Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2973(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0668/2017

Debatten :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Stemmingen :

PV 14/12/2017 - 8.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0500

Notulen
Dinsdag 12 december 2017 - Straatsburg

11. Situatie van de Rohingya (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie van de Rohingya (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Werner Langen, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Amjad Bashir, namens de ECR-Fractie, Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, over de situatie van de Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de situatie van de Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa en Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, over de situatie van de Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, over de situatie van de Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Soraya Post, namens de S&D-Fractie, over de situatie van de Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van de Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga en Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, over Myanmar/Birma: de situatie van de Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 14.12.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid