Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2013(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0357/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0357/2017

Συζήτηση :

PV 12/12/2017 - 2
CRE 12/12/2017 - 2

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

2. Έκθεση σχετικά με την έρευνα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την έρευνα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή [2017/2013(INI)] - Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Συνεισηγητές: Petr Ježek και Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Οι Petr Ježek και Jeppe Kofod παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Luděk Niedermayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Peter Simon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Dariusz Rosati, Ana Gomes, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Nuno Melo, Bernd Lucke, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter Simon, Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Sven Giegold, David Coburn, Mario Borghezio, Λάμπρος Φουντούλης, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των David Coburn και Thomas Mann, Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Roberts Zīle, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Evelyn Regner, José Manuel Fernandes, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas και Elly Schlein.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Franc Bogovič και Nicola Caputo.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná, Γεώργιος Επιτήδειος, Romana Tomc, Monika Beňová, Ruža Tomašić, Τάκης Χατζηγεωργίου, Milan Zver και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici, Petr Ježek και Jeppe Kofod.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου