Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 december 2017 - Straatsburg

5. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Duurzaam beheer van externe vissersvloten ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0475)


5.2. Amendementen op verschillende verordeningen betreffende landbouw en plattelandsontwikkeling ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Albert Deß (A8-0380/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0476)


5.3. Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ***I (stemming)

Verslag over een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0477)


5.4. Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Udo Bullmann en José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0478)


5.5. Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

Vóór de stemming, Tiemo Wölken (rapporteur) en Angelika Niebler.

Tiemo Wölken, na de stemming, gezien de uitslag daarvan, om te verzoeken dat zijn naam wordt geschrapt in het verslag, en Virginie Rozière.


5.6. Verzoek om verdediging van de voorrechten en van de immuniteit van Eleonora Forenza (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de voorrechten en van de immuniteit van Eleonora Forenza [2017/2199(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0479)


5.7. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ingeborg Gräßle (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ingeborg Gräßle [2017/2220(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0480)


5.8. Douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de VS ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (codificatie) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0481)


5.9. Overeenkomst EG/VS over luchtvervoer *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Verenigde Staten van Amerika anderzijds [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0482)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


5.10. Overeenkomst EU-Zwitserland inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0483)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


5.11. Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (goedkeuring) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0484)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


5.12. Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds [2017/2035(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0485)


5.13. Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel van de Commissie voor de verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 12.12.2017)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0486)


5.14. Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering (stemming)

Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering [2017/2069(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0487)


5.15. Naar een digitale handelsstrategie (stemming)

Verslag: Naar een digitale handelsstrategie [2017/2065(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0488)

Juridische mededeling - Privacybeleid