Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург

16. Положението на мигрантите в Либия (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на мигрантите в Либия (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Santiago Fisas Ayxelà, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Jussi Halla-aho, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat и Barbara Lochbihler.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се: Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge и Miriam Dalli.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes и Branislav Škripek.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност