Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2973(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0668/2017

Debatter :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Omröstningar :

PV 14/12/2017 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0500

Protokoll
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg

11. Situationen för rohingyafolket (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Werner Langen för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Amjad Bashir för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria och Csaba Sógor.

Talare: Federica Mogherini.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock och Jadwiga Wiśniewska, för ECR-gruppen, om situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017),

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017),

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa och Daniel Caspary, för PPE-gruppen, om situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017),

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao, för EFDD-gruppen, om situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen, om situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017),

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes och Judith Sargentini, för Verts/ALE-gruppen, om situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017),

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen, om Myanmar/Burma: situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 14.12.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy