Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2121(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0350/2017

Debatter :

PV 12/12/2017 - 12
CRE 12/12/2017 - 12

Omröstningar :

PV 13/12/2017 - 13.5

Antagna texter :

P8_TA(2017)0493

Protokoll
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg

12. Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Permanent strukturerat samarbete (PESCO) – ett nytt kapitel i Europas säkerhets- och försvarspolitik (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken [2017/2123(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken [2017/2121(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A8-0350/2017)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Permanent strukturerat samarbete (PESCO) – ett nytt kapitel i Europas säkerhets- och försvarspolitik (2017/3004(RSP))

David McAllister och Michael Gahler redogjorde för betänkandena.

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Florian Philippot för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Arnaud Danjean, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet och Marcus Pretzell.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz och Željana Zovko.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi och Ivica Tolić.

Talare: Federica Mogherini, Michael Gahler och David McAllister.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.4 och punkt 13.5 i protokollet av den 13.12.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy