Index 
Jegyzőkönyv
PDF 254kWORD 77k
2017. december 11., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.Ügyrend
 6.A Parlament tagjai
 7.Mandátumvizsgálat
 8.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 9.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 10.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 11.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 12.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 13.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 14.Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)
 15.Dokumentumok benyújtása
 16.A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén érvényben lévő rendeletekhez fűzött módosítások ***I (vita)
 17.A külső vizeken halászó flották fenntartható kezelése ***II (vita)
 18.Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): A légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése ***I (vita)
 19.Az uniós polgárságról szóló 2017. évi jelentés: A polgárok jogainak megerősítése a demokratikus átalakulás uniójában (vita)
 20.Az EU és Kazahsztán közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás (egyetértés) *** - Az EU és Kazahsztán közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás) (vita)
 21.Út egy digitális kereskedelmi stratégia felé (rövid ismertetés)
 22.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2017. november 30-án, csütörtökön megszakított ülés folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.00-kor nyitják meg.


3. Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása

Felszólal: Peter Lundgren, aki arra kéri a Parlament elnökét, hogy ne írja alá az EU 2018-ra és 2019-re vonatkozó jogalkotási prioritásairól szóló együttes nyilatkozatot.

°
° ° °

A 2017. november 29-i és 30-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


4. A Parlament tagjai

Az illetékes francia hatóságok közölték, hogy Constance Le Grip képviselőt 2017. december 1-jei hatállyal a francia parlament tagjává választották.

Mivel az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének (2) bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament képviselői tisztével, a Parlament az eljárási szabályzat 4. cikkének (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a képviselői hely 2017. december 1-jei hatállyal megüresedik, és erről értesíti az érintett tagállamot.


5. Ügyrend

A 2017. decemberi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (614.777/OJMA) kiosztották, amelyhez a következő módosításokat javasolták (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

- A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy vegyenek fel a napirendbe egy vitát a foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson sütendő fagyasztott húsokban való felhasználására vonatkozó bizottsági projekttel szembeni kifogásról (B8-0666/2017) (66. napirendi pont).

Felszólal: Françoise Grossetête, a PPE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

- A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy az ülést 24 óráig hosszabbítsák meg.

Felszólal: Gabriele Zimmer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

- A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a bizottsági projekttel szembeni kifogásról szóló szavazásra szerdán kerüljön sor.

Felszólal: Françoise Grossetête, a PPE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Felszólal: Knut Fleckenstein (Az elnök pontosítja, hogy erre a vitára a keddi napirend utolsó pontjaként kerül sor).

- Az Eleonora Forenza kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről szóló Lebreton-jelentés (A8-0398/2017), és az Ingeborg Gräßle mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről szóló Cavada-jelentés (A8-0397/2017) felkerült a szavazások órájának programjába.

Szerda

Az elnök a képviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően az alábbi módosításokat javasolja:

A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló Corazza Bildt-jelentéssel kapcsolatos vitát (A8-0368/2017) (55. napirendi pont) vegyék fel a napirend utolsó pontjaként.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

Csütörtök

- A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy halasszák el a 2018. januári ülésre az EU és Norvégia között a királynő tarisznyarák (más néven a jeges-tengeri pók) Spitzbergákon folytatott halászatáról szóló jogvitával kapcsolatos nagyobb interpellációt (B8-0612/2017) (29. napirendi pont).

Felszólal Jarosław Wałęsa, a PPE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


6. A Parlament tagjai

Az illetékes osztrák, francia és német hatóságok közölték, hogy Lukas Mandl, Geoffroy Didier és Michael Detjen képviselőket 2017. november 30-i, 2017. december 1-jei, illetve 2018. január 1-jei hatállyal Elisabeth Köstinger, Constance Le Grip és Jutta Steinruck képvielők helyére az Európai Parlament képviselőivé választották.

A Parlement tudomásul veszi megválasztásukat.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Lukas Mandl, Geoffroy Didier és Michael Detjen elfoglalhatják helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


7. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2017. november 6-i, 8-i, 10-i, illetve 14-i hatállyal érvényesnek tekinti Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Martin Schirdewan, Thomas Waitz és Caroline Nagtegaal képviselők mandátumát.


8. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a(z) PPE képviselőcsoport:

ENVI bizottság: Norbert Lins helyett Lukas Mandl

AGRI bizottság: Norbert Lins

FEMM bizottság: Heinz K. Becker

PETI bizottság: Heinz K. Becker helyett Lukas Mandl

A Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Claudia Schmidt helyett Lukas Mandl

Az EU–Örményország, EU–Azerbajdzsán, EU–Grúzia parlamenti együttműködési bizottságokba delegált küldöttség: Claudia Schmidt

Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Claudia Schmidt

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


9. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy szavazásra vonatkozó kérelmet kapott a Verts/ALE képviselőcsoporttól és több képviselőtől a JURI bizottságnak a 2017. november 29-i jegyzőkönyvben bejelentett arra irányuló határozatát követően, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd (2017.11.29-i jegyzőkönyv, 8. pont ).

A szavazásra holnap kerül sor.

Az elnök bejelenti, hogy a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport nem juttatott el hozzá a 2017. november 29-i szerdai jegyzőkönyben bejelentett (2017.11.29-i jegyzőkönyv, 8. pont ) intézményközi tárgyalások megkezdésére vonatkozó határozatokkal kapcsolatos kérelmet.

A(z) CULT, AFCO és IMCO et JURI bizottságok tehát az eljárási szabályzat 69c. pontjának (2) bekezdésében szereplő határidő lejártát követően meg tudták kezdeni a tárgyalásokat.

°
° ° °

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése alapján több bizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd:

- IMCO bizottság a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó engedélyezési rendszerekre és követelményekre vonatkozó értesítési eljárás megállapításáról, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Előadó: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- IMCO bizottság a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Előadó: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- ECON bizottság és LIBE az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)). Előadók: Mady Delvaux és Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport írásban kérheti holnap, december 12., éjfélig bezárólag, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


10. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke arról tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen:

– Az ECON bizottság ajánlása a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet bizonyos származtatott termékekre alkalmazandó kereskedési kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében kiegészítő 2017. november 17-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017).

Amennyiben huszonnégy órán belül bármelyik képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem emel kifogást ellene, az ajánlást elfogadottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben szavazásra kell bocsátani.

Az ajánlás a jelenlegi ülésszak időtartama alatt elérhető az Europarl weboldalon.


11. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy ezen a héten a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (00056/2017/LEX - C8-0443/2017 - 2016/0282B(COD))

- az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (00058/2017/LEX - C8-0442/2017 - 2016/0276(COD))

- a 2003/87/EK irányelvnek a légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (00055/2017/LEX - C8-0440/2017 - 2017/0017(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról szóló 230/2014/EU rendelet módosításáról (00054/2017/LEX - C8-0439/2017 - 2016/0207(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2014/59/EU irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben elfoglalt helye tekintetében történő módosításáról (00057/2017/LEX - C8-0438/2017 - 2016/0363(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (00041/2017/LEX - C8-0437/2017 - 2016/0148(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 575/2013/EU rendeletnek az IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatásnak, valamint a közszektorral szembeni egyes, nem a tagállamok hazai pénznemében denominált kitettségek nagykockázat-vállalásként való kezelése hatásának enyhítésére szolgáló átmeneti szabályok tekintetében történő módosításáról (00059/2017/LEX - C8-0436/2017 - 2016/0360B(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1059/2003/EK rendelet területi tipológiák (Tercet) tekintetében történő módosításáról (00049/2017/LEX - C8-0435/2017 - 2016/0393(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1303/2013/EU rendeletnek a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források, valamint a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés és az európai területi együttműködési célkitűzés számára biztosított források változásai tekintetében történő módosításáról (00053/2017/LEX - C8-0430/2017 - 2017/0247(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról (00045/2017/LEX - C8-0429/2017 - 2016/0130(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (00042/2017/LEX - C8-0428/2017 - 2016/0050(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendelet és az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1037 rendelet módosításáról (00050/2017/LEX - C8-0427/2017 - 2016/0351(COD))

- Az Európai parlament és a Tanács határozata a 2010/40/EU irányelvnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó időtartam tekintetében történő módosításáról (00052/2017/LEX - C8-0426/2017 - 2017/0060(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (00039/2017/LEX - C8-0414/2017 - 2015/0226(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról (00038/2017/LEX - C8-0413/2017 - 2015/0225(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről, valamint az 1006/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00061/2017/LEX - C8-0412/2017 - 2015/0289(COD))

°
° ° °

Felszólal: Anna Elżbieta Fotyga a 2017. december 7-én Észak-Kivu tartományban történt terrortámadásról, amelyben 15 békefenntartó vesztette életét. (az elnök ezt tudomásul veszi).


12. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament által a 2017. júliusi ülésen elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl weboldalon.


13. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000089/2017) felteszi: Danuta Maria Hübner, az AFCO bizottság nevében a Tanácshoz: Az Európai Parlament vizsgálati joga (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017);

- (O-000090/2017) felteszi: Danuta Maria Hübner, az AFCO bizottság nevében a Bizottsághoz: Az Európai Parlament vizsgálati joga (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017).


14. Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)

Az alábbi írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációt nyújtották be, amelyet vita követ (az eljárási szabályzat 130b. cikke)

- (O-000077/2017) felteszi: Alain Cadec, a PECH bizottság nevében, a Bizottsághoz: EU–Norvégia-vita a királynő tarisznyarák (más néven a jeges-tengeri pók) Spitzbergákon folytatott halászatáról (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)


15. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- A Tanács végrehajtási határozattervezete a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere megindításáról (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat az 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Bankhatóság székhelye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök fakultatív módon konzultál az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

AFCO, BUDG, JURI

- Javaslat a 726/2004/EK rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség székhelye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AFCO, AGRI, BUDG, ITRE, CONT

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- Javaslat a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE))

utalva

illetékes :

EMPL

- A Bizottság határozata Elke Koenig asszony, az Egységes Szanálási Testület elnöke megbízatásának megújítására vonatkozó javaslat elfogadásáról (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- ***I Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- ***I Jelentés a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, az 515/2014/EU rendelet módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

- ***I Jelentés a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, valamint az 515/2014/EU rendelet módosításáról, továbbá az 1986/2006/EK rendelet, a 2007/533/IB tanácsi határozat és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

- Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről (2017/2121(INI)) - AFET bizottság - Előadó: David McAllister (A8-0350/2017)

- Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről (2017/2123(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Michael Gahler (A8-0351/2017)

- Jelentés az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiájáról (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Jelentés a pénzmosás, az adókikerülés és az adókijátszás kivizsgálásáról (2017/2013(INI)) - PANA bizottság - Előadók: Jeppe Kofod, Petr Ježek (A8-0357/2017)

- Jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló, 2016. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (2017/2122(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Jelentés a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról (2015/2129(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- ***I Jelentés a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról szóló 1295/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)) - CULT bizottság - Előadó: Silvia Costa (A8-0369/2017)

- ***I Jelentés az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) - AFCO bizottság - Előadók: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

- ***I Jelentés a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

- ***I Jelentés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0605[[02]] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Albert Deß (A8-0380/2017)

- Jelentés az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, 20 évvel az átadást követően Hongkongról szóló ajánlásáról (2017/2204(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Jelentés A digitális kereskedelmi stratégia felé (2017/2065(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

- Jelentés az uniós polgárságról szóló 2017. évi jelentésről: A polgárok jogainak megerősítése a demokratikus átalakulás uniójában (2017/2069(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, az uniós és a svájci kibocsátáskereskedelmi rendszer összekapcsolásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)) - ENVI bizottság - Előadó: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

- Jelentés az eljárási szabályzat 216. cikkének (7) bekezdése szerint a Petíciós Bizottság 2016-os év során folytatott tanácskozásairól (2017/2222(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Jelentés az uniós makroregionális stratégiák végrehajtásáról (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

- * Jelentés az Egységes Szanálási Testület elnöke hivatali idejének meghosszabbításáról szóló bizottsági javaslatról (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

- Jelentés az Ingeborg Gräßle mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2017/2220(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

- Jelentés az Eleonora Forenza kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről (2017/2199(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről, valamint az 1006/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Linnéa Engström (A8-0374/2017)


16. A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén érvényben lévő rendeletekhez fűzött módosítások ***I (vita)

Jelentés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Albert Deß (A8-0380/2017)

Albert Deß előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Felszólal: Czesław Adam Siekierski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Paolo De Castro, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ivari Padar, aki kékkártyás kérdést tesz fel (Az elnök félbeszakítja a felszólalót, mivel ez a felszólalás nem kékkártyás kérdés), Luke Ming Flanagan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Philippe Loiseau, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr, Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot és Franc Bogovič.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová és Notis Marias.

Felszólal: Corina Crețu és Albert Deß.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.12-i jegyzőkönyv, 5.2. pont .


17. A külső vizeken halászó flották fenntartható kezelése ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről, valamint az 1006/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Linnéa Engström előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Felszólal: Francisco José Millán Mon, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ricardo Serrão Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gabriel Mato és Clara Eugenia Aguilera García.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Peter van Dalen, John Stuart Agnew, Jarosław Wałęsa, Isabelle Thomas és Ruža Tomašić.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Corina Crețu és Linnéa Engström.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.12-i jegyzőkönyv, 5.1. pont .


18. Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): A légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése ***I (vita)

Jelentés a 2003/87/EK irányelvnek a légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Felszólal: Werner Langen (az ITRE bizottság véleményének előadója), Seb Dance, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Julia Reid, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Stefan Eck, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Tiemo Wölken, Lieve Wierinck, Nicola Caputo és Dominique Riquet.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Notis Marias és Eleftherios Synadinos.

Felszólal: Corina Crețu.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Julie Girling.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.12-i jegyzőkönyv, 5.3. pont .


19. Az uniós polgárságról szóló 2017. évi jelentés: A polgárok jogainak megerősítése a demokratikus átalakulás uniójában (vita)

Jelentés az uniós polgárságról szóló 2017. évi jelentésről: A polgárok jogainak megerősítése a demokratikus átalakulás uniójában [2017/2069(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Beatriz Becerra Basterrechea előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Csaba Sógor (a LIBE bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Krystyna Łybacka (a CULT bizottság véleményének előadója), Ángela Vallina (a FEMM bizottság véleményének előadója), Pál Csáky, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Demetris Papadakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Udo Voigt, független, Peter Jahr, Virginie Rozière, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jordi Solé, Patrick O'Flynn, Eleftherios Synadinos, Jarosław Wałęsa, Jude Kirton-Darling, Arne Gericke, Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Francis Zammit Dimech és Michaela Šojdrová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios és Nicola Caputo.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja) és Beatriz Becerra Basterrechea.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.12-i jegyzőkönyv, 5.14. pont .


20. Az EU és Kazahsztán közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás (egyetértés) *** - Az EU és Kazahsztán közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás) (vita)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [2017/2035(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Liisa Jaakonsaari előterjeszti a jelentést és az ajánlást.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Eduard Kukan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Iveta Grigule-Pēterse, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam és Alojz Peterle.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Georgios Epitideios.

Felszólal: Věra Jourová és Liisa Jaakonsaari.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 5.11. pont és 2017.12.12-i jegyzőkönyv, 5.12. pont .


21. Út egy digitális kereskedelmi stratégia felé (rövid ismertetés)

Az „Út egy digitális kereskedelmi stratégia felé” című jelentés [2017/2065(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Marietje Schaake rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Spyraki, Karoline Graswander-Hainz, Notis Marias, Viviane Reding és Michaela Šojdrová.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.12.12-i jegyzőkönyv, 5.15. pont .


22. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Andor Deli, Wajid Khan, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Lynn Boylan, Jordi Solé, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Janusz Korwin-Mikke, Matt Carthy, Daniel Buda, Alex Mayer, Martina Anderson, Anna Záborská, Emilian Pavel, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Julie Ward és Răzvan Popa.


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, 614.777/OJMA).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Igazoltan távol lévők:

Belet, Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Casa, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Krupa, Lalonde, Lange, McClarkin, McGuinness, Martin David, Maydell, Mayer Georg, Metsola, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat