Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0276(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0198/2017

Predkladané texty :

A8-0198/2017

Rozpravy :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Hlasovanie :

PV 12/12/2017 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0478

Zápisnica
Utorok, 12. decembra 2017 - Štrasburg

4. Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Udo Bullmann a José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann a José Manuel Fernandes predstavili správu.

Vystúpili títo poslanci: Eva Kaili (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko) a Inés Ayala Sender (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Mercedes Bresso (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Krzysztof Hetman (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Lefteris Christoforou v mene skupiny PPE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti a Othmar Karas.

Vystúpili: Jyrki Katainen, Udo Bullmann a José Manuel Fernandes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 12.12.2017.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia