Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2973(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0668/2017

Разисквания :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Гласувания :

PV 14/12/2017 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0500

Протокол
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург

11. Положението на хората от общността рохингия (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Werner Langen, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Amjad Bashir, от името на групата ECR, Urmas Paet, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria и Csaba Sógor.

Изказа се Federica Mogherini.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock и Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, относно положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa и Daniel Caspary, от името на групата PPE, относно положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, относно положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Soraya Post, от името на групата S&D, относно положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga и Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, относно Мианмар/Бирма: положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 14.12.2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност