Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0276(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0198/2017

Внесени текстове :

A8-0198/2017

Разисквания :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0478

Протокол
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург

4. Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Udo Bullmann и José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann и José Manuel Fernandes представиха доклада.

Изказаха се: Eva Kaili (докладчик по становището на комисията ITRE) и Inés Ayala Sender (докладчик по становището на комисията TRAN).

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Mercedes Bresso (докладчик по становището на комисията REGI), Krzysztof Hetman (докладчик по становището на комисията EMPL), Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Lefteris Christoforou, от името на групата PPE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti и Othmar Karas.

Изказаха се: Jyrki Katainen, Udo Bullmann и José Manuel Fernandes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 12.12.2017 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност