Index 
Notulen
PDF 250kWORD 77k
Maandag 11 december 2017 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 4.Samenstelling Parlement
 5.Regeling van de werkzaamheden
 6.Samenstelling Parlement
 7.Onderzoek geloofsbrieven
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 12.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 15.Ingekomen stukken
 16.Amendementen op verschillende verordeningen betreffende landbouw en plattelandsontwikkeling ***I (debat)
 17.Duurzaam beheer van externe vissersvloten ***II (debat)
 18.Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ***I (debat)
 19.Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering (debat)
 20.Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (goedkeuring) *** - Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (resolutie) (debat)
 21.Naar een digitale handelsstrategie (korte presentatie)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 30 november 2017 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

Het woord wordt gevoerd door Peter Lundgren, die de Voorzitter van het Parlement verzoekt de gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2018 en 2019 niet te ondertekenen (de Voorzitter neemt hiervan kennis).

°
° ° °

De notulen van de vergaderingen van 29 en 30 november 2017 worden goedgekeurd.


4. Samenstelling Parlement

De bevoegde Franse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Constance Le Grip tot lid van het Franse parlement, met ingang van 1 december 2017.

Daar deze functie, overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen niet verenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, constateert het Parlement op grond van artikel 4, lid 4, van het Reglement dat de zetel vacant is met ingang van 1 december 2017 en stelt de betrokken lidstaat hiervan op de hoogte.


5. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van december 2017 (614.777/OJMA) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

- Verzoek van de PPE-Fractie om inschrijving op de agenda van een debat over het bezwaar tegen het voorstel van de Commissie inzake het gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiezen (B8-0666/2017) (punt 66 PDOJ).

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.

- Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om de vergadering te verlengen tot 24 uur.

Het woord wordt gevoerd door Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.

- Verzoek van de PPE-Fractie om de stemming over het bezwaar tegen het voorstel van de Commissie op woensdag te laten plaatsvinden.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Het woord wordt gevoerd door Knut Fleckenstein (de Voorzitter preciseert dat het debat zal plaatsvinden als laatste punt van de agenda van dinsdag).

- Het verslag Lebreton over het verzoek verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Eleonora Forenza (A8-0398/2017), en het verslag Cavada over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ingeborg Gräßle (A8-0397/2017) worden onder de stemmingen ingeschreven.

Woensdag

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijziging voor:

Het debat over het verslag Corazza Bildt over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (A8-0368/2017) (punt 55 PDOJ) wordt ingeschreven als laatste punt van de agenda.

Het Parlement keurt dit voorstel goed.

Donderdag

- Verzoek van de PPE-Fractie om het debat over de uitgebreide interpellatie inzake het geschil tussen de EU en Noorwegen over de visserij op sneeuwkrabben in de Spitsbergen-archipel (B8-0612/2017) (punt 29 PDOJ) naar de vergaderperiode van januari 2018 uit te stellen

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Wałęsa, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


6. Samenstelling Parlement

De bevoegde Oostenrijkse, Franse en Duitse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Lukas Mandl, Geoffroy Didier en Michael Detjen tot lid van het Europees Parlement met ingang van 30 november 2017, 1 december 2017, en 1 januari 2018 ter vervanging van respectievelijk Elisabeth Köstinger, Constance Le Grip, en Jutta Steinruck.

Het Parlement neemt kennis van hun benoeming.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Lukas Mandl, Geoffroy Didier en Michael Detjen, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


7. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement de mandaten van de leden Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Martin Schirdewan, Thomas Waitz en Caroline Nagtegaal, met ingang van respectievelijk 6 november, 8 november, 8 november, 10 november en 14 november 2017.


8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ENVI: Lukas Mandl in plaats van Norbert Lins

Commissie AGRI: Norbert Lins

Commissie FEMM: Heinz K. Becker

Commissie PETI: Lukas Mandl in plaats van Heinz K. Becker

Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië-Herzegovina en Kosovo: Lukas Mandl in plaats van Claudia Schmidt

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië: Claudia Schmidt

Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest: Claudia Schmidt

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


9. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij een verzoek heeft ontvangen van de Verts/ALE-Fractie alsook van verscheidene leden die ten minste de middelhoge drempel bereiken, om te stemmen over het besluit van de Commissie JURI om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals vermeld in de notulen van 29 november 2017 (punt 8 van de notulen van 29.11.2017).

De stemming zal morgen plaatsvinden overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot de andere besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van woensdag 29 november 2017 (punt 8 van de notulen van 29.11.2017).

De Commissies CULT, AFCO en IMCO/JURI konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.

°
° ° °

De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie IMCO, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Rapporteur: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- Commissie IMCO, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- Commissie ECON en LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)). Rapporteurs: Mady Delvaux en Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, vóór morgen dinsdag 12 december 2017 om middernacht schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


10. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

- de aanbeveling van de Commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 17 november 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen betreffende de handelsverplichting voor bepaalde derivaten (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017).

Indien binnen een termijn van vierentwintig uur tegen deze aanbeveling geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, dan wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Is dit wel het geval, dan wordt zij in stemming gebracht.

De aanbeveling staat gedurende deze vergaderperiode op Europarl.


11. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat de Voorzitter van het Europees Parlement deze week tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen zal ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), (EU) nr. 1306/2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, (EU) nr. 1307/2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en (EU) nr. 652/2014 tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal (00056/2017/LEX - C8-0443/2017 - 2016/0282B(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub (00058/2017/LEX - C8-0442/2017 - 2016/0276(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden (00055/2017/LEX - C8-0440/2017 - 2017/0017(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 230/2014 tot vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (00054/2017/LEX - C8-0439/2017 - 2016/0207(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (00057/2017/LEX - C8-0438/2017 - 2016/0363(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (00041/2017/LEX - C8-0437/2017 - 2016/0148(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft overgangsregelingen ter beperking van de gevolgen voor het eigen vermogen van de invoering van IFRS 9 en de behandeling als grote risicoblootstellingen van blootstellingen met betrekking tot bepaalde overheidsinstanties welke niet in de nationale valuta van een lidstaat luiden (00059/2017/LEX - C8-0436/2017 - 2016/0360B(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 wat betreft de territoriale typologieën (Tercet) (00049/2017/LEX - C8-0435/2017 - 2016/0393(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de wijzigingen in de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en in de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (00053/2017/LEX - C8-0430/2017 - 2017/0247(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (00045/2017/LEX - C8-0429/2017 - 2016/0130(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van de Richtlijnen 91/672/EEG en 96/50/EG van de Raad (00042/2017/LEX - C8-0428/2017 - 2016/0050(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (00050/2017/LEX - C8-0427/2017 - 2016/0351(COD))

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/40/EU betreffende de periode voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen (00052/2017/LEX - C8-0426/2017 - 2017/0060(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 (00039/2017/LEX - C8-0414/2017 - 2015/0226(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (00038/2017/LEX - C8-0413/2017 - 2015/0225(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad (00061/2017/LEX - C8-0412/2017 - 2015/0289(COD))

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Anna Elżbieta Fotyga over de terroristische aanslag op 7 december 2017 in Noord-Kivu waarbij 15 blauwhelmen om het leven zijn gekomen (de Voorzitter neemt dit ter kennis).


12. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van juli 2017 door het Parlement aangenomen resoluties, staat op Europarl.


13. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000089/2017) van Danuta Maria Hübner, namens de Commissie AFCO, aan de Raad: Het enquêterecht van het Europees Parlement (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017);

- (O-000090/2017) van Danuta Maria Hübner, namens de Commissie AFCO, aan de Commissie: Het enquêterecht van het Europees Parlement (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017).


14. Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)

De volgende uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat is ingediend (artikel 130 ter van het Reglement):

- (O-000077/2017) van Alain Cadec, namens de Commissie PECH, aan de Commissie: Geschil tussen de EU en Noorwegen over de visserij op sneeuwkrabben in de Spitsbergen-archipel (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)


15. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Portugal (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 wat betreft de vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

AFCO, BUDG, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

AFCO, AGRI, BUDG, ITRE, CONT

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

AFET

advies :

INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

- Besluit van de Commissie betreffende de aanneming van een voorstel voor de herbenoeming van Elke König als voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1986/2006, Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en Besluit 2010/261/EU van de Commissie (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

- Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (2017/2121(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: David McAllister (A8-0350/2017)

- Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (2017/2123(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Michael Gahler (A8-0351/2017)

- Verslag over een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI)) - commissie TRAN - Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Verslag over het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (2017/2013(INI)) - commissie PANA - Rapporteurs: Jeppe Kofod, Petr Ježek (A8-0357/2017)

- Verslag over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter zake (2017/2122(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (2015/2129(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1295/2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)) - commissie CULT - Rapporteur: Silvia Costa (A8-0369/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) - commissie AFCO - Rapporteurs: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Verenigde Staten van Amerika anderzijds (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)) - commissie TRAN - Rapporteur: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0605[[02]] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)) - commissie AGRI - Rapporteur: Albert Deß (A8-0380/2017)

- Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht (2017/2204(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Verslag Naar een digitale handelsstrategie (2017/2065(INI)) - commissie INTA - Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

- Verslag over het verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering (2017/2069(INI)) - commissie PETI - Rapporteur: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

- *** Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten (13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)) - commissie ENVI - Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

- Verslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 (artikel 216, lid 7, van het Reglement) (2017/2222(INI)) - commissie PETI - Rapporteur: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Verslag over de uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

- * Verslag over het voorstel van de Commissie tot verlenging van het mandaat van de voorzitter van het bestuur van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ingeborg Gräßle (2017/2220(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

- Verslag over het verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Eleonora Forenza (2017/2199(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad (11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0374/2017)


16. Amendementen op verschillende verordeningen betreffende landbouw en plattelandsontwikkeling ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Albert Deß (A8-0380/2017)

Albert Deß leidt het verslag in.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Czesław Adam Siekierski, namens de PPE-Fractie, Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Ulrike Müller, namens de ALDE-Fractie, Ivari Padar, om een “blauwe kaart”-vraag te stellen (de Voorzitter onderbreekt de spreker omdat zijn woorden geen “blauwe kaart”-vraag zijn), Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr, Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot en Franc Bogovič.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu en Albert Deß.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 12.12.2017.


17. Duurzaam beheer van externe vissersvloten ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Linnéa Engström licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Gabriel Mato en Clara Eugenia Aguilera García.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Peter van Dalen, John Stuart Agnew, Jarosław Wałęsa, Isabelle Thomas en Ruža Tomašić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu en Linnéa Engström.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.1 van de notulen van 12.12.2017.


18. Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ***I (debat)

Verslag over een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Werner Langen (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Seb Dance, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Julia Reid, namens de EFDD-Fractie, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Stefan Eck, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Tiemo Wölken, Lieve Wierinck, Nicola Caputo en Dominique Riquet.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Notis Marias en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Julie Girling.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 12.12.2017.


19. Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering (debat)

Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering [2017/2069(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Beatriz Becerra Basterrechea leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sógor (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE).

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Krystyna Łybacka (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Ángela Vallina (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Pál Csáky, namens de PPE-Fractie, Demetris Papadakis, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Peter Jahr, Virginie Rozière, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jordi Solé, Patrick O'Flynn, Eleftherios Synadinos, Jarosław Wałęsa, Jude Kirton-Darling, Arne Gericke, Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Francis Zammit Dimech en Michaela Šojdrová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie) en Beatriz Becerra Basterrechea.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.14 van de notulen van 12.12.2017.


20. Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (goedkeuring) *** - Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (resolutie) (debat)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds [2017/2035(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Liisa Jaakonsaari leidt het verslag en de aanbeveling in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, en Iveta Grigule-Pēterse, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam en Alojz Peterle.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Liisa Jaakonsaari.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.11 en punt 5.12 van de notulen van 12.12.2017.


21. Naar een digitale handelsstrategie (korte presentatie)

Verslag: Naar een digitale handelsstrategie [2017/2065(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Marietje Schaake presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Karoline Graswander-Hainz, Notis Marias, Viviane Reding en Michaela Šojdrová.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.15 van de notulen van 12.12.2017.


22. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Andor Deli, Wajid Khan, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Lynn Boylan, Jordi Solé, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Janusz Korwin-Mikke, Matt Carthy, Daniel Buda, Alex Mayer, Martina Anderson, Anna Záborská, Emilian Pavel, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Julie Ward en Răzvan Popa.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (614.777/OJMA).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Verontschuldigd:

Belet, Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Casa, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Krupa, Lalonde, Lange, McClarkin, McGuinness, Martin David, Maydell, Mayer Georg, Metsola, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Juridische mededeling - Privacybeleid