Seznam 
Zápis
PDF 448kWORD 25k
Úterý, 12. prosince 2017 - Štrasburk
Výsledky hlasování

 Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

 1. Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva ***II 

Doporučení pro druhé čtení: Linnéa Engström (A8-0374/2017) (požadovaná většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
čl. 5 bod 1 písm. d)1GUE/NGL-
schválení bez hlasování

 2. Změny některých nařízení v oblasti zemědělství a rozvoje venkova ***I 

Zpráva: Albert Deß (A8-0380/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
předběžná dohoda
předběžná dohoda1výborJH+503, 87, 13
prohlášení Parlamentu2výbor+
prohlášení Komise3výbor+

 3. Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I 

Zpráva: Julie Girling (A8-0258/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
předběžná dohoda
předběžná dohoda48výborJH+544, 54, 31
společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise49výbor+

 4. Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice ***I 

Zpráva: Udo Bullmann a José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
návrh na zamítnutí návrhu Komise
návrh na zamítnutí návrhu Komise4ENFJH-85, 545, 13
předběžná dohoda
předběžná dohoda3výborJH+502, 125, 19
prohlášení Komise2výbor+
Žádosti o jmenovité hlasování
ENF:pn.4

 5. Rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání: Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů ***I 

Zpráva: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednáníJH+344, 265, 36
Žádosti o jmenovité hlasování
S&D:rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání
Různé
O hlasování požádali skupina Verts/ALE a poslanci dosahující střední prahové hodnoty (v souladu s článkem 69c jednacího řádu).

 6. Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Eleonora Forenzová 

Zpráva: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: návrh rozhodnutí+

 7. Žádost, aby byla Ingeborg Gräßleová zbavena imunity 

Zpráva: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: návrh rozhodnutí+

 8. Cla na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických ***I 

Zpráva: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+627, 7, 20

 9. Dohoda o letecké dopravě mezi EU a USA *** 

Doporučení: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: schváleníJH+571, 44, 35

 10. Dohoda mezi EU a Švýcarskem o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů *** 

Doporučení: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: schváleníJH+547, 50, 56

 11. Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (souhlas) *** 

Doporučení: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: schváleníJH+511, 115, 28

 12. Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (usnesení) 

Zpráva: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+545, 68, 39

 13. Prodloužení funkčního období předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizí * 

Zpráva: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017) (tajné hlasování (čl. 180a odst. 1 jednacího řádu))

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: prodloužení funkčního období Elke KönigovéTAJ+480, 121, 47

 14. Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny 

Zpráva: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
§ 3§původní zněnídílč.
1+
2/EH+362, 209, 81
§ 62Z+ 76 poslancůEH+310, 293, 41
§ 93Z+ 76 poslancůJH-297, 327, 25
§ 11§původní zněnídílč.
1+
2/EH+367, 235, 44
§ 12§původní zněnídílč.
1+
2/EH+362, 245, 41
§ 15§původní zněnídílč.
1+
2-268, 360, 19
§ 20§původní zněnídílč.
1+
2/EH-291, 338, 19
§ 22§původní zněnídílč.
1+
2/EH-315, 330, 2
§ 254Z+ 76 poslanců+303, 283, 58
odův. G1Z+ 76 poslancůEH-256, 285, 102
odův. J§původní zněnídílč.
1+
2/EH-286, 355, 9
odův. L§původní zněnídílč.
1+
2/EH+342, 304, 4
odův. M§původní zněnídílč.
1+
2-
hlasování: usnesení (celé znění)JH+430, 169, 48
Žádosti o jmenovité hlasování
EFDD:pn.3
Žádosti o dílčí hlasování
+ 76 poslanců:
odův. J
1.částcelé znění kromě slov: „ničivém sociálním a ekonomickém dopadu úsporných politik,“
2.částtato slova
odův. L
1.částcelé znění kromě slov: „některé členské státy“ a „tím, že vypověděly občany EU z jejich území nebo hrozily, že tak učiní“
2.částtato slova
odův. M
1.částcelé znění kromě slov: „přijetí úsporných opatření na úrovni EU a členských států, a“
2.částtato slova
§ 3
1.částcelé znění kromě slov: „a podporovatelé“
2.částtato slova
§ 11
1.částcelé znění kromě slov: „přeshraniční uznávání“
2.částtato slova
§ 12
1.částcelé znění kromě slov: „plný“ a „ve všech členských státech“
2.částtato slova
§ 15
1.částcelé znění kromě slov: „právně závazných právních předpisech o“
2.částtato slova
§ 20
1.částcelé znění kromě slov: „vyjadřuje proto politování nad neprůhledností a nedostatečnou transparentností jednání o smlouvách, jako je transatlantické partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) a Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA), které mají dopad na základní aspekty uplatňování občanství;“
2.částtato slova
§ 22
1.částcelé znění kromě slov: „v důsledku úsporných opatření a omezování práv a svobod“ a „jejichž nárůst je jedním z důsledků právě těchto úsporných opatření a omezování práv a svobod;“
2.částtato slova
Různé
Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White, Pilar Ayuso a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra stáhli své podpisy z pozměňovacího návrhu 1.
Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Ian Hudghton, Jordi Solé, Josu Juaristi Abaunz, Tatjana Ždanoka a Josep-Maria Terricabras rovněž podepsali pozměňovací návrh 1.

 15. Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu 

Zpráva: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: usnesení (celé znění)JH+510, 95, 17
Právní upozornění - Ochrana soukromí