Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0276(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0198/2017

Ingivna texter :

A8-0198/2017

Debatter :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Omröstningar :

PV 12/12/2017 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0478

Protokoll
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg

4. Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 2015/1017 vad gäller förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Udo Bullmann och José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann och José Manuel Fernandes redogjorde för betänkandet.

Talare: Eva Kaili (föredragande av yttrande från utskottet ITRE) och Inés Ayala Sender (föredragande av yttrande från utskottet TRAN).

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Mercedes Bresso (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Krzysztof Hetman (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Lefteris Christoforou för PPE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti och Othmar Karas.

Talare: Jyrki Katainen, Udo Bullmann och José Manuel Fernandes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 12.12.2017.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy