Indekss 
Protokols
PDF 244kWORD 77k
Pirmdiena, 2017. gada 11. decembris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Darba kārtība
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Pilnvaru pārbaude
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 11.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 12.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 13.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 14.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 15.Dokumentu iesniegšana
 16.Dažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi ***I (debates)
 17.Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība ***II (debates)
 18.ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada ***I (debates)
 19.2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā (debates)
 20.Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu *** - Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu (debates)
 21.Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju (īss izklāsts)
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta ceturtdien, 2017. gada 30. novembrī, pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


3. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

Uzstājās Peter Lundgren, kurš prasīja Parlamenta priekšsēdētājam neparakstīt kopējo deklarāciju par ES likumdošanas prioritātēm 2018. un 2019. gadam (sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai).

°
° ° °

2017. gada 29. un 30. novembra sēžu protokoli tika apstiprināti.


4. Parlamenta sastāvs

Francijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Constance Le Grip ir ievēlēta par Francijas parlamenta deputāti, sākot ar 2017. gada 1. decembri.

Tā kā saskaņā ar 7. panta 2. punktu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta statusu, Parlaments, pamatojoties uz Parlamenta Reglamenta 4. panta 4. punktu, konstatēja, ka, sākot ar 2017. gada 1. decembri, ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsti.


5. Darba kārtība

Bija izdalīts 2017. gada decembra plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (614.777/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Otrdiena

- PPE grupas pieprasījums darba kārtībā iekļaut debates par iebildumu izteikšanu pret Komisijas projektu attiecībā uz fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338 452) lietošanu uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā (B8-0666/2017) (GDKP 66. punkts).

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, lai pamatotu pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

- GUE/NGL grupas pieprasījums plenārsēdi pagarināt līdz plkst. 24.00.

Uzstājās Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, lai pamatotu pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

- PPE grupas pieprasījums par to, lai balsojums par iebildumu izteikšanu par Komisijas projektu notiktu trešdien.

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, lai pamatotu pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Uzstājās Knut Fleckenstein (sēdes vadītājs precizēja, ka šīs debates tiks iekļautas otrdienas darba kārtībā kā pēdējais punkts).

- Lebreton ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti (A8-0398/2017) un Cavada ziņojums par pieprasījumu atcelt Ingeborg Gräßle imunitāti (A8-0397/2017) ir iekļauti balsošanas laikā.

Trešdiena

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām sēdes vadītājs ierosināja šādu grozījumu:

Debates par Corazza Bildt ziņojumu par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, (A8-0368/2017) (GDKP 55. punkts) darba kārtībā ir iekļautas kā pēdējais punkts.

Parlaments apstiprināja šo priekšlikumu.

Ceturtdiena

- PPE grupas pieprasījums debates par plašu interpelāciju par ES un Norvēģijas strīdu par karalisko krabju zveju Svalbārā (B8-0612/2017) (GDKP 29. punkts) pārcelt uz 2018.gada janvāra sesiju.

Uzstājās Jarosław Wałęsa PPE grupas vārdā, lai pamatotu pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


6. Parlamenta sastāvs

Austrijas, Francijas un Vācijas kompetentās iestādes ir paziņojušas par Lukas Mandl, Geoffroy Didier un Michael Detjen ievēlēšanu Eiropas Parlamentā attiecīgi Elisabeth Köstinger, Constance Le Grip un Jutta Steinruck vietā, sākot ar 2017. gada 30. novembri, 2017. gada 1. decembri un 2018. gada 1. janvāri.

Parlaments pieņēma zināšanai viņu ievēlēšanu.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Lukas Mandl, Geoffroy Didier un Michael Detjen pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


7. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt deputātu Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Martin Schirdewan, Thomas Waitz un Caroline Nagtegaal mandātus, sākot ar attiecīgi 2017. gada 6. novembri, 2017. gada 8. novembri, 2017. gada 8. novembri, 2017. gada 10. novembri un 2017. gada 14. novembri.


8. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

ENVI komiteja: Lukas Mandl – Norbert Lins vietā;

AGRI komiteja: Norbert Lins;

FEMM komiteja: Heinz K. Becker;

PETI komiteja: Lukas Mandl – Heinz K. Becker vietā;

Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu: Lukas Mandl – Claudia Schmidt vietā;

Delegācija ES un Armēnijas, ES un Azerbaidžānas un ES un Gruzijas parlamentārās sadarbības komitejās: Claudia Schmidt;

Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā: Claudia Schmidt.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


9. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš no Verts/ALE grupas, kā arī vairākiem deputātiem, kuru skaits sasniedz vidējo obligāto minimumu, ir saņēmis pieprasījumu balsot par 2017. gada 29. novembra sēdes protokolā (29.11.2017. protokola 8. punkts) paziņoto JURI komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas.

Balsošana notiks nākamajā dienā saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām nav saņēmis pieprasījumu attiecībā uz citiem lēmumiem sākt iestāžu sarunas, par kuriem bija paziņots trešdiena, 2017. gada 29. novembris, sēdes protokolā (29.11.2017. protokola 8. punkts).

Līdz ar to pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām CULT, AFCO un IMCO/JURI komitejas varēja sākt sarunas.

°
° ° °

Sēdes vadītājs ir paziņojis par vairāku komiteju lēmumu sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

- IMCO komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Referents: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017).

- IMCO komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par samērības novērtējumu pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Referents: Andreas Schwab (A8-0395/2017).

- ECON komiteja un LIBE, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības teritorijā ievestās naudas vai no tās izvestās naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)). Referenti: Mady Delvaux un Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas – otrdienas, 2017. gada 12. decembra, – pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Sarunas var sākt jebkurā laikā pēc minētā termiņa beigām, ja šajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu uzsākt sarunas.


10. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izteikti iebildumi pret turpmāk minētajiem ieteikumiem.

- ECON komitejas ieteikums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 17. novembra deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pienākumu veikt noteiktu atvasināto instrumentu tirdzniecību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017).

Ja kāda politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, 24 stundu laikā nebūs iebilduši pret šo ieteikumu, to uzskatīs par apstiprinātu. Pretējā gadījumā to iesniegs balsošanai.

Ieteikums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


11. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju tajā nedēļā parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību, Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, un Regulu (ES) Nr. 652/2014, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu (00056/2017/LEX - C8-0443/2017 – 2016/0282B(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) 2015/1017 attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšanu, kā arī šā fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju centra tehnisku uzlabojumu ieviešanu (00058/2017/LEX - C8-0442/2017 – 2016/0276(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai saglabātu pašreizējos darbības jomas ierobežojumus attiecībā uz aviācijas darbībām un sagatavotos globāla tirgus pasākuma īstenošanai no 2021. gada (00055/2017/LEX - C8-0440/2017 – 2017/0017(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 230/2014, ar ko izveido stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu (00054/2017/LEX - C8-0439/2017 - 2016/0207(COD));

- Eiropas parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāti maksātnespējas hierarhijā (00057/2017/LEX - C8-0438/2017 - 2016/0363(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (00041/2017/LEX - C8-0437/2017 - 2016/0148(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz, lai mazinātu 9. SFPS ieviešanas ietekmi uz pašu kapitālu un ietekmi, ko rada pieeja dažiem publiskā sektora liela apjoma riska darījumiem, kuri denominēti valūtā, kas nav dalībvalstu valsts valūta (00059/2017/LEX - C8-0436/2017 - 2016/0360B(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz teritoriālajām tipoloģijām (Tercet) groza Regulu (EK) Nr. 1059/2003 (00049/2017/LEX - C8-0435/2017 - 2016/0393(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz izmaiņām resursos, kas paredzēti ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un resursos, kas paredzēti mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” (00053/2017/LEX - C8-0430/2017 - 2017/0247(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (00045/2017/LEX - C8-0429/2017 - 2016/0130(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanā pa iekšzemes ūdensceļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvas 91/672/EEK un 96/50/EK (00042/2017/LEX - C8-0428/2017 - 2016/0050(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (00050/2017/LEX - C8-0427/2017 - 2016/0351(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko Direktīvu 2010/40/ES groza attiecībā uz deleģēto aktu pieņemšanas laikposmu (00052/2017/LEX - C8-0426/2017 - 2017/0060(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 (00039/2017/LEX - C8-0414/2017 - 2015/0226(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (00038/2017/LEX - C8-0413/2017 - 2015/0225(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008 (00061/2017/LEX - C8-0412/2017 - 2015/0289(COD)).

°
° ° °

Uzstājās Anna Elżbieta Fotyga par teroristu uzbrukumu 2017. gada 7. decembrī Ziemeļkivu, kurā tika nogalināti piecpadsmit ANO miera uzturēšanas spēku kareivji (sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai).


12. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2017. gada jūlija sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Europarl”.


13. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000089/2017), kuru uzdeva Danuta Maria Hübner AFCO komitejas vārdā Padomei: Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017);

- (O-000090/2017), kuru uzdeva Danuta Maria Hübner AFCO komitejas vārdā Komisijai: Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017).


14. Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)

Bija iesniegta plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (Reglamenta 130.b pants):

- (O-000077/2017), kuru uzdeva Alain Cadec PECH komitejas vārdā Komisijai: ES un Norvēģijas strīds par karalisko krabju zveju Svalbārā (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017).


15. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Portugāle sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza attiecībā uz Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanos (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

AFCO, BUDG, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras atrašanās vietu groza Regulu (EK) Nr. 726/2004 (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AFCO, AGRI, BUDG, ITRE, CONT

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Visaptverošu un pastiprinātu partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses (12543/2017 - C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Komisijas lēmums par priekšlikuma pagarināt Elke König pilnvaru laiku Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētājas amatā pieņemšanu (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)) - ITRE komiteja - Referente: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Carlos Coelho (A8-0347/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1986/2006, Padomes Lēmumu 2007/533/TI un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Carlos Coelho (A8-0349/2017).

- Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (2017/2121(INI)) - AFET komiteja - Referents: David McAllister (A8-0350/2017).

- Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (2017/2123(INI)) - AFET komiteja - Referents: Michael Gahler (A8-0351/2017).

- Ziņojums par Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģiju (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Bas Eickhout (A8-0356/2017).

- Ziņojums par izmeklēšanu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (2017/2013(INI)) - PANA komiteja - Referentes: Jeppe Kofod, Petr Ježek (A8-0357/2017).

- Ziņojums par 2016. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (2017/2122(INI)) - AFET komiteja - Referente: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017).

- Ziņojums par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu (2015/2129(INI)) - LIBE komiteja - Referente: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1295/2013, ar ko izveido programmu "Radošā Eiropa" (2014.–2020. gads) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)) - CULT komiteja - Referente: Silvia Costa (A8-0369/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) - AFCO komiteja - Referenti: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017).

- *** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)) - TRAN komiteja - Referente: Theresa Griffin (A8-0376/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)) - JURI komiteja - Referents: Tiemo Wölken (A8-0378/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 652/2014 (COM(2016)0605[[02]] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)) - AGRI komiteja - Referents: Albert Deß (A8-0380/2017).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Honkongu 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai (2017/2204(INI)) - AFET komiteja - Referents: Alyn Smith (A8-0382/2017).

- Ziņojums par virzību uz digitālās tirdzniecības stratēģiju (2017/2065(INI)) - INTA komiteja - Referente: Marietje Schaake (A8-0384/2017).

- Ziņojums par 2017. gada ziņojumu par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā (2017/2069(INI)) - PETI komiteja - Referente: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu sasaisti (13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)) - ENVI komiteja - Referents: Christofer Fjellner (A8-0386/2017).

- Ziņojums saskaņā ar Reglamenta 216. panta 7. punktu par Lūgumrakstu komitejas apspriežu rezultātiem 2016. gadā (2017/2222(INI)) - PETI komiteja - Referents: Notis Marias (A8-0387/2017).

- Ziņojums par ES makroreģionālo stratēģiju īstenošanu (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI)) - REGI komiteja - Referents: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017).

- * Ziņojums par Komisijas priekšlikumu pagarināt Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņu (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017).

- Ziņojuma projekts par pieprasījumu atcelt Ingeborg Gräßle imunitāti (2017/2220(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017).

- Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti (2017/2199(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Gilles Lebreton (A8-0398/2017).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008 (11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)) - PECH komiteja - Referente: Linnéa Engström (A8-0374/2017).


16. Dažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 652/2014 [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Albert Deß (A8-0380/2017).

Albert Deß iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Uzstājās Czesław Adam Siekierski PPE grupas vārdā, Paolo De Castro S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Ulrike Müller ALDE grupas vārdā, Ivari Padar, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu (sēdes vadītājs pārtrauca runātāju, jo viņa uzstāšanās nav zilās kartītes jautājums), Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā, Philippe Loiseau ENF grupas vārdā, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr, Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot un Franc Bogovič.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová un Notis Marias.

Uzstājās Corina Crețu un Albert Deß.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.12.2017. protokola 5.2. punkts.


17. Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Linnéa Engström (A8-0374/2017).

Linnéa Engström iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Uzstājās Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā, Ricardo Serrão Santos S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Gabriel Mato un Clara Eugenia Aguilera García.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Peter van Dalen, John Stuart Agnew, Jarosław Wałęsa, Isabelle Thomas un Ruža Tomašić.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Corina Crețu un Linnéa Engström.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.12.2017. protokola 5.1. punkts.


18. ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK nolūkā saglabāt pašreizējo darbības jomas ierobežojumu attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavoties globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Julie Girling (A8-0258/2017).

Julie Girling iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Uzstājās Werner Langen (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Seb Dance S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Julia Reid EFDD grupas vārdā, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Stefan Eck, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Tiemo Wölken, Lieve Wierinck, Nicola Caputo un Dominique Riquet.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Notis Marias un Eleftherios Synadinos.

Uzstājās Corina Crețu.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Julie Girling.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.12.2017. protokola 5.3. punkts.


19. 2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā (debates)

Ziņojums par 2017. gada ziņojumu par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā [2017/2069(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017).

Beatriz Becerra Basterrechea iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Csaba Sógor (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Krystyna Łybacka (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Ángela Vallina (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Pál Csáky PPE grupas vārdā, Demetris Papadakis S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Jahr, Virginie Rozière, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jordi Solé, Patrick O'Flynn, Eleftherios Synadinos, Jarosław Wałęsa, Jude Kirton-Darling, Arne Gericke, Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Francis Zammit Dimech un Michaela Šojdrová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios un Nicola Caputo.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle) un Beatriz Becerra Basterrechea.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.12.2017. protokola 5.14. punkts.


20. Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu *** - Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017).

Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Padziļinātas partnerības un sadarbības nolīgumu starp ES un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses [2017/2035(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017).

Liisa Jaakonsaari iepazīstināja ar ziņojumu un ieteikumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Eduard Kukan PPE grupas vārdā, Julie Ward S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā un Iveta Grigule-Pēterse ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam un Alojz Peterle.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Georgios Epitideios.

Uzstājās Věra Jourová un Liisa Jaakonsaari.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.11. punkts un 12.12.2017. protokola 5.12. punkts.


21. Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju (īss izklāsts)

Ziņojums par virzību uz digitālās tirdzniecības stratēģiju [2017/2065(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Marietje Schaake (A8-0384/2017).

Marietje Schaake iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Karoline Graswander-Hainz, Notis Marias, Viviane Reding un Michaela Šojdrová.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.12.2017. protokola 5.15. punkts.


22. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Andor Deli, Wajid Khan, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Lynn Boylan, Jordi Solé, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Janusz Korwin-Mikke, Matt Carthy, Daniel Buda, Alex Mayer, Martina Anderson, Anna Záborská, Emilian Pavel, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Julie Ward un Răzvan Popa.


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība 614.777/OJMA).


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Attaisnoti nepiedalās:

Belet, Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Casa, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Krupa, Lalonde, Lange, McClarkin, McGuinness, Martin David, Maydell, Mayer Georg, Metsola, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Juridisks paziņojums - Privātuma politika