Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 263kWORD 85k
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Διάταξη των εργασιών
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Έλεγχος των εντολών
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 11.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 12.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 15.Κατάθεση εγγράφων
 16.Τροποποιήσεις σε διάφορους κανονισμούς στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης ***I (συζήτηση)
 17.Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων ***II (συζήτηση)
 18.Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 ***I (συζήτηση)
 19.Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση Δημοκρατικής Αλλαγής (συζήτηση)
 20.Ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν (Έγκριση) *** - Ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν (Ψήφισμα) (συζήτηση)
 21.Προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο (σύντομη παρουσίαση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Παρεμβαίνει o Peter Lundgren, ο οποίος ζητεί από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να μην υπογράψει την κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2018 και το 2019 (ο Πρόεδρος λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις του).

°
° ° °

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 29ης και 30ής Νοεμβρίου 2017 εγκρίνονται.


4. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Constance Le Grip στο γαλλικό κοινοβούλιο με έναρξη ισχύος από την 1η Δεκεμβρίου 2017.

Το εν λόγω αξίωμα επειδή είναι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4, του Κανονισμού του, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας με ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2017 και ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος.


5. Διάταξη των εργασιών

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της ολομέλειαςdécembre 2017 (614.777/PDOJ) στο οποίο έχουν προταθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

- Αίτημα της Ομάδας PPE να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη συζήτηση σχετικά με την αντίρρηση στο σχέδιο της Επιτροπής για τη χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο (B8-0666/2017) (σημείο 66 του ΤΣΗΔ).

Παρεμβαίνει η Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

- Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να παραταθεί η συνεδρίαση έως τις δώδεκα τα μεσάνυχτα.

Παρεμβαίνει η Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

- Αίτημα της Ομάδας PPE να διεξαχθεί η ψηφοφορία σχετικά με την αντίρρηση στο σχέδιο της Επιτροπής την Τετάρτη.

Παρεμβαίνει η Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Παρεμβαίνει ο Knut Fleckenstein (ο Πρόεδρος δηλώνει ότι η εν λόγω συζήτηση θα διεξαχθεί ως τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης της Τρίτης).

- Η έκθεση Lebreton σχετικά με την αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Eleonora Forenza (A8-0398/2017) και η έκθεση Cavada σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Ingeborg Gräßle (A8-0397/2017) εγγράφονται στην ώρα των ψηφοφοριών.

Τετάρτη

Κατόπιν διαβουλεύσεως με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει την ακόλουθη τροποποίηση:

Η συζήτηση για την έκθεση Corazza Bildt σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (A8-0368/2017) (σημείο 55 του ΤΣΗΔ) εγγράφεται ως τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση.

Πέμπτη

- Αίτημα της Ομάδας PPE να αναβληθεί για την περίοδο συνόδου του Ιανουαρίου 2018 η συζήτηση σχετικά με τη μείζονος σημασίας επερώτηση με θέμα τη διένεξη ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με την αλιεία του κάβουρα της Αρκτικής στα νησιά Svalbard (B8-0612/2017) (σημείο 29 του ΤΣΗΔ).

Παρεμβαίνει ο Jarosław Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


6. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αυστριακές, γαλλικές και γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή των Lukas Mandl, Geoffroy Didier και Michael Detjen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με έναρξη ισχύος την 30ή Νοεμβρίου 2017, την 1η Δεκεμβρίου 2017 και την 1η Ιανουαρίου 2018 σε αντικατάσταση των Elisabeth Köstinger, Constance Le Grip και Jutta Steinruck αντιστοίχως.

Το Σώμα λαμβάνει υπόψη την εκλογή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Lukas Mandl, Geoffroy Didier και Michael Detjen καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


7. Έλεγχος των εντολών

Με πρόταση της επιτροπής JURI το Σώμα αποφασίζει να κυρώσει την εντολή των βουλευτών Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Martin Schirdewan, Thomas Waitz και Caroline Nagtegaal, με έναρξη ισχύος την 6η Νοεμβρίου, την 8η Νοεμβρίου, την 8η Νοεμβρίου, τη 10η Νοεμβρίου και την 14η Νοεμβρίου 2017, αντιστοίχως.


8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα PPE τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή ENVI: Lukas Mandl αντί του Norbert Lins

επιτροπή AGRI: Norbert Lins

επιτροπή FEMM: Heinz K. Becker

επιτροπή PETI: Lukas Mandl αντί του Heinz K. Becker

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο: Lukas Mandl αντί της Claudia Schmidt

Αντιπροσωπεία στις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας ΕΕ-Αρμενίας, ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Γεωργίας : Claudia Schmidt

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : Claudia Schmidt

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


9. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε αίτημα ψηφοφορίας εκ μέρους της Ομάδας Verts/ALE καθώς και από αρκετούς βουλευτές, ώστε να επιτυγχάνεται το μέσο ελάχιστο όριο, σχετικά με την απόφαση της επιτροπής JURI να ξεκινήσουν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις που ανακοινώνονται στα πρακτικά της 29ης Νοεμβρίου 2017 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2017).

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από βουλευτές ή πολιτική ομάδα/πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με τις λοιπές αποφάσεις για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που έχουν ανακοινωθεί στα Συνοπτικά Πρακτικά της Τετάρτης 29 Νοεμβρίου 2017 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2017).

Οι επιτροπές CULT, AFCO και IMCO/JURI ξεκίνησαν συνεπώς τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις επιτροπών να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 1 του Κανονισμού:

- επιτροπή IMCO, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες και για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Εισηγητής: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- επιτροπή IMCO, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Εισηγητής: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- επιτροπή ECON και LIBE, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)). Εισηγητές: Mady Delvaux και Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, ένας αριθμός μελών ή μια ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν από τα μεσάνυχτα της αυριανής ημέρας, Τρίτης 12 Δεκεμβρίου, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


10. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση κατά της:

- σύστασης της επιτροπής ECON περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με την υποχρέωση διαπραγμάτευσης για ορισμένα παράγωγα (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017).

Εάν η εν λόγω σύσταση δεν αποτελέσει, εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών, το αντικείμενο ένστασης από μία πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, θα θεωρείται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα τίθεται σε ψηφοφορία.

Η σύσταση διατίθεται στο Eurοparl καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου.


11. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος κοινοποιεί ότι θα προβεί αυτή την εβδομάδα, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (00056/2017/LEX - C8-0443/2017 - 2016/0282B(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (00058/2017/LEX - C8-0442/2017 - 2016/0276(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τη συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και την προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 (00055/2017/LEX - C8-0440/2017 - 2017/0017(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (00054/2017/LEX - C8-0439/2017 - 2016/0207(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία (00057/2017/LEX - C8-0438/2017 - 2016/0363(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (00041/2017/LEX - C8-0437/2017 - 2016/0148(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τη μεταβατική περίοδο για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια και των επιπτώσεων της αντιμετώπισης μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ορισμένων ανοιγμάτων του δημοσίου τομέα εκπεφρασμένων σε ξένο νόμισμα κρατών μελών (00059/2017/LEX - C8-0436/2017 - 2016/0360B(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 όσον αφορά τις εδαφικές τυπολογίες (Tercet) (00049/2017/LEX - C8-0435/2017 - 2016/0393(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τις αλλαγές σχετικά με τους πόρους για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (00053/2017/LEX - C8-0430/2017 - 2017/0247(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (00045/2017/LEX - C8-0429/2017 - 2016/0130(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και την κατάργηση των οδηγιών 91/672/ΕΟΚ και 96/50/ΕΚ του Συμβουλίου (00042/2017/LEX - C8-0428/2017 - 2016/0050(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (00050/2017/LEX - C8-0427/2017 - 2016/0351(COD))

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ όσον αφορά την περίοδο έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων (00052/2017/LEX - C8-0426/2017 - 2017/0060(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση, και την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/EΚ, 2009/138/EΚ και 2011/61/EΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (00039/2017/LEX - C8-0414/2017 - 2015/0226(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (00038/2017/LEX - C8-0413/2017 - 2015/0225(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (00061/2017/LEX - C8-0412/2017 - 2015/0289(COD))

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Anna Elżbieta Fotyga σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση στις 7 Δεκεμβρίου 2017 κατά την οποία σκοτώθηκαν 15 κυανόκρανοι στο Βόρειο Κίβου (Ο Πρόεδρος το σημειώνει).


12. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Ιουλίου 2017 διατίθεται στο Eurοparl.


13. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000089/2017) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της επιτροπής AFCO, προς το Συμβούλιο: Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017)·

- (O-000090/2017) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της επιτροπής AFCO, προς την Επιτροπή: Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017).


14. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)

Έχει κατατεθεί η ακόλουθη μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (άρθρο 130β του Κανονισμού):

- (O-000077/2017) που κατέθεσε ο Alain Cadec, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς την Επιτροπή: Διένεξη ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με την αλιεία του κάβουρα της Αρκτικής στο αρχιπέλαγος Sνalbard (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)


15. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Πορτογαλία (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

AFCO, BUDG, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AFCO, AGRI, BUDG, ITRE, CONT

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλιου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου (12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση πρότασης όσον αφορά την ανανέωση της εντολής της κ. Elke Koenig ως Προέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (αναδιατύπωση) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006, της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (2017/2121(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: David McAllister (A8-0350/2017)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (2017/2123(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Michael Gahler (A8-0351/2017)

- Έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Έκθεση σχετικά με την έρευνα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (2017/2013(INI)) - επιτροπή PANA - Εισηγήτριες: Jeppe Kofod, Petr Ježek (A8-0357/2017)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (2017/2122(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (2015/2129(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτρια: Silvia Costa (A8-0369/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτριες: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2016)0605[[02]] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Albert Deß (A8-0380/2017)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του (2017/2204(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Έκθεση σχετικά με την πορεία προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο (2017/2065(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής (2017/2069(INI)) - επιτροπή PETI - Εισηγήτρια: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη σύνδεση των συστημάτων τους εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

- Έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 7 του Κανονισμού του (2017/2222(INI)) - επιτροπή PETI - Εισηγητής: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την ανανέωση της θητείας του Προέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Ingeborg Gräßle (2017/2220(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Eleonora Forenza (2017/2199(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Σύσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0374/2017)


16. Τροποποιήσεις σε διάφορους κανονισμούς στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Albert Deß (A8-0380/2017)

Ο Albert Deß παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ivari Padar, για να υποβάλει ερώτηση με γαλάζια κάρτα (ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή, καθώς η παρέμβασή του δεν αποτελεί ερώτηση με γαλάζια κάρτα), Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Philippe Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr, Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu και Albert Deß.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2017.


17. Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Η Linnéa Engström παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ricardo Serrão Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gabriel Mato και Clara Eugenia Aguilera García.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Peter van Dalen, John Stuart Agnew, Jarosław Wałęsa, Isabelle Thomas και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu και Linnéa Engström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2017.


18. Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τη συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και την προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Julie Girling (A8-0258/2017)

Η Julie Girling παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Werner Langen (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Seb Dance, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Stefan Eck, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Tiemo Wölken, Lieve Wierinck, Nicola Caputo και Dominique Riquet.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Νότης Μαριάς και Ελευθέριος Συναδινός.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Julie Girling.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2017.


19. Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση Δημοκρατικής Αλλαγής (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής [2017/2069(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Η Beatriz Becerra Basterrechea παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Csaba Sógor (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE).

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Krystyna Łybacka (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Ángela Vallina (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Pál Csáky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Δημήτρης Παπαδάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Peter Jahr, Virginie Rozière, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jordi Solé, Patrick O'Flynn, Ελευθέριος Συναδινός, Jarosław Wałęsa, Jude Kirton-Darling, Arne Gericke, Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Francis Zammit Dimech και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Julie Ward, Ruža Tomašić, Γεώργιος Επιτήδειος και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) και Beatriz Becerra Basterrechea.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2017.


20. Ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν (Έγκριση) *** - Ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν (Ψήφισμα) (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου [2017/2035(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Η Liisa Jaakonsaari παρουσιάζει την έκθεσή της και τη σύστασή της.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Iveta Grigule-Pēterse, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam και Alojz Peterle.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Liisa Jaakonsaari.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.11 και σημείο 5.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2017.


21. Προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την πορεία προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο [2017/2065(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Η Marietje Schaake προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαρία Σπυράκη, Karoline Graswander-Hainz, Νότης Μαριάς, Viviane Reding και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2017.


22. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Andor Deli, Wajid Khan, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Lynn Boylan, Jordi Solé, Mario Borghezio, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Νότης Μαριάς, Jasenko Selimovic, Janusz Korwin-Mikke, Matt Carthy, Daniel Buda, Alex Mayer, Martina Anderson, Anna Záborská, Emilian Pavel, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Julie Ward και Răzvan Popa.


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" 614.777/OJMA).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Cicu, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Μαυρίδης, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Belet, Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Casa, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Krupa, Lalonde, Lange, McClarkin, McGuinness, Martin David, Maydell, Mayer Georg, Metsola, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου