Index 
Protokoll
PDF 243kWORD 76k
Måndagen den 11 december 2017 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Arbetsplan
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Valprövning
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 15.Inkomna dokument
 16.Ändringar av vissa förordningar på jordbruks- och landsbygdsutvecklingsområdet ***I (debatt)
 17.Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor ***II (debatt)
 18.EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I (debatt)
 19.Rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring (debatt)
 20.Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (godkännande) *** - Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (resolution) (debatt)
 21.En digital handelsstrategi (kortfattad redogörelse)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen 30 november 2017 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


3. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Talare: Peter Lundgren (talmannen noterade hans uttalande).

°
° ° °

Protokollen från sammanträdena den 29 och 30 november 2017 justerades.


4. Parlamentets sammansättning

De behöriga franska myndigheterna har meddelat att Constance Le Grip har valts till ledamot av det franska parlamentet med verkan från den 1 december 2017.

Då detta ämbete är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet enligt vad som avses i artikel 7.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, förklarade parlamentet, i enlighet med artikel 4.4 i arbetsordningen, att platsen var vakant från och med den 1 december 2017 och skulle underrätta den berörda medlemsstaten om detta.


5. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna i december 2017 (614.777/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 149a i arbetsordningen):

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

- En begäran från PPE-gruppen om att på föredragningslistan föra in en debatt om invändningen mot kommissionens förslag om användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (E 338 452) (B8-0666/2017) (punkt 66 i PDOJ).

Talare: Françoise Grossetête, för PPE-gruppen, som motiverade begäran.

Parlamentet godkände begäran.

- En begäran från GUE/NGL-gruppen om att förlänga sammanträdet till midnatt.

Talare: Gabriele Zimmer, för GUE/NGL-gruppen, som motiverade begäran.

Parlamentet godkände begäran.

- En begäran från PPE-gruppen om att hålla omröstningen om invändningen mot kommissionens förslag under onsdagen.

Talare: Françoise Grossetête, för PPE-gruppen, som motiverade begäran.

Parlamentet godkände begäran.

Talare: Knut Fleckenstein (talmannen preciserade att denna debatt skulle äga rum som sista punkt på tisdagens föredragningslista).

- Lebretons betänkande om begäran om fastställelse av Eleonora Forenzas immunitet och privilegier (A8-0398/2017), och Cavadas betänkande om begäran om upphävande av Ingeborg Gräßles immunitet (A8-0397/2017) togs upp under punkten omröstning.

Onsdag

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen förljande ändring:

Debatten om Corazza Bildts betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (A8-0368/2017) (punkt 55 i PDOJ) skulle tas upp som sista punkt på föredragningslistan.

Parlamentet godkände detta förslag.

Torsdag

- En begäran från PPE-gruppen om att skjuta upp debatten om den större interpellationen om tvisten mellan EU och Norge om fiske av arktisk maskeringskrabba vid Svalbard (B8-0612/2017) (punkt 29 i PDOJ) till sammanträdesperioden i januari 2018.

Talare: Jarosław Wałęsa, för PPE-gruppen, som motiverade begäran.

Parlamentet godkände begäran.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


6. Parlamentets sammansättning

De behöriga österrikiska, franska och tyska myndigheterna har meddelat att Lukas Mandl, Geoffroy Didier och Michael Detjen har utsetts till ledamöter av EUropaparrlamentet med verkan från den 30 november 2017, den 1 december 2017, och den 1 januari 2018, och ersätter Elisabeth Köstinger, respektive Constance Le Grip och Jutta Steinruck.

Parlamentet noterade att de blivit utsedda.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Lukas Mandl, Geoffroy Didier och Michael Detjen, fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


7. Valprövning

På förslag från JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för ledamöterna Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Martin Schirdewan, Thomas Waitz och Caroline Nagtegaal, med verkan från den 6 november, respektive den 8 november, den 8 november, den 10 november och den 14 november 2017.


8. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från PPE-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

ENVI-utskottet: Lukas Mandl i stället för Norbert Lins

AGRI-utskottet: Norbert Lins

FEMM-utskottet: Heinz K. Becker

PETI-utskottet: Lukas Mandl i stället för Heinz K. Becker

delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina samt Kosovo: Lukas Mandl i stället för Claudia Schmidt

delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien: Claudia Schmidt

delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Claudia Schmidt

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


9. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han hade mottagit en begäran om omröstning från Verts/ALE-gruppen och från ett antal ledamöter om JURI-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar, vilket tillkännagivits i protokollet från den 29 november 2017 (punkt 8 i protokollet av den 29.11.2017).

Omröstningen skulle äga rum i morgon.

Talmannen meddelade att han inte mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande de beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagivits i protokollet från onsdagen den 29 november 2017 (punkt 8 i protokollet av den 29.11.2017).

Utskotten CULT, AFCO, IMCO och JURI hade därför kunnat inleda förhandlingarna efter att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.

°
° ° °

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

- IMCO-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlammentets och rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Föredragande: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- IMCO-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlammentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Föredragande: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- ECON-utskottet och LIBE-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlammentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005 (CE) n° 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)). föredragande Mady Delvaux och Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen kan ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt i morgon, tisdagen den 12 december, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


10. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

- ECON-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 17 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende handelsskyldigheten för vissa derivat (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017).

Om ingen politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet invänder mot rekommendationen inom 24 timmar, ska den anses godkänd. I annat fall ska den tas upp till omröstning.

Rekommendationen finns tillgänglig på Europaparlamentets webbplats Europarl under innevarande sammanträdesperiod.


11. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande denna vecka skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och (EU) nr 652/2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial (00056/2017/LEX - C8-0443/2017 - 2016/0282B(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) 2015/1017 vad gäller förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning (00058/2017/LEX - C8-0442/2017 - 2016/0276(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 (00055/2017/LEX - C8-0440/2017 - 2017/0017(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 230/2014 om inrättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (00054/2017/LEX - C8-0439/2017 - 2016/0207(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki (00057/2017/LEX - C8-0438/2017 - 2016/0363(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004 (00041/2017/LEX - C8-0437/2017 - 2016/0148(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller övergångsbestämmelser för att mildra inverkan på kapitalbasen av införandet av IFRS 9 och inverkan av hanteringen av vissa av den offentliga sektorns exponeringar uttryckta i icke-inhemska valutor i medlemsstaterna som stora exponeringar (00059/2017/LEX - C8-0436/2017 - 2016/0360B(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna (Tercet) (00049/2017/LEX - C8-0435/2017 - 2016/0393(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ändringarna av medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning och för målet Europeiskt territoriellt samarbete (00053/2017/LEX - C8-0430/2017 - 2017/0247(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (00045/2017/LEX - C8-0429/2017 - 2016/0130(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 91/672/EEG och 96/50/EG (00042/2017/LEX - C8-0428/2017 - 2016/0050(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (00050/2017/LEX - C8-0427/2017 - 2016/0351(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2010/40/EU vad gäller perioden för antagande av delegerade akter (00052/2017/LEX - C8-0426/2017 - 2017/0060(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 (00039/2017/LEX - C8-0414/2017 - 2015/0226(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (00038/2017/LEX - C8-0413/2017 - 2015/0225(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (00061/2017/LEX - C8-0412/2017 - 2015/0289(COD))

°
° ° °

Talare: Anna Elżbieta Fotyga om terroristattentatet som dödade femton FN-soldater den 7 december 2017 i Norra Kivu (Talmannen noterade detta.).


12. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden juli 2017 finns tillgängligt på Europarl.


13. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000089/2017) från Danuta Maria Hübner, för AFCO-utskottet, till rådet: Europaparlamentets undersökningsrätt (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017),

- (O-000090/2017) från Danuta Maria Hübner, för AFCO-utskottet, till kommissionen: Europaparlamentets undersökningsrätt (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017).


14. Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)

Följande större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt hade överlämnats (artikel 130b i arbetsordningen):

- (O-000077/2017) från Alain Cadec, för utskottet PECH, till kommissionen: Tvisten mellan EU och Norge om fiske av arktisk maskeringskrabba vid Svalbard (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)


15. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Utkast till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Portugal (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 vad gäller Europeiska bankmyndighetens säte (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i EUF-fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

AFCO, BUDG, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller Europeiska läkemedelsmyndighetens säte (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AFCO, AGRI, BUDG, ITRE, CONT

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

INTA

- Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Kommissionens beslut om antagande av ett förslag om förlängning av mandattiden för Elke Koenig som ordförande för den gemensamma resolutionsnämnden (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller och om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 samt upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 och om upphävande av förordning (EG) nr 1986/2006, rådets beslut 2007/533/RIF och kommissionens beslut 2010/261/EU (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

- Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (2017/2121(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: David McAllister (A8-0350/2017)

- Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (2017/2123(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Michael Gahler (A8-0351/2017)

- Betänkande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Betänkande om undersökningen av penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande (2017/2013(INI)) - utskottet PANA - Föredragande: Jeppe Kofod, Petr Ježek (A8-0357/2017)

- Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och Europeiska unionens politik på området (2017/2122(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (2015/2129(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1295/2013 för etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)) - utskottet CULT - Föredragande: Silvia Costa (A8-0369/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) - utskottet AFCO - Föredragande: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 652/2014 (COM(2016)0605[[02]] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Albert Deß (A8-0380/2017)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende Hongkong – 20 år efter överlämnandet (2017/2204(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Betänkande om en digital handelsstrategi (2017/2065(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

- Betänkande om rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring (2017/2069(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser (13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)) - utskottet ENVI - Föredragande: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

- Betänkande om överläggningarna i utskottet för framställningar under året 2016, artikel 216.7 i arbetsordningen (2017/2222(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Rapport om genomförandet av EU:s makroregionala strategier (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

- * Betänkande om kommissionens förslag om förlängning av mandattiden för gemensamma resolutionsnämndens ordförande (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

- Betänkande om begäran om upphävande av Ingeborg Gräßles immunitet (2017/2220(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

- Betänkande om begäran om fastställelse av Eleonora Forenzas immunitet och privilegier (2017/2199(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Linnéa Engström (A8-0374/2017)


16. Ändringar av vissa förordningar på jordbruks- och landsbygdsutvecklingsområdet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 652/2014 [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Albert Deß (A8-0380/2017)

Albert Deß redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Czesław Adam Siekierski för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, Ivari Padar, som ställde en fråga "blått kort" (talmannen avbröt talaren, då inlägget från denne inte utgjorde en fråga "blått kort"), Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr, Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot och Franc Bogovič.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová och Notis Marias.

Talare: Corina Crețu och Albert Deß.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 12.12.2017.


17. Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor ***II (debatt)

Rekommendation inför andra behandlingen av rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor, och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Linnéa Engström redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Gabriel Mato och Clara Eugenia Aguilera García.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Peter van Dalen, John Stuart Agnew, Jarosław Wałęsa, Isabelle Thomas och Ruža Tomašić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Corina Crețu och Linnéa Engström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.1 i protokollet av den 12.12.2017.


18. EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Werner Langen (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Seb Dance för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Julia Reid för EFDD-gruppen, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Stefan Eck, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Tiemo Wölken, Lieve Wierinck, Nicola Caputo och Dominique Riquet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Notis Marias och Eleftherios Synadinos.

Talare: Corina Crețu.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Julie Girling.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 12.12.2017.


19. Rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring (debatt)

Betänkande om rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring [2017/2069(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Beatriz Becerra Basterrechea redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Csaba Sógor (föredragande av yttrandet från LIBE-utskottet).

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Krystyna Łybacka (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Ángela Vallina (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Pál Csáky för PPE-gruppen, Demetris Papadakis för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Peter Jahr, Virginie Rozière, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jordi Solé, Patrick O'Flynn, Eleftherios Synadinos, Jarosław Wałęsa, Jude Kirton-Darling, Arne Gericke, Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Francis Zammit Dimech och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios och Nicola Caputo.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen) och Beatriz Becerra Basterrechea.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.14 i protokollet av den 12.12.2017.


20. Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (godkännande) *** - Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (resolution) (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan [2017/2035(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Liisa Jaakonsaari redogjorde för betänkandet och rekommendationen.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Eduard Kukan för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, och Iveta Grigule-Pēterse för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam och Alojz Peterle.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Věra Jourová och Liisa Jaakonsaari.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.11 och punkt 5.12 i protokollet av den 12.12.2017.


21. En digital handelsstrategi (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en digital handelsstrategi [2017/2065(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Marietje Schaake redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Karoline Graswander-Hainz, Notis Marias, Viviane Reding och Michaela Šojdrová.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.15 i protokollet av den 12.12.2017.


22. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Andor Deli, Wajid Khan, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Lynn Boylan, Jordi Solé, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Janusz Korwin-Mikke, Matt Carthy, Daniel Buda, Alex Mayer, Martina Anderson, Anna Záborská, Emilian Pavel, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Julie Ward och Răzvan Popa.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" 614.777/OJMA).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Belet, Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Casa, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Krupa, Lalonde, Lange, McClarkin, McGuinness, Martin David, Maydell, Mayer Georg, Metsola, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy