Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 244kWORD 77k
Maanantai 11. joulukuuta 2017 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Käsittelyjärjestys
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Valtakirjojen tarkastus
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 12.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 15.Vastaanotetut asiakirjat
 16.Useisiin maatalouden ja maaseudun kehittämisen alaa koskeviin asetuksiin tehtävät muutokset ***I (keskustelu)
 17.Ulkoisten kalastuslaivastojen kestävä hallinnointi ***II (keskustelu)
 18.EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen ***I (keskustelu)
 19.Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa (keskustelu)
 20.EU:n ja Kazakstanin tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (hyväksyntä) *** - EU:n ja Kazakstanin tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (keskustelu)
 21.Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa (lyhyt esittely)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 30. marraskuuta 2017 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


3. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

Peter Lundgren käytti puheenvuoron pyytääkseen parlamentin puhemiestä pidättymään allekirjoittamasta yhteistä julistusta EU:n lainsäädännöllisistä prioriteeteista 2018 ja 2019 (puhemies merkitsi asian muistiin).

°
° ° °

29 ja 30. marraskuuta 2017 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.


4. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Constance Le Grip on nimitetty Ranskan parlamentin jäseneksi 1. joulukuuta 2017 alkaen.

Koska tämä tehtävä on Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 1. joulukuuta 2017 alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.


5. Käsittelyjärjestys

Joulukuun 2017 (614.777/OJMA) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ehdotettu.

Tiistai

- PPE-ryhmän pyysi, että esityslistalle otetaan keskustelu vastalauseesta komission esitykseen fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käyttö pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (B8-0666/2017) (PDOJ:n kohta 66).

Françoise Grossetête käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

- GUE/NGL-ryhmä pyysi istunnon pidentämistä kello 24.00 asti.

Gabriele Zimmer käytti puheenvuoron GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

- PPE-ryhmä pyysi järjestämään komission esityksen vastustamista koskevan äänestyksen keskiviikkona.

Françoise Grossetête käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Knut Fleckenstein käytti puheenvuoron (puhemies tarkensi, että keskustelu järjestetään tiistain esityslistan viimeisenä kohtana).

- Äänestyksiin lisätään Lebreton'n mietintö Eleonora Forenzan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (A8-0398/2017) ja Cavadan mietintö Ingeborg Gräßlen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (A8-0397/2017).

Keskiviikko

Puhemies ehdotti poliittisia ryhmiä kuultuaan seuraavaa muutosta:

Keskustelu Corazza Bildtin mietinnöstä lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta 13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU täytäntöönpanosta (A8-0368/2017) (PDOJ:n kohta 55) otetaan esityslistalle viimeiseksi kohdaksi.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Torstai

- PPE-ryhmä pyysi, että keskustelua ensisijaisesta tiedustelusta lumitaskuravun pyynnistä Huippuvuorilla koskevasta EU:n ja Norjan kiistasta lykätään tammikuun 2018 istuntojaksolle (B8-0612/2017) (PDOJ:n kohta 29).

Jarosław Wałęsa käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


6. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Itävallan, Ranskan ja Saksan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Lukas Mandl on nimitetty parlamentin jäseneksi Elisabeth Köstingerin tilalle 30. marraskuuta 2017 alkaen, Geoffroy Didier on nimitetty parlamentin jäseneksi Constance Le Gripin tilalle 1. joulukuuta 2017 alkaen ja Michael Detjen on nimitetty parlamentin jäseneksi Jutta Steinruckin tilalle 1. tammikuuta 2018 alkaen.

Parlamentti merkitsi heidän valintansa tiedoksi.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Lukas Mandl, Geoffroy Didier ja Michael Detjen osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


7. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat: Wolf Klinz 6. marraskuuta alkaen, Nadja Yvonne Hirsch 8. marraskuuta alkaen, Martin Schirdewan 8. marraskuuta alkaen, Thomas Waitz 10. marraskuuta alkaen ja Caroline Nagtegaal-van Doorn 14. marraskuuta 2017 alkaen.


8. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

ENVI-valiokunta: Norbert Linsin tilalle Lukas Mandl

AGRI-valiokunta: Norbert Lins

FEMM-valiokunta: Heinz K. Becker

PETI-valiokunta: Heinz K. Beckerin tilalle Lukas Mandl

suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta: Claudia Schmidtin tilalle Lukas Mandl

valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidzanin ja EU:n ja Georgian välisissä parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa: Claudia Schmidt

valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Claudia Schmidt

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


9. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa Verts/ALE-ryhmältä ja vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavalta määrältä jäseniä pyynnön äänestää JURI-valiokunnan päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut 29. marraskuuta 2017 pidetyn istunnon pöytäkirjan ilmoituksen mukaisesti (istunnon pöytäkirja 29.11.2017, kohta 8).

Äänestys toimitetaan huomenna työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä muista toimielinten välisiä neuvotteluja koskevista päätöksistä, joista ilmoitettiin keskiviikkona 29. marraskuuta 2017 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 29.11.2017, kohta 8).

CULT-, AFCO- ja IMCO/JURI-valiokunnat pystyivät näin ollen aloittamaan neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.

°
° ° °

Puhemies ilmoitti valiokuntien tekemistä päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavien mietintöjen pohjalta:

- IMCO-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanosta, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskevasta ilmoitusmenettelystä sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Esittelijä: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- IMCO-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Esittelijä: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- ECON- ja LIBE-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)). Esittelijät: Mady Delvaux ja Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voi huomenna tiistaina 12. joulukuuta ennen puoltayötä esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


10. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia suosituksia ei ollut vastustettu:

- ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä tiettyjen johdannaisten kaupankäyntivelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 17. marraskuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta (C(2017)07684; 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017).

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei vastusta tätä suositusta 24 tunnin kuluessa, se katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa suosituksesta äänestetään.

Suositus on saatavilla Europarl-sivustolla tämän istuntojakson ajan.


11. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa tällä viikolla yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EU) N:o 1305/2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta annetun asetuksen (EU) N:o 1306/2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun asetuksen (EU) N:o 1307/2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 652/2014 muuttamisesta (00056/2017/LEX - C8-0443/2017 - 2016/0282B(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi (00058/2017/LEX - C8-0442/2017 - 2016/0276(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmistelemiseksi (00055/2017/LEX - C8-0440/2017 - 2017/0017(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 230/2014 muuttamisesta (00054/2017/LEX - C8-0439/2017 - 2016/0207(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta vakuudettomien velkainstrumenttien maksukyvyttömyyttä koskevaan ensisijaisuusjärjestykseen sijoittamisen osalta (00057/2017/LEX - C8-0438/2017 - 2016/0363(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta (00041/2017/LEX - C8-0437/2017 - 2016/0148(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siirtymäjärjestelyjen osalta, joilla lievennetään IFRS 9 -standardin käyttöönoton vaikutusta omiin varoihin ja suuria asiakasriskejä koskevien säännösten soveltamisesta tiettyihin muun valuutan kuin jäsenvaltioiden kotimaisen rahayksikön määräisiin julkisen sektorin vastuisiin aiheutuvaa vaikutusta (00059/2017/LEX - C8-0436/2017 - 2016/0360B(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta alueellisten typologioiden (Tercet) osalta (00049/2017/LEX - C8-0435/2017 - 2016/0393(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahojen sekä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen määrärahojen muuttamisesta (00053/2017/LEX - C8-0430/2017 - 2017/0247(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (00045/2017/LEX - C8-0429/2017 - 2016/0130(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä neuvoston direktiivien 91/672/ETY ja 96/50/EY kumoamisesta (00042/2017/LEX - C8-0428/2017 - 2016/0050(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta (00050/2017/LEX - C8-0427/2017 - 2016/0351(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös direktiivin 2010/40/EU muuttamisesta delegoitujen säädösten antamisajan osalta (00052/2017/LEX - C8-0426/2017 - 2017/0060(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (00039/2017/LEX - C8-0414/2017 - 2015/0226(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta (00038/2017/LEX - C8-0413/2017 - 2015/0225(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 kumoamisesta (00061/2017/LEX - C8-0412/2017 - 2015/0289(COD))

°
° ° °

Anna Elżbieta Fotyga käytti puheenvuoron Pohjois-Kivun maakunnassa 7. joulukuuta 2017 tehdystä terrori-iskusta, jossa kuoli viisitoista rauhanturvaajaa (puhemies merkitsi asian tiedoksi).


12. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin heinäkuun 2017 istuntojakson aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


13. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000089/2017) Danuta Maria Hübner AFCO-valiokunnan puolesta neuvostolle: Euroopan parlamentin tutkintaoikeus (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017)

- (O-000090/2017) Danuta Maria Hübner AFCO-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan parlamentin tutkintaoikeus (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017).


14. Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan, on jätetty käsiteltäväksi (työjärjestyksen 130 b artikla):

- (O-000077/2017) Alain Cadec PECH-valiokunnan puolesta komissiolle: Lumitaskuravun pyyntiä Huippuvuorilla koskeva EU:n ja Norjan kiista (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)


15. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Portugalin kanssa (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainnin osalta (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten :

AFCO, BUDG, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainnin osalta (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten :

AFCO, AGRI, BUDG, ITRE, CONT

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Komission päätös, joka koskee ehdotuksen hyväksymistä yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan Elke Koenigin toimikauden jatkamisesta (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 kumoamisesta (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 1986/2006, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

- Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta (2017/2121(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: David McAllister (A8-0350/2017)

- Mietintö vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (2017/2123(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Michael Gahler (A8-0351/2017)

- Mietintö vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevasta eurooppalaisesta strategiasta (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI)) - TRAN -valiokunta - Esittelijä: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Mietintö rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevästä tutkinnasta (2017/2013(INI)) - PANA -valiokunta - Esittelijät: Jeppe Kofod, Petr Ježek (A8-0357/2017)

- Mietintöluonnos vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (2017/2122(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Mietintö lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta 13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU täytäntöönpanosta (2015/2129(INI)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1295/2013 muuttamisesta (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)) - CULT -valiokunta - Esittelijä: Silvia Costa (A8-0369/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) - AFCO -valiokunta - Esittelijät: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)) - TRAN -valiokunta - Esittelijä: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 652/2014 muuttamisesta (COM(2016)0605[[02]] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)) - AGRI -valiokunta - Esittelijä: Albert Deß (A8-0380/2017)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Hongkongista - 20 vuotta palauttamisen jälkeen (2017/2204(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Mietintö aiheesta ”Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa” (2017/2065(INI)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

- Mietintö katsauksesta Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa (2017/2069(INI)) - PETI -valiokunta - Esittelijä: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmien välistä yhteyttä koskevan Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä (13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

- Mietintö vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemistä asioista (työjärjestyksen 216 artiklan 7 kohdan mukaisesti (2017/2222(INI)) - PETI -valiokunta - Esittelijä: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Mietintö EU:n makroaluestrategioiden täytäntöönpanosta (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

- * Mietintö komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

- Mietintö Ingeborg Gräßlen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2017/2220(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

- Mietintö Eleonora Forenzan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2017/2199(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 kumoamisesta (11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)) - PECH -valiokunta - Esittelijä: Linnéa Engström (A8-0374/2017)


16. Useisiin maatalouden ja maaseudun kehittämisen alaa koskeviin asetuksiin tehtävät muutokset ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 652/2014 muuttamisesta [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Albert Deß (A8-0380/2017)

Albert Deß esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Czesław Adam Siekierski PPE-ryhmän puolesta, Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, Ivari Padar esittääkseen sinistä korttia nostamalla kysymyksen (puhemies keskeytti puhujan, sillä tämän puheenvuoro ei ollut sinistä korttia koskeva pyyntö), Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Philippe Loiseau ENF-ryhmän puolesta, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr, Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot ja Franc Bogovič.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Corina Crețu ja Albert Deß.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2017, kohta 5.2.


17. Ulkoisten kalastuslaivastojen kestävä hallinnointi ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 kumoamisesta [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Linnéa Engström esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta, Ricardo Serrão Santos S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Gabriel Mato ja Clara Eugenia Aguilera García.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Peter van Dalen, John Stuart Agnew, Jarosław Wałęsa, Isabelle Thomas ja Ruža Tomašić.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Corina Crețu ja Linnéa Engström.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2017, kohta 5.1.


18. EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmistelemiseksi [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling esitteli mietinnön.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Werner Langen (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Seb Dance S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Julia Reid EFDD-ryhmän puolesta, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Stefan Eck, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Tiemo Wölken, Lieve Wierinck, Nicola Caputo ja Dominique Riquet.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Notis Marias ja Eleftherios Synadinos.

Corina Crețu käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Julie Girling käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2017, kohta 5.3.


19. Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa (keskustelu)

Mietintö katsauksesta Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa [2017/2069(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Beatriz Becerra Basterrechea esitteli mietinnön.

Csaba Sógor (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Krystyna Łybacka (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ángela Vallina (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pál Csáky PPE-ryhmän puolesta, Demetris Papadakis S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Peter Jahr, Virginie Rozière, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jordi Solé, Patrick O'Flynn, Eleftherios Synadinos, Jarosław Wałęsa, Jude Kirton-Darling, Arne Gericke, Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Francis Zammit Dimech ja Michaela Šojdrová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Věra Jourová (komission jäsen) ja Beatriz Becerra Basterrechea.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2017, kohta 5.14.


20. EU:n ja Kazakstanin tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (hyväksyntä) *** - EU:n ja Kazakstanin tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta [2017/2035(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Liisa Jaakonsaari esitteli mietinnön ja suosituksen.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta ja Iveta Grigule-Pēterse ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam ja Alojz Peterle.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Liisa Jaakonsaari.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 5.11 ja istunnon pöytäkirja 12.12.2017, kohta 5.12.


21. Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa (lyhyt esittely)

Mietintö aiheesta ”Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa” [2017/2065(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Marietje Schaake esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Spyraki, Karoline Graswander-Hainz, Notis Marias, Viviane Reding ja Michaela Šojdrová.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2017, kohta 5.15.


22. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Andor Deli, Wajid Khan, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Lynn Boylan, Jordi Solé, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Janusz Korwin-Mikke, Matt Carthy, Daniel Buda, Alex Mayer, Martina Anderson, Anna Záborská, Emilian Pavel, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Julie Ward ja Răzvan Popa.


23. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" 614.777/OJMA).


24. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Estyneet:

Belet, Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Casa, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Krupa, Lalonde, Lange, McClarkin, McGuinness, Martin David, Maydell, Mayer Georg, Metsola, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö