Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 423kWORD 26k
Tiistai 12. joulukuuta 2017 - Strasbourg
Äänestysten tulokset

 Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

 1. Ulkoisten kalastuslaivastojen kestävä hallinnointi ***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: Linnéa Engström (A8-0374/2017) (parlamentin jäsenten enemmistö)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
art.5, 1 d alakohta1GUE/NGL-
hyväksyminen ilman äänestystä

 2. Useisiin maatalouden ja maaseudun kehittämisen alaa koskeviin asetuksiin tehtävät muutokset ***I 

Mietintö: Albert Deß (A8-0380/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Alustava sopimus
alustava sopimus1valiokuntaNHÄ+503, 87, 13
parlamentin lausuma2valiokunta+
komission lausuma3valiokunta+

 3. EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen ***I 

Mietintö: Julie Girling (A8-0258/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Alustava sopimus
alustava sopimus48valiokuntaNHÄ+544, 54, 31
parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julkilausuma49valiokunta+

 4. Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen ***I 

Mietintö: Udo Bullmann ja José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Ehdotus komission ehdotuksen hylkäämiseksi
ehdotus komission ehdotuksen hylkäämiseksi4ENFNHÄ-85, 545, 13
Alustava sopimus
alustava sopimus3valiokuntaNHÄ+502, 125, 19
komission lausuma2valiokunta+
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ENF:tark. 4

 5. Toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskeva päätös: Lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt ***I 

Mietintö: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskeva päätösNHÄ+344, 265, 36
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
S&D:toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskeva päätös
Muuta
Verts/ALE-ryhmä ja vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä esitti pyynnön siitä, että päätöksestä äänestetään (työjärjestyksen 69 c artiklan mukaisesti).

 6. Eleonora Forenzan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö 

Mietintö: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: päätösehdotus+

 7. Ingeborg Gräßlen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: päätösehdotus+

 8. Tullien käyttöön ottaminen tiettyjen Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa ***I 

Mietintö: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+627, 7, 20

 9. EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliikennesopimus *** 

Suositus: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: hyväksyntäNHÄ+571, 44, 35

 10. Kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmien välistä yhteyttä koskeva EU:n ja Sveitsin välinen sopimus *** 

Suositus: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: hyväksyntäNHÄ+547, 50, 56

 11. EU:n ja Kazakstanin tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (hyväksyntä) *** 

Suositus: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: hyväksyntäNHÄ+511, 115, 28

 12. EU:n ja Kazakstanin tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) 

Mietintö: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+545, 68, 39

 13. Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan toimikauden uusiminen * 

Mietintö: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017) (Salainen äänestys (työjärjestyksen 180 a artiklan 1 kohta))

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: Elke Königin toimikauden jatkaminenSEC+480, 121, 47

 14. Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa 

Mietintö: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
§ 3§alkuper. tekstiosat
1+
2/KÄ+362, 209, 81
§ 62Pyli 76 jäsentä+310, 293, 41
§ 93Pyli 76 jäsentäNHÄ-297, 327, 25
§ 11§alkuper. tekstiosat
1+
2/KÄ+367, 235, 44
§ 12§alkuper. tekstiosat
1+
2/KÄ+362, 245, 41
§ 15§alkuper. tekstiosat
1+
2-268, 360, 19
§ 20§alkuper. tekstiosat
1+
2/KÄ-291, 338, 19
§ 22§alkuper. tekstiosat
1+
2/KÄ-315, 330, 2
§ 254Pyli 76 jäsentä+303, 283, 58
G kappale1Pyli 76 jäsentä-256, 285, 102
J kappale§alkuper. tekstiosat
1+
2/KÄ-286, 355, 9
L kappale§alkuper. tekstiosat
1+
2/KÄ+342, 304, 4
M kappale§alkuper. tekstiosat
1+
2-
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+430, 169, 48
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
EFDD:tark. 3
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
76+ jäsentä
J kappale
1.osa:teksti ilman sanoja "säästöpolitiikan tuhoisista sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista,"
2.osa:nämä sanat
L kappale
1.osa:teksti ilman sanoja "eri jäsenvaltiot" ja "karkottaessaan tai uhatessaan karkottaa unionin kansalaisia alueeltaan"
2.osa:nämä sanat
M kappale
1.osa:teksti ilman sanoja "unionin ja jäsenvaltioiden tasolla hyväksytyt säästötoimenpiteet"
2.osa:nämä sanat
§ 3
1.osa:teksti ilman sanoja "ja kannattajat"
2.osa:nämä sanat
§ 11
1.osa:teksti ilman sanoja "tunnustamista rajojen yli"
2.osa:nämä sanat
§ 12
1.osa:teksti ilman sanoja "täysipainoista" ja "kaikissa jäsenvaltioissa"
2.osa:nämä sanat
§ 15
1.osa:teksti ilman sanoja "oikeudellisesti sitovaa lainsäädäntöä"
2.osa:nämä sanat
§ 20
1.osa:teksti ilman sanoja "pitää tässä yhteydessä valitettavana, että erilaisista sopimuksista, kuten transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP) ja laaja-alaisesta talous- ja kauppasopimuksesta (CETA) käytävien neuvottelujen vaikeaselkoisuus ja avoimuuden puute vaikuttavat kansalaisuuden toteutumiseen liittyviin perusnäkökohtiin;"
2.osa:nämä sanat
§ 22
1.osa:teksti ilman sanoja "säästöpolitiikan sekä oikeuksien ja vapauksien rajoittamisen myötä" ja "sillä näiden ilmiöiden voimistuminen johtuu muun muassa juuri säästöpolitiikasta sekä oikeuksien ja vapauksien rajoittamisesta"
2.osa:nämä sanat
Muuta
Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White, Pilar Ayuso ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra peruuttivat allekirjoituksensa tarkistuksesta 1.
Myös Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Ian Hudghton, Jordi Solé, Josu Juaristi Abaunz, Tatjana Ždanoka ja Josep-Maria Terricabras allekirjoittivat tarkistuksen 1.

 15. Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa 

Mietintö: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+510, 95, 17
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö