Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0668/2017

Συζήτηση :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2017 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0500

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

11. Κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια (2017/2973(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Amjad Bashir, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Νότης Μαριάς, Joachim Zeller και Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Τάκης Χατζηγεωργίου, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Δημήτρης Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Βιρμανία/ Μιανμάρ: η κατάσταση των Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου