Rodyklė 
Protokolas
PDF 261kWORD 78k
Pirmadienis, 2017 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Darbų programa
 6.Parlamento sudėtis
 7.Įgaliojimų tikrinimas
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 10.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 11.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 12.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 13.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 14.Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)
 15.Gauti dokumentai
 16.Įvairių žemės ūkio ir kaimo plėtros srities reglamentų pakeitimai ***I (diskusijos)
 17.Tvarus išorės žvejybos laivynų valdymas ***II (diskusijos)
 18.ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę ***I (diskusijos)
 19.2017 m. ES pilietybės ataskaita: piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje (diskusijos)
 20.ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas *** - ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (diskusijos)
 21.Skaitmeninės prekybos strategijos kūrimas (trumpas pristatymas)
 22.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2017 m. lapkričio 30 d., ketvirtadien, įatidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.00 val.


3. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

Kalbėjo Peter Lundgren, jos paprašė Parlamanto pirmininką nepasirašyti Bendros deklaracijos dėl ES teisėkūros prioritetų 2018 ir 2019 m. (pirmininkas atsižvelgė į jo pastabas).

°
° ° °

2017 m. lapkričio 29 ir 30 d. posėdžių protokolai patvirtinti.


4. Parlamento sudėtis

Prancūzijos kompetentingos institucijos pranešė, kad Constance Le Grip buvo išrinkta į Prancūzijos parlamentą nuo 2017 m. gruodžio 1 d.

Kadangi šios pareigos pagal 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 2 dalį yra nesuderinamos su Europos Parlamento nario įgaliojimais, Parlamentas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 4 dalimi, konstatavo, kad nuo 2017 m. gruodžio 1 d. ši vieta yra laisva ir apie tai informavo atitinkamą valstybę narę.


5. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2017 m. gruodžio mėn. (614.777/OJMA) plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

- PPE frakcijos prašymas įtraukti į darbotvarkę diskusijas dėl prieštaravimo Komisijos projektui dėl fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338–452) naudojimo užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose (B8-0666/2017) ( PDOJ 66 punktas).

Kalbėjo Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą.

Parlamentas pritarė prašymui.

- GUE/NGL frakcijos prašymas pratęsti posėdį iki 24 val.

Kalbėjo Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą.

Parlamentas pritarė prašymui.

- PPE frakcijos prašymas, kad dėl prieštaravimo Komisijos projektui būtų balsuojama per trečiadienio posėdį.

Kalbėjo Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą.

Parlamentas pritarė prašymui.

Kalbėjo Knut Fleckenstein (pirmininkas patikslino, kad balsavimas vyks paskutiniu punktu antradienio posėdžio darbotvarkėje).

- G. Lebreton pranešimas dėl prašymo ginti Eleonoros Forenzos (Eleonora Forenza) privilegijas ir imunitetą (A8-0398/2017) ir J.-M. Cavada pranešimas dėl prašymo atšaukti Ingeborg Gräßle imunitetą (A8-0397/2017) įrašyti į balsavimo laiką.

Trečiadienis

Pasikonsultavęs su politinėmis frakcijomis, pirmininkas pasiūlė šiuos pakeitimus:

Diskusijos dėl A. M. Corazza Bildt pranešimo dėl 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija įgyvendinimo (A8-0368/2017) (PDOJ 55 punktas) įrašytas į darbotvarkę paskutiniu punktu.

Parlamentas pritarė šiam pasiuymui.

Ketvirtadienis

- PPE frakcijos prašymas atidėti diskusijas dėl platesnės apimties klausimo – ES ir Norvegijos ginčo dėl snieginių krabų žvejybos Svalbardo salyne – iki 2018 m. sausio mėn. vyksiančios sesijos (B8-0612/2017) (PDOJ 29 punktas).

Intervient Jarosław Wałęsa PPE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą.

Parlamentas pritarė prašymui.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


6. Parlamento sudėtis

Austrijos, Prancūzijos ir Vokietijos kompetentingos institucijos pranešė, kad į Europos Parlamentą buvo išrinkti Lukas Mandl, Geoffroy Didier ir Michael Detjen, atitinkamai nuo 2017 m. lapkričio 30 d., 2017 m. gruodžio 1 d. ir 2018 m. sausio d., jie pakeis Elisabeth Köstinger, Constance Le Grip ir Jutta Steinruck, atitinkamai.

Parlamentas pažymėjo jų išrinkimą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Lukas Mandl, Geoffroy Didier et Michael Detjen įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


7. Įgaliojimų tikrinimas

Remdamasis JURI komiteto pasiūlymu Parlamentas nusprendė patvirtinti šių narių įgaliojimus: Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Martin Schirdewan, Thomas Waitz ir Caroline Nagtegaal, atitinkamai nuo 2017 m. lapkričio 6 d., lapkričio 8 d., lapkričio 8 d.,lapkričio 10 d. ir lapkričio 14 d.


8. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

ENVI komitetas: Lukas Mandl vietoj Norbert Lins

AGRI komitetas: Norbert Lins

FEMM komitetas: Heinz K. Becker

PETI komitetas: Lukas Mandl vietoj Heinz K. Becker

Delegacija ryšiams su Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Juodkalnija ir Kosovu: Lukas Mandl vietoj Claudia Schmidt

Delegacija ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano, ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose: Claudia Schmidt

Delegacija parlamentinėje asamblėjoje EURONEST: Claudia Schmidt

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


9. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas paskelbė, kad gavo Verts/ALE ir kelių narių, kurių skaičius siekia vidutinę ribą, prašymą dėl JURI komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas, paskelbtas 2017 m. lapkričio 29 d. posėdžio portokole (2017 11 29 protokolo 8 punktas).

Balsavimas vyks rytoj pagal DTT 69 c straipsnio 2 dalį.

Pirmininkas pranešė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymų dėl kitų sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, apie kuriuos paskelbta 2017 m. lapkričio 29 d., trečiadienio, protokole (2017 11 29 protokolo 8 punktas).

Taigi CULT, AFCO ir IMCO/JURI komitetai pradėjo derybas pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje numatytam terminui.

°
° ° °

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

- IMCO komitetas dėl pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje įgyvendinimo užtikrinimo, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą pagrindo (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Pranešėjas: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- IMCO komitetas dėl pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl proporcingumo patikros prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas pagrindo (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Pranešėjas: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- ECON komitetas ir LIBE dėl pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 pagrindo (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)). Pranešėjai: Mady Delvaux ir Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki vidurnakčio rytoj, gruodžio 12 d., antradienio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


10. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl:

- ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti 2017 m. lapkričio 17 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas nuostatomis dėl techninių prekybos įpareigojimo, taikytino tam tikroms išvestinėms finansinėms priemonėms, reguliavimo standartų (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017).

Jei per 24 valandas jokia frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius dėl šios rekomendacijos nepareikš prieštaravimų, jo bus laikoma priimta. Priešingu atveju dėl jos bus balsuojama.

Rekomendaciją šios sesijos laikotarpiu galima rasti tinklalapyje Europarl.


11. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, ka Europos Parlamento pirmininkas kartu su Tarybos pirmininku šią savaitė pasirašys šiuos pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtus teisės aktus:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, ir Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos (00056/2017/LEX - C8-0443/2017 - 2016/0282B(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų (00058/2017/LEX - C8-0442/2017 - 2016/0276(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę (00055/2017/LEX - C8-0440/2017 - 2017/0017(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 230/2014, kuriuo nustatoma priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (00054/2017/LEX - C8-0439/2017 - 2016/0207(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos, susijusios su neužtikrintų skolos priemonių eiliškumu nemokumo atveju (00057/2017/LEX - C8-0438/2017 - 2016/0363(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (00041/2017/LEX - C8-0437/2017 - 2016/0148(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento, grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų, sandorio šalies kredito rizikos, rinkos rizikos, pagrindinių sandorio šalių pozicijų, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijų (00059/2017/LEX - C8-0436/2017 - 2016/0360B(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 nuostatos dėl teritorijų tipologijų (TERCET) (00049/2017/LEX - C8-0435/2017 - 2016/0393(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir lėšų investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui pakeitimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (00053/2017/LEX - C8-0430/2017 - 2017/0247(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (00045/2017/LEX - C8-0429/2017 - 2016/0130(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 91/672/EEB ir 96/50/EB (00042/2017/LEX - C8-0428/2017 - 2016/0050(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (00050/2017/LEX - C8-0427/2017 - 2016/0351(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiama Direktyvos 2010/40/ES nuostata dėl deleguotųjų aktų priėmimo termino (00052/2017/LEX - C8-0426/2017 - 2017/0060(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB ir 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 (00039/2017/LEX - C8-0414/2017 - 2015/0226(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (00038/2017/LEX - C8-0413/2017 - 2015/0225(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 (00061/2017/LEX - C8-0412/2017 - 2015/0289(COD))

°
° ° °

Kalbėjo Anna Elżbieta Fotyga dėl 2017 m. gruodžio 7 d. Šiaurės Kivu įvykdyto teroristinio išpuolio, kurio metu žuvo penkiolika taikdarių (vad. žydrūjų šalmų). (Pirmininkas pasižymėjo šį klausimą).


12. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2017 m. liepos mėn. sesiją priimtas rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


13. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000089/2017), kurį pateikė Danuta Maria Hübner AFCO komiteto vardu Tarybai: Europos Parlamento tyrimo teisė (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017);

- (O-000090/2017), kurį pateikė Danuta Maria Hübner AFCO komiteto vardu Komisijai: Europos Parlamento tyrimo teisė (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017).


14. Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)

Platesnės apimties klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)

- (O-000077/2017), kurį pateikė Alain Cadec PECH komiteto vardu Komisijai: ES ir Norvegijos ginčas dėl snieginių krabų žvejybos Svalbarde (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)


15. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Portugalijoje pradžios projektas (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos dėl Europos bankininkystės institucijos būstinės vietos (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

AFCO, BUDG, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl Europos vaistų agentūros būstinės vietos (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

AFCO, AGRI, BUDG, ITRE, CONT

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu (12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Komisijos sprendimas dėl pasiūlymo skirti Elke König Bendros pertvarkymo valdybos pirmininke dar vienai kadencijai (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (EERK) (nauja redakcija) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1986/2006, Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

- Pranešimas dėl metinio pranešimo dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo (2017/2121(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: David McAllister (A8-0350/2017)

- Pranešimas dėl metinės bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaitos (2017/2123(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Michael Gahler (A8-0351/2017)

- Pranešimas dėl Europos mažataršio judumo strategijos (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Pranešimas dėl pinigų plovimo, mokesčių slėpimo ir vengimo tyrimo (2017/2013(INI)) - PANA komitetas - Pranešėjai: Jeppe Kofod, Petr Ježek (A8-0357/2017)

- Pranešimas dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (2017/2122(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Pranešimas dėl 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija įgyvendinimo (2015/2129(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)) - CULT komitetas - Pranešėja: Silvia Costa (A8-0369/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) - AFCO komitetas - Pranešėjos: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Europos Sąjungos vardu (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 652/2014 (COM(2016)0605[[02]] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Albert Deß (A8-0380/2017)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Honkongo praėjus 20 metų po perdavimo (2017/2204(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Pranešimas Skaitmeninės prekybos strategijos kūrimas (2017/2065(INI)) - INTA komitetas - Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

- Pranešimas 2017 m. ES pilietybės ataskaita. Piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje (2017/2069(INI)) - PETI komitetas - Pranešėja: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo sudarymo projekto (13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

- Pranešimas dėl Peticijų komiteto 2016 metų svarstymų rezultatų, pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 7 dalį (2017/2222(INI)) - PETI komitetas - Pranešėjas: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Pranešimas dėl ES makroregioninių strategijų įgyvendinimo (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

- * Pranešimas dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko kadencijos pratęsimo (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Ingeborgos Gräßle (Ingeborg Gräßle) imunitetą (2017/2220(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

- Pranešimas dėl prašymo ginti Eleonoros Forenzos (Eleonora Forenza) privilegijas ir imunitetus (2017/2199(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 (11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)) - PECH komitetas - Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0374/2017)


16. Įvairių žemės ūkio ir kaimo plėtros srities reglamentų pakeitimai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 652/2014 [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Albert Deß (A8-0380/2017)

Albert Deß pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo: Czesław Adam Siekierski PPE frakcijos vardu, Paolo De Castro S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Ulrike Müller ALDE frakcijos vardu, Ivari Padar, jis uždavė mėlynosios kortelės klausimą (pirmininkas pertraukė kalbėtoją, nes pastarojo kalba nebuvo mėlynosios kortelės klausimas), Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, Philippe Loiseau ENF frakcijos vardu, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr, Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot ir Franc Bogovič.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová ir Notis Marias.

Kalbėjo: Corina Crețu ir Albert Deß.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 12 12 protokolo 5.2 punktas


17. Tvarus išorės žvejybos laivynų valdymas ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Linnéa Engström pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo: Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu, Ricardo Serrão Santos S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Gabriel Mato ir Clara Eugenia Aguilera García.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Peter van Dalen, John Stuart Agnew, Jarosław Wałęsa, Isabelle Thomas ir Ruža Tomašić.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo: Corina Crețu ir Linnéa Engström.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 12 12 protokolo 5.1 punktas


18. ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo: Werner Langen (ITRE komiteto nuomonės referentas), Seb Dance S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Julia Reid EFDD frakcijos vardu, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Stefan Eck, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Tiemo Wölken, Lieve Wierinck, Nicola Caputo ir Dominique Riquet.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Notis Marias ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo Corina Crețu.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Julie Girling.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 12 12 protokolo 5.3 punktas


19. 2017 m. ES pilietybės ataskaita: piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje (diskusijos)

Pranešimas dėl 2017 m. ES pilietybės ataskaitos: piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje [2017/2069(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėja: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Beatriz Becerra Basterrechea pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Csaba Sógor (LIBE komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Krystyna Łybacka (CULT komiteto nuomonės referentė), Ángela Vallina (FEMM komiteto nuomonės referentė), Pál Csáky PPE frakcijos vardu, Demetris Papadakis S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Udo Voigt, nepriklausomas Parlamento narys, Peter Jahr, Virginie Rozière, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jordi Solé, Patrick O'Flynn, Eleftherios Synadinos, Jarosław Wałęsa, Jude Kirton-Darling, Arne Gericke, Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Francis Zammit Dimech ir Michaela Šojdrová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Věra Jourová (Komisijos narė) ir Beatriz Becerra Basterrechea.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 12 12 protokolo 5.14 punktas


20. ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas *** - ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kazachstano Respublikos tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kazachstano Respublikos tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [2017/2035(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Liisa Jaakonsaari pristatė savo pranešimą ir rekomendacija.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Eduard Kukan PPE frakcijos vardu, Julie Ward S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, ir Iveta Grigule-Pēterse ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam ir Alojz Peterle.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Liisa Jaakonsaari.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 5.11 punktas ir 2017 12 12 protokolo 5.12 punktas


21. Skaitmeninės prekybos strategijos kūrimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl skaitmeninės prekybos strategijos kūrimo [2017/2065(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Marietje Schaake padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Karoline Graswander-Hainz, Notis Marias, Viviane Reding ir Michaela Šojdrová.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 12 12 protokolo 5.15 punktas


22. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Andor Deli, Wajid Khan, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Lynn Boylan, Jordi Solé, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Janusz Korwin-Mikke, Matt Carthy, Daniel Buda, Alex Mayer, Martina Anderson, Anna Záborská, Emilian Pavel, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Julie Ward ir Răzvan Popa.


23. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, 614.777/OJMA).


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.00 val.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Leista nedalyvauti:

Belet, Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Casa, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Krasnodębski, Krupa, Lalonde, Lange, McClarkin, McGuinness, Martin David, Maydell, Mayer Georg, Metsola, Punset, Rebega, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Teisinė informacija - Privatumo politika