Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2973(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0668/2017

Debaty :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Głosowanie :

PV 14/12/2017 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0500

Protokół
Wtorek, 12 grudnia 2017 r. - Strasburg

11. Sytuacja ludu Rohingja (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja ludu Rohingja (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Werner Langen w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Amjad Bashir w imieniu grupy ECR, Urmas Paet w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria i Csaba Sógor.

Głos zabrała Federica Mogherini.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock i Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji ludu Rohingja (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji ludu Rohingja (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa i Daniel Caspary, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji ludu Rohingja (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji ludu Rohingja (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji ludu Rohingja (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes i Judith Sargentini, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji ludu Rohingja (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga i Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Mjanmy/Birmy – sytuacji ludu Rohingja (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 14.12.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności