Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 467kWORD 29k
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Αποτελέσματα ψηφοφοριών

 Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

 1. Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων ***II 

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Linnéa Engström (A8-0374/2017) (απαιτείται η πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Άρθρο 5, σημείο 1 δ)1GUE/NGL-
Έγκριση χωρίς ψηφοφορία

 2. Τροποποιήσεις σε διάφορους κανονισμούς στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης ***I 

Έκθεση: Albert Deß (A8-0380/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Προσωρινή συμφωνία
Προσωρινή συμφωνία1επιτροπήΟΚ+503, 87, 13
Δήλωση του Προέδρου2επιτροπή+
Δήλωση της Επιτροπής3επιτροπή+

 3. Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 ***I 

Έκθεση: Julie Girling (A8-0258/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κ.λπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Προσωρινή συμφωνία
Προσωρινή συμφωνία48επιτροπήΟΚ+544, 54, 31
Κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής49επιτροπή+

 4. Παράταση λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ***I 

Έκθεση: Udo Bullmann και José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κ.λπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής
Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής4ENFΟΚ-85, 545, 13
Προσωρινή συμφωνία
Προσωρινή συμφωνία3επιτροπήΟΚ+502, 125, 19
Δήλωση της Επιτροπής2επιτροπή+
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ENF:τροπολογία 4

 5. Κανόνες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων ***I 

Έκθεση: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

ΘέμαΟΚ, κ.λπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Ψηφοφορία: Απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσειςΟΚ+344, 265, 36
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
S&D:Απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις
Διάφορα
Η ψηφοφορία ζητήθηκε από την Ομάδα Verts/ALE και ορισμένο αριθμό βουλευτών που συμπληρώνουν το μέσο ελάχιστο όριο (σύμφωνα με το άρθρο 69 γ) του Κανονισμού).

 6. Aίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Eleonora Forenza  

Έκθεση: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

ΘέμαΟΚ, κ.λπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Ψηφοφορία: πρόταση απόφασης+

 7. Αίτηση για την άρση της ασυλίας της Ingeborg Gräßle 

Έκθεση: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

ΘέμαΟΚ, κ.λπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Ψηφοφορία: πρόταση απόφασης+

 8. Τελωνειακοί δασμοί στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής ΗΠΑ ***I 

Έκθεση: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

ΘέμαΟΚ, κ.λπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Μοναδική ψηφοφορίαΟΚ+627, 7, 20

 9. Συμφωνία ΕΚ-ΗΠΑ σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές *** 

Σύσταση: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Ψηφοφορία: έγκρισηΟΚ+571, 44, 35

 10. Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για τη σύνδεση των συστημάτων τους εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου *** 

Σύσταση: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Ψηφοφορία: έγκρισηΟΚ+547, 50, 56

 11. Ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν (Έγκριση) *** 

Σύσταση: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Ψηφοφορία: έγκρισηΟΚ+511, 115, 28

 12. Ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν (Ψήφισμα) 

Έκθεση: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Μοναδική ψηφοφορίαΟΚ+545, 68, 39

 13. Ανανέωση της εντολής του Προέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης * 

Έκθεση: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180α παράγραφος 1 του Κανονισμού))

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Ψηφοφορία: ανανέωση της θητείας της κ. Elke KönigΜΨ+480, 121, 47

 14. Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση Δημοκρατικής Αλλαγής  

Έκθεση: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 3§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΗΨ+362, 209, 81
§ 6+ 76 βουλευτέςΗΨ+310, 293, 41
§ 9+ 76 βουλευτέςΟΚ-297, 327, 25
§ 11§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΗΨ+367, 235, 44
§ 12§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΗΨ+362, 245, 41
§ 15§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-268, 360, 19
§ 20§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΗΨ-291, 338, 19
§ 22§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΗΨ-315, 330, 2
§ 25+ 76 βουλευτές+303, 283, 58
Αιτ. σκ. Ζ+ 76 βουλευτέςΗΨ-256, 285, 102
Αιτ. σκ. Ι§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΗΨ-286, 355, 9
Αιτ. σκ. ΙΒ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΗΨ+342, 304, 4
Αιτ. σκ. ΙΓ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+430, 169, 48
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD:τροπολογία 3
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
+ 76 βουλευτές:
αιτ.σκ. Ι
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οι καταστροφικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
αιτ.σκ. ΙΒ
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "από διάφορα κράτη μέλη που έχουν απελάσει ή απειλούν να απελάσουν από την επικράτειά τους ευρωπαίους πολίτες"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
αιτ.σκ. ΙΓ
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με την έγκριση μέτρων λιτότητας σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, καθώς και λόγω"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 3
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και τους υποστηρικτές τους"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 11
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "αναγνώριση των" και "διασυνοριακή"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 12
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "πλήρη" και "σε όλα τα κράτη μέλη"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 15
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "δεσμευτική νομοθεσία για"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 20
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "· σε αυτό το πλαίσιο εκφράζει βαθιά λύπη για τη μυστικότητα και την έλλειψη διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις συμφωνιών, όπως η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) ή η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (CETA), που θίγουν θεμελιώδεις πτυχές της άσκησης της ιθαγένειας·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 22
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "που είναι αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας και του περιορισμού των δικαιωμάτων και των ελευθεριών" και "η ανάπτυξη των οποίων είναι το αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, αυτών ακριβώς των πολιτικών λιτότητας και του περιορισμού των δικαιωμάτων και των ελευθεριών "
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
Διάφορα
Οι Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White, Pilar Ayuso και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra αποσύρουν την υπογραφή τους από την τροπολογία 1.
Οι Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Ian Hudghton, Jordi Solé, Josu Juaristi Abaunz, Tatjana Ždanoka, Josep-Maria Terricabras συνυπογράφουν την τροπολογία 1.

 15. Προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο 

Έκθεση: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+510, 95, 17
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου