Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. detsember 2017 - Strasbourg

5. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse välispüügilaevastike jätkusuutlikku majandamist ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2017)0475)


5.2. Erinevate põllumajanduse ja maaelu arengu poliitikavaldkonna määruste muutmine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013 ja (EL) nr 652/2014 [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Albert Deß (A8-0380/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0476)


5.3. ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS): kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et jätkata kehtivate piirangute kohaldamist lennutegevuse ulatuse suhtes ja teha ettevalmistusi üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0477)


5.4. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise täiustamise osas [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Udo Bullmann ja José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0478)


5.5. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Vastu võetud

Sõnavõtud

Tiemo Wölken (raportöör) ja Angelika Niebler enne hääletust.

Tiemo Wölken pärast hääletust selle tulemusi arvesse võttes, et nõuda oma nime raportist väljajätmist. Sõna võttis ka Virginie Rozière.


5.6. Eleonora Forenza eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (hääletus)

Raport Eleonora Forenza eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta [2017/2199(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0479)


5.7. Ingeborg Gräßle puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)

Raport Ingeborg Gräßle puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2017/2220(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0480)


5.8. Teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohalduvad tollimaksud ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohalduvate täiendavate tollimaksude kohta (kodifitseeritud tekst) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0481)


5.9. ELi-USA lennutranspordileping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0482)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.10. ELi ja Šveitsi vaheline kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise lepingu sõlmimise kohta [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0483)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.11. ELi ja Kasahstani vaheline laiendatud partnerlus- ja koostööleping (nõusolek) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0484)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.12. ELi ja Kasahstani vaheline laiendatud partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta [2017/2035(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0485)


5.13. Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimehe mandaadi pikendamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport komisjoni ettepaneku kohta pikendada Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimehe ametiaega [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (12.12.2017 protokollilisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0486)


5.14. ELi kodakondsuse 2017. aasta aruanne ja kodanike õiguste tugevdamine demokraatlike muutuste liidus (hääletus)

Raport ELi kodakondsuse 2017. aasta aruande ja kodanike õiguste tugevdamise kohta demokraatlike muutuste liidus [2017/2069(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0487)


5.15. Digitaalkaubanduse strateegia loomine (hääletus)

Raport digitaalkaubanduse strateegia loomise kohta [2017/2065(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0488)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika