franc Bogovič.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová a Notis Marias.

Vystoupili: Corina Crețu a Albert Deß.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.2 zápisu ze dne 12.12.2017.


17. Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Linnéa Engström uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Vystoupili: Francisco José Millán Mon za skupinu PPE, Ricardo Serrão Santos za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Gabriel Mato a Clara Eugenia Aguilera García.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Peter van Dalen, John Stuart Agnew, Jarosław Wałęsa, Isabelle Thomas a Ruža Tomašić.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupily: Corina Crețu a Linnéa Engström.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.1 zápisu ze dne 12.12.2017.


18. Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby dále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling uvedla zprávu.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Vystoupili: Werner Langen (zpravodaj výboru ITRE), Seb Dance za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Julia Reid za skupinu EFDD, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Stefan Eck, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Tiemo Wölken, Lieve Wierinck, Nicola Caputo a Dominique Riquet.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Notis Marias a Eleftherios Synadinos.

Vystoupila Corina Crețu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupila Julie Girling.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.3 zápisu ze dne 12.12.2017.


19. Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny (rozprava)

Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny [2017/2069(INI)] - Petiční výbor. Zpravodajka: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Beatriz Becerra Basterrechea uvedla zprávu.

Vystoupil Csaba Sógor (zpravodaj výboru LIBE).

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Krystyna Łybacka (zpravodajka výboru CULT), Ángela Vallina (zpravodajka výboru FEMM), Pál Csáky za skupinu PPE, Demetris Papadakis za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Udo Voigt – nezařazený poslanec, Peter Jahr, Virginie Rozière, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jordi Solé, Patrick O'Flynn, Eleftherios Synadinos, Jarosław Wałęsa, Jude Kirton-Darling, Arne Gericke, Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Francis Zammit Dimech a Michaela Šojdrová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios a Nicola Caputo.

Vystoupily: Věra Jourová (členka Komise) a Beatriz Becerra Basterrechea.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.14 zápisu ze dne 12.12.2017.


20. Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (souhlas) *** – Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (usnesení) (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Republikou Kazachstán na straně druhé jménem Unie [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé [2017/2035(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Liisa Jaakonsaari uvedl zprávu a doporučení.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Eduard Kukan za skupinu PPE, Julie Ward za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, a Iveta Grigule-Pēterse za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam a Alojz Peterle.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystoupily: Věra Jourová a Liisa Jaakonsaari.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.11 a bod 5.12 zápisu ze dne 12.12.2017.


21. Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu (krátké přednesení)

Zpráva na téma „Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu“ [2017/2065(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Marietje Schaake uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Spyraki, Karoline Graswander-Hainz, Notis Marias, Viviane Reding a Michaela Šojdrová.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.15 zápisu ze dne 12.12.2017.


22. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Andor Deli, Wajid Khan, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Lynn Boylan, Jordi Solé, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Janusz Korwin-Mikke, Matt Carthy, Daniel Buda, Alex Mayer, Martina Anderson, Anna Záborská, Emilian Pavel, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Julie Ward a Răzvan Popa.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ 614.777/OJMA).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Omluven/a:

Belet, Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Casa, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Krupa, Lalonde, Lange, McClarkin, McGuinness, Martin David, Maydell, Mayer Georg, Metsola, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Právní upozornění - Ochrana soukromí