Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0276(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0198/2017

Ingediende teksten :

A8-0198/2017

Debatten :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Stemmingen :

PV 12/12/2017 - 5.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0478

Notulen
Dinsdag 12 december 2017 - Straatsburg

4. Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Udo Bullmann en José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann en José Manuel Fernandes lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Eva Kaili (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE) en Inés Ayala Sender (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN).

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Mercedes Bresso (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Krzysztof Hetman (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Lefteris Christoforou, namens de PPE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti en Othmar Karas.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen, Udo Bullmann en José Manuel Fernandes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 12.12.2017.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid