Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0276(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0198/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0198/2017

Συζήτηση :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0478

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

4. Παράταση λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Udo Bullmann και José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Οι Udo Bullmann και José Manuel Fernandes παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Εύα Καϊλή (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE) και Inés Ayala Sender (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN).

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Mercedes Bresso (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Krzysztof Hetman (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Λευτέρης Χριστοφόρου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Μαρία Σπυράκη, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen, Udo Bullmann και José Manuel Fernandes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου