Kazalo 
Zapisnik
PDF 240kWORD 77k
Ponedeljek, 11. december 2017 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 4.Sestava Parlamenta
 5.Razpored dela
 6.Sestava Parlamenta
 7.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 10.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 11.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 12.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 13.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 14.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)
 15.Predložitev dokumentov
 16.Predlogi sprememb k različnim uredbam na področju kmetijstva in razvoja podeželja ***I (razprava)
 17.Trajnostno upravljanje zunanjih ribiških flot ***II (razprava)
 18.Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 ***I (razprava)
 19.Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb (razprava)
 20.Sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med EU in Kazahstanom (odobritev) *** - Sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med EU in Kazahstanom (resolucija) (razprava)
 21.Digitalni trgovinski strategiji naproti (kratka predstavitev)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 30. novembra 2017.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.00.


3. Sprejetje zapisnikov predhodnih sej

Govoril je Peter Lundgren, ki je predsednika Parlamenta pozval, naj ne podpiše skupne izjave o zakonodajnih prednostnih nalogah Evropske unije za leti 2018 in 2019 (predsedujoči je to vzel na znanje).

°
° ° °

Sprejeta sta bila zapisnika sej z dne 29. in 30. novembra 2017.


4. Sestava Parlamenta

Francoski pristojni organi so sporočili, da je bila Constance Le Grip izvoljena v francoski parlament z začetkom veljave dne 1. decembra 2017.

Ker je ta funkcija v skladu s členom 7(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 nezdružljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta, je Parlament na osnovi člena 4(4) Poslovnika Parlamenta ugotovil sprostitev sedeža z začetkom veljave dne 1. decembra 2017 in o tem obvestil zadevno državo članico.


5. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delna zasedanja decembra 2017 (614.777/OJMA), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

– Zahteva skupine PPE, da se na dnevni red uvrsti razprava o nasprotovanju predlogu Komisije glede uporabe fosforjeve kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje (B8-0666/2017) (točka 66 PDOJ).

Govorila je Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, ki je zahtevo utemeljila.

Parlament je zahtevo odobril.

– Zahteva skupine GUE/NGL, da se zasedanje podaljša do polnoči.

Govorila je Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevo utemeljila.

Parlament je zahtevo odobril.

– Zahteva skupine PPE, da bi glasovanje o nasprotovanju predlogu Komisije potekalo v sredo.

Govorila je Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, ki je zahtevo utemeljila.

Parlament je zahtevo odobril.

Govoril je Knut Fleckenstein (predsedujoči je sporočil, da bo ta razprava potekala kot zadnja točka dnevnega reda v torek).

Poročilo Gillesa Lebretona o zahtevi za zaščito privilegijev in imunitete Eleonore Forenza (A8-0398/2017) in poročilo Jean-Marieja Cavadaja o zahtevi za odvzem imunitete Ingeborg Gräßle (A8-0397/2017) sta vključena v čas glasovanja.

Sreda

Predsedujoči je po posvetovanju s političnimi skupinami predlagal naslednjo spremembo:

Razprava o poročilu Anne Marie Corazza Bildt o izvajanju Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji (A8-0368/2017) (točka 55 PDOJ) je vključena kot zadnja točka dnevnega reda.

Parlament je predlog odobril.

Četrtek

– Zahteva skupine PPE, da se razprava o večji interpelaciji – spor med EU in Norveško o lovu na snežnega morskega pajka ob Svalbardskem otočju (B8-0612/2017) (točka 29 PDOJ) prestavi na zasedanje v januarju 2018.

V imenu skupine PPE je govoril Jarosław Walesa, ki je zahtevo utemeljil.

Parlament je zahtevo odobril.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


6. Sestava Parlamenta

Avstrijski, francoski in nemški pristojni organi so sporočili, da so bili Lukas Mandl, Geoffroy Didier in Michael Detjen izvoljeni v Evroposki parlament z začetkom veljavnosti od 30. novembra 2017, 1. decembra 2017 in 1. januarja 2018 in da bodo nadomestili Elisabeth Köstinger, Constance Le Grip in Jutto Steinruck.

Parlament se je seznanil z njihovo izvolitvijo.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanci Lukas Mandl, Geoffroy Didier in Michael Detjen polnopravno udeležujejo sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da so predhodno podali izjavo o tem, da ne opravljajo funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


7. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament sklenil potrditi veljavnost mandatov Wolfa Klinza s 6. novembrom, Nadje Yvonne Hirsch z 8. novembrom, Martina Schirdewana z 8. novembrom, Thomasa Waitza z 10. novembrom in Caroline Nagtegaal-van Doorn s 14. novembrom 2017.


8. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine PPE prejel naslednje zahteve za imenovanje:

odbor ENVI: Lukas Mandl namesto Norberta Linsa

odbor AGRI: Norbert Lins

odbor FEMM: Heinz K. Becker

odbor PETI: Lukas Mandl namesto Heinza K. Beckerja

Delegacija za odnose z Bosno in Hercegovino ter Kosovom: Lukas Mandl namesto Claudie Schmidt

Delegacija pri Parlamentarnih odborih za sodelovanje EU-Armenija, EU-Azerbajdžan in EU-Gruzija: Claudia Schmidt

Delegacija parlamentarne skupščine EURONEST: Claudia Schmidt

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


9. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsedsedujoči je obvestil, da je od skupine Verts/ALE, pa tudi od več poslancev, ki dosegajo srednji prag, prejel zahtevo za glasovanje v zvezi z odločitvijo odbora JURI v zvezi z začetkom medinstitucionalnih pogajanj, razglašenih v zapisniku z dne 29. novembra 2017 (točka 8 zapisnika z dne 29.11.2017).

Glasovanje bo potekalo jutri v skladu s členom 69c(2) Poslovnika.

Predsedsedujoči je obvestil, da v zvezi z ostalimi odločitvami za začetek medinstitucionalnih pogajanj, razglašenih v zapisniku z dne sreda, 29. novembra 2017 (točka 8 zapisnika z dne 29.11.2017), ni prejel zahtev od določenega števila poslancev ali političnih skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag.

Odbori CULT, AFCO in IMCO/JURI so torej lahko začeli pogajanja po izteku roka iz člena 69c(2) Poslovnika.

°
° ° °

Predsedsedujoči je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c(1) Poslovnika:

- odbor IMCO na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, določitvi postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s storitvami, ter spremembah Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Poročevalec: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- odbor IMCO na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Poročevalec: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- odbora ECON in LIBE na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)). Poročevalca: Mady Delvaux in Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pisno zahtevajo pred polnočjo jutri, v torek, 12. decembra, glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


10. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

V skladu s členom 105(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov predsednika Parlamenta obvestil, da ni bilo nobenega ugovora glede:

- priporočila odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 17. novembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o obveznosti trgovanja za določene izvedene finančne instrumente (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017).

Če v štiriindvajsetih urah priporočilu ne nasprotuje politična skupina ali število poslancev, ki dosega vsaj spodnji prag, se šteje za sprejeto. V nasprotnem primeru se o njem glasuje.

Priporočilo je v času tega delnega zasedanja na voljo na spletnem mestu Europarl.


11. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsedujoči je sporočil, da bo predsednik Evropskega parlamenta skupaj s predsednikom Sveta ta teden podpisal naslednje akte, sprejete po rednem zakonodajnem postopku:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (00056/2017/LEX - C8-0443/2017 - 2016/0282B(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) 2015/1017 v zvezi s podaljšanjem Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe (00058/2017/LEX - C8-0442/2017 - 2016/0276(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 (00055/2017/LEX - C8-0440/2017 - 2017/0017(COD))

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 230/2014 o vzpostavitvi instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru (00054/2017/LEX - C8-0439/2017 - 2016/0207(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi z razvrstitvijo nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti (00057/2017/LEX - C8-0438/2017 - 2016/0363(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (00041/2017/LEX - C8-0437/2017 - 2016/0148(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede prehodnega obdobja za ublažitev učinka uvedbe MSRP 9 na lastna sredstva in učinka obravnave nekaterih izpostavljenosti javnega sektorja, denominiranih v tujih valutah držav članic, kot velikih izpostavljenosti (00059/2017/LEX - C8-0436/2017 - 2016/0360B(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 glede teritorialnih tipologij (Tercet) (00049/2017/LEX - C8-0435/2017 - 2016/0393(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (00053/2017/LEX - C8-0430/2017 - 2017/0247(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (00045/2017/LEX - C8-0429/2017 - 2016/0130(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ter razveljavitvi direktiv Sveta 91/672/EGS in 96/50/ES (00042/2017/LEX - C8-0428/2017 - 2016/0050(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (00050/2017/LEX - C8-0427/2017 - 2016/0351(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/40/EU glede obdobja za sprejemanje delegiranih aktov (00052/2017/LEX - C8-0426/2017 - 2017/0060(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (00039/2017/LEX - C8-0414/2017 - 2015/0226(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (00038/2017/LEX - C8-0413/2017 - 2015/0225(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (00061/2017/LEX - C8-0412/2017 - 2015/0289(COD))

°
° ° °

Anna Elżbieta Fotyga je govorila o terorističnem napadu, ki se je zgodil 7. decembra 2017 v Nord-Kivu in pri katerem je umrlo 15 pripadnikov modrih čelad (predsedujoči je to vzel na znanje).


12. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med delnim zasedanjem julija 2017, je na voljo na spletišču Europarl.


13. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednji vprašanji za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000089/2017), ki ga je postavila Danuta Maria Hübner v imenu odbora AFCO Svetu: Preiskovalna pravica Evropskega parlamenta (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017);

- (O-000090/2017), ki ga je postavila Danuta Maria Hübner v imenu odbora AFCO Komisiji: Preiskovalna pravica Evropskega parlamenta (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017).


14. Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo

- (O-000077/2017), ki jo je predložil Alain Cadec v imenu odbora PECH Komisiji: Spor med EU in Norveško o lovu na snežnega morskega pajka ob Svalbardskem otočju (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017).


15. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Portugalskem (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar zadeva lokacijo sedeža Evropskega bančnega organa (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

AFCO, BUDG, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije za zdravila (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

AFCO, AGRI, BUDG, ITRE, CONT

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani (12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Sklep Komisije o sprejetju predloga o podaljšanju mandata predsednice Enotnega odbora za reševanje Elke Koenig (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

2) od odborov

2.1) poročila

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (prenovitev) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)) - odbor ITRE - Poročevalka: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006, Sklepa Sveta 2007/533/PNZ in Sklepa Komisije 2010/261/EU (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

- Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike (2017/2121(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: David McAllister (A8-0350/2017)

- Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (2017/2123(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Michael Gahler (A8-0351/2017)

- Poročilo o evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI)) - odbor TRAN - Poročevalec: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Poročilo o poročilu o preiskavi pranja denarja, izogibanja davkom in davčne utaje (2017/2013(INI)) - odbor PANA - Poročevalca: Jeppe Kofod, Petr Ježek (A8-0357/2017)

- Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politiki Evropske unije na tem področju (2017/2122(INI)) - odbor AFET - Poročevalka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Poročilo o izvajanju Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji (2015/2129(INI)) - odbor LIBE - Poročevalka: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1295/2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)) - odbor CULT - Poročevalka: Silvia Costa (A8-0369/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) - odbor AFCO - Poročevalca: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalka: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2016)0605[[02]] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)) - odbor AGRI - Poročevalec: Albert Deß (A8-0380/2017)

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Hongkongu, 20 let po predaji (2017/2204(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Poročilo Digitalni trgovinski strategiji naproti (2017/2065(INI)) - odbor INTA - Poročevalka: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

- Poročilo o poročilu o državljanstvu EU iz leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb (2017/2069(INI)) - odbor PETI - Poročevalka: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o povezavi njunih sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov (13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)) - odbor ENVI - Poročevalec: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

- Poročilo v skladu s členom 216(7) Poslovnika o razpravah v Odboru za peticije v letu 2016 (2017/2222(INI)) - odbor PETI - Poročevalec: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Poročilo o izvajanju makroregionalnih strategij EU (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI)) - odbor REGI - Poročevalec: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

- * Poročilo o predlogu Komisije o podaljšanju mandata predsednice Enotnega odbora za reševanje (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)) - odbor ECON - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Ingeborg Gräßle (2017/2220(IMM)) - odbor JURI - Poročevalec: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

- Poročilo o zahtevi za zaščito privilegijev in imunitete Eleonore Forenza (2017/2199(IMM)) - odbor JURI - Poročevalec: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)) - odbor PECH - Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0374/2017)


16. Predlogi sprememb k različnim uredbam na področju kmetijstva in razvoja podeželja ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Albert Deß (A8-0380/2017)

Albert Deß je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Govorili so Czesław Adam Siekierski v imenu skupine PPE, Paolo De Castro v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Ulrike Müller v imenu skupine ALDE, Ivari Padar, da bi postavil vprašanje z dvigom modrega kartončka (predsedujoči je govornika prekinil, saj njegov govor ni bil vprašanje z dvigom modrega kartončka), Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, John Stuart Agnew v imenu skupine EFDD, Philippe Loiseau v imenu skupine ENF, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr, Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot in Franc Bogovič.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová in Notis Marias.

Govorila sta Corina Crețu in Albert Deß.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.2 zapisnika z dne 12.12.2017.


17. Trajnostno upravljanje zunanjih ribiških flot ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Linnéa Engström je predstavila priporočilo za drugo obravnavo.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Govorili so Francisco José Millán Mon v imenu skupine PPE, Ricardo Serrão Santos v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Gabriel Mato in Clara Eugenia Aguilera García.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Peter van Dalen, John Stuart Agnew, Jarosław Wałęsa, Isabelle Thomas in Ruža Tomašić.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Notis Marias.

Govorili sta Corina Crețu in Linnéa Engström.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.1 zapisnika z dne 12.12.2017.


18. Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling je predstavila poročilo.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Govorili so Werner Langen (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Seb Dance v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Julia Reid v imenu skupine EFDD, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Stefan Eck, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Tiemo Wölken, Lieve Wierinck, Nicola Caputo in Dominique Riquet.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Notis Marias in Eleftherios Synadinos.

Govorila je Corina Crețu.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorila je Julie Girling.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika z dne 12.12.2017.


19. Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb (razprava)

Poročilo o poročilu o državljanstvu EU iz leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb [2017/2069(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Beatriz Becerra Basterrechea je predstavila poročilo.

Govoril je Csaba Sógor (pripravljavec mnenja odbora LIBE).

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Krystyna Łybacka (pripravljavka mnenja odbora CULT), Ángela Vallina (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Pál Csáky v imenu skupine PPE, Demetris Papadakis v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Udo Voigt samostojni poslanec, Peter Jahr, Virginie Rozière, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jordi Solé, Patrick O'Flynn, Eleftherios Synadinos, Jarosław Wałęsa, Jude Kirton-Darling, Arne Gericke, Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Francis Zammit Dimech in Michaela Šojdrová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios in Nicola Caputo.

Govorili sta Věra Jourová (članica Komisije) in Beatriz Becerra Basterrechea.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.14 zapisnika z dne 12.12.2017.


20. Sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med EU in Kazahstanom (odobritev) *** - Sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med EU in Kazahstanom (resolucija) (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani, v imenu Unije [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani, v imenu Unije [2017/2035(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Liisa Jaakonsaari je predstavila poročilo in priporočilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Eduard Kukan v imenu skupine PPE, Julie Ward v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR in Iveta Grigule-Pēterse v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam in Alojz Peterle.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Georgios Epitideios.

Govorili sta Věra Jourová in Liisa Jaakonsaari.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.11 in točka 5.12 zapisnika z dne 12.12.2017.


21. Digitalni trgovinski strategiji naproti (kratka predstavitev)

Poročilo Digitalni trgovinski strategiji naproti [2017/2065(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Marietje Schaake je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Spyraki, Karoline Graswander-Hainz, Notis Marias, Viviane Reding in Michaela Šojdrová.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.15 zapisnika z dne 12.12.2017.


22. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Andor Deli, Wajid Khan, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Lynn Boylan, Jordi Solé, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Janusz Korwin-Mikke, Matt Carthy, Daniel Buda, Alex Mayer, Martina Anderson, Anna Záborská, Emilian Pavel, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Julie Ward in Răzvan Popa.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" 614.777/OJMA).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Opravičeni:

Belet, Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Casa, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Krupa, Lalonde, Lange, McClarkin, McGuinness, Martin David, Maydell, Mayer Georg, Metsola, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov