Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург

15. Изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, в което той признава Йерусалим за столица на Израел (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, в което той признава Йерусалим за столица на Израел (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Steven Woolfe, относно протичането на дебата (председателят направи някои уточнения), Elena Valenciano, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Margrete Aukenот името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Marcus Pretzell, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Marijana Petir, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cristian Dan Preda, и Eugen Freund.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Arne Gericke, Martina Anderson и Maria Arena.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun и Wajid Khan.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност