Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 grudnia 2017 r. - Strasburg

15. Oświadczenie prezydenta USA Trumpa w sprawie uznania Jerozolimy za stolicę Izraela (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Oświadczenie prezydenta USA Trumpa w sprawie uznania Jerozolimy za stolicę Izraela (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Steven Woolfe w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Margrete Auken w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Marcus Pretzell w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Marijana Petir, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivona Vajgla, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Larsa Adaktussona, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stevena Woolfego, Patrick Le Hyaric, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Cristiana Dana Predę, i Eugen Freund.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Arne Gericke, Martina Anderson i Maria Arena.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun i Wajid Khan.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności