Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 12. prosinca 2017. - Strasbourg

15. Najava američkoga predsjednika Trumpa da će priznati Jeruzalem kao glavni grad Izraela (rasprava)
CRE

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Najava američkoga predsjednika Trumpa da će priznati Jeruzalem kao glavni grad Izraela (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Steven Woolfe, o tijeku rasprave (predsjednik je dao pojašnjenje), Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Margrete Aukenu ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcus Pretzell, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Marijana Petir, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, koja odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Cristian Dan Preda, i Eugen Freund.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su: Arne Gericke, Martina Anderson i Maria Arena.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun i Wajid Khan.

Govorila je Federica Mogherini.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti