Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0276(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0198/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0198/2017

Συζήτηση :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0478

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

5.4. Παράταση λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Udo Bullmann και José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0478)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου