Index 
Notulen
PDF 432kWORD 25k
Dinsdag 12 december 2017 - Straatsburg
Uitslag van de stemming

 Afkortingen en tekens

 1. Duurzaam beheer van externe vissersvloten ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Linnéa Engström (A8-0374/2017) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
artikel 5, lid 1, letter d1GUE/NGL-
Goedkeuring zonder stemming

 2. Amendementen op verschillende verordeningen betreffende landbouw en plattelandsontwikkeling ***I 

Verslag: Albert Deß (A8-0380/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
voorlopig akkoord
voorlopig akkoord1commissieHS+503, 87, 13
verklaring van het Parlement2commissie+
verklaring van de Commissie3commissie+

 3. Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ***I 

Verslag: Julie Girling (A8-0258/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
voorlopig akkoord
voorlopig akkoord48commissieHS+544, 54, 31
gezamenlijke verklaring van het Parlement, de Raad en de Commissie49commissie+

 4. Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen ***I 

Verslag: Udo Bullmann en José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie
voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie4ENFHS-85, 545, 13
voorlopig akkoord
voorlopig akkoord3commissieHS+502, 125, 19
verklaring van de Commissie2commissie+
Verzoeken om hoofdelijke stemming
ENF:amendement 4

 5. Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s 

Verslag: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen:HS+344, 265, 36
Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D:Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen
Diversen
Het verzoek om het besluit in stemming te brengen werd ingediend door de Verts/ALE-Fractie en een aantal leden die ten minste de middelhoge drempel bereiken (artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement).

 6. Verzoek om verdediging van de voorrechten en van de immuniteit van Eleonora Forenza 

Verslag: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: ontwerpbesluit+

 7. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ingeborg Gräßle 

Verslag: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Stemming: ontwerpbesluit+

 8. Douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de VS ***I 

Verslag: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+627, 7, 20

 9. Overeenkomst EG/VS over luchtvervoer *** 

Aanbeveling: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: goedkeuringHS+571, 44, 35

 10. Overeenkomst EU-Zwitserland inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten *** 

Aanbeveling: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: goedkeuringHS+547, 50, 56

 11. Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (goedkeuring) *** 

Aanbeveling: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: goedkeuringHS+511, 115, 28

 12. Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (resolutie) 

Verslag: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+545, 68, 39

 13. Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad * 

Verslag: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017) (geheime stemming (artikel 180 bis, lid 1, van het Reglement))

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: verlenging van het mandaat van Elke KönigGeh.S+480, 121, 47

 14. Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering 

Verslag: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 3§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES+362, 209, 81
§ 62Smeer dan 76 ledenES+310, 293, 41
§ 93Smeer dan 76 ledenHS-297, 327, 25
§ 11§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES+367, 235, 44
§ 12§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES+362, 245, 41
§ 15§oorspronkelijke tekstso
1+
2-268, 360, 19
§ 20§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES-291, 338, 19
§ 22§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES-315, 330, 2
§ 254Smeer dan 76 leden+303, 283, 58
overw G1Smeer dan 76 ledenES-256, 285, 102
overw J§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES-286, 355, 9
overw L§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES+342, 304, 4
overw M§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
stemming: resolutie (als geheel)HS+430, 169, 48
Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD:amendement 3
Verzoeken om stemming in onderdelen
meer dan 76 leden
overw J
1e deelGehele tekst zonder de woorden: "de vernietigende sociale en economische gevolgen van het bezuinigingsbeleid"
2e deeldeze woorden
overw L
1e deelGehele tekst zonder de woorden: "door verschillende lidstaten, die Europese burgers hebben uitgezet of gedreigd hebben dit te zullen doen"
2e deeldeze woorden
overw M
1e deelGehele tekst zonder de woorden: "de op EU- en lidstaatniveau vastgestelde bezuinigingsmaatregelen, en vanwege"
2e deeldeze woorden
§ 3
1e deelGehele tekst zonder de woorden: "en hun medestanders"
2e deeldeze woorden
§ 11
1e deelGehele tekst zonder de woorden: "de erkenning van" en "grensoverschrijdende"
2e deeldeze woorden
§ 12
1e deelGehele tekst zonder de woorden: "volledige" en "in alle lidstaten"
2e deeldeze woorden
§ 15
1e deelGehele tekst zonder de woorden: "juridisch bindende wetgeving" .... "met het oog op"
2e deeldeze woorden
§ 20
1e deelGehele tekst zonder de woorden: "betreurt in dit verband de geslotenheid en het gebrek aan transparantie van de onderhandelingen over overeenkomsten zoals het Trans-Atlantisch Partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) of de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA), die gevolgen hebben voor fundamentele aspecten van de uitoefening van het burgerschap;"
2e deeldeze woorden
§ 22
1e deelGehele tekst zonder de woorden: "als gevolg van het bezuinigingsbeleid en de beteugeling van rechten en vrijheden" en " waarvan de toename juist mede wordt veroorzaakt door dit bezuinigingsbeleid en de beteugeling van rechten en vrijheden;"
2e deeldeze woorden
Diversen
Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White, Pilar Ayuso, en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra zijn niet langer medeondertekenaars van amendement 1.
Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Ian Hudghton en Tatjana Ždanoka zijn medeondertekenaars van amendement 1.

 15. Naar een digitale handelsstrategie 

Verslag: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: resolutie (als geheel)HS+510, 95, 17
Juridische mededeling - Privacybeleid