Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2920(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0666/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0666/2017

Συζήτηση :

PV 12/12/2017 - 19
CRE 12/12/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2017 - 13.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

19. Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: Χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από την επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 και την παράγραφο 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Αρμόδιοι βουλευτές: Christel Schaldemose και Bart Staes

Οι Christel Schaldemose και Bart Staes (αρμόδιοι βουλευτές) παρουσιάζουν την πρόταση ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Susanne Melior, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Angelo Ciocca, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet και Lukas MandlLukas Mandl.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου