Indeks 
Protokół
PDF 435kWORD 26k
Wtorek, 12 grudnia 2017 r. - Strasburg
Wyniki głosowania

 Skróty i symbole

 1. Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Linnéa Engström (A8-0374/2017) (wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Art. 5 ust.1 lit. d1GUE/NGL-
Przyjęcie bez głosowania

 2. Poprawki do różnych rozporządzeń w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich ***I 

Sprawozdanie: Albert Deß (A8-0380/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie1komisjagi+503, 87, 13
Oświadczenie Parlamentu2komisja+
Oświadczenie Komisji3komisja+

 3. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. ***I 

Sprawozdanie: Julie Girling (A8-0258/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie48komisjagi+544, 54, 31
Wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji49komisja+

 4. Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ***I 

Sprawozdanie: Udo Bullmann i José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji
Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji4ENFgi-85, 545, 13
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie3komisjagi+502, 125, 19
Oświadczenie Komisji2komisja+
Wnioski o głosowanie imienne
ENF:poprawka 4

 5. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych ***I 

Sprawozdanie: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnychgi+344, 265, 36
Wnioski o głosowanie imienne
S&D:decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych
Sprawy różne
Z wnioskiem o głosowanie wystąpiła grupa Verts/ALE oraz grupa posłów w liczbie stanowiącej średni próg (zgodnie z art. 69c Regulaminu).

 6. Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu przez Eleonorę Forenzę 

Sprawozdanie: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: projekt decyzji+

 7. Wniosek o uchylenie immunitetu Ingeborg Gräßle 

Sprawozdanie: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: projekt decyzji+

 8. Cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki ***I 

Sprawozdanie: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+627, 7, 20

 9. Umowa o transporcie lotniczym między UE a USA *** 

Zalecenie: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: zgodagi+571, 44, 35

 10. Umowa między UE a Szwajcarią w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych *** 

Zalecenie: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: zgodagi+547, 50, 56

 11. Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (zgoda) *** 

Zalecenie: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: zgodagi+511, 115, 28

 12. Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (rezolucja) 

Sprawozdanie: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+545, 68, 39

 13. Przedłużenie kadencji przewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji * 

Sprawozdanie: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017) (głosowanie tajne (art. 180a ust. 1 Regulaminu))

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: przedłużenie kadencji Elke Königtaj+480, 121, 47

 14. Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2017 r. Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych zmian 

Sprawozdanie: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.3ust.pierwotny tekstgp
1+
2/ge+362, 209, 81
Ust.62sponad 76 posłówge+310, 293, 41
Ust.93sponad 76 posłówgi-297, 327, 25
Ust.11ust.pierwotny tekstgp
1+
2/ge+367, 235, 44
Ust.12ust.pierwotny tekstgp
1+
2/ge+362, 245, 41
Ust.15ust.pierwotny tekstgp
1+
2-268, 360, 19
Ust.20ust.pierwotny tekstgp
1+
2/ge-291, 338, 19
Ust.22ust.pierwotny tekstgp
1+
2/ge-315, 330, 2
Ust.254sponad 76 posłów+303, 283, 58
Motyw G1sponad 76 posłówge-256, 285, 102
Motyw Just.pierwotny tekstgp
1+
2/ge-286, 355, 9
Motyw Lust.pierwotny tekstgp
1+
2/ge+342, 304, 4
Motyw Must.pierwotny tekstgp
1+
2-
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+430, 169, 48
Wnioski o głosowanie imienne
EFDD:poprawka 3
Wnioski o głosowanie podzielone
ponad 76 posłów
motyw J
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „katastrofalne skutki społeczne i gospodarcze polityki oszczędnościowej”
część drugate słowa
motyw L
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „przez różne państwa członkowskie, które wydaliły obywateli UE ze swojego terytorium lub zagroziły ich wydaleniem”
część drugate słowa
motyw M
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „wprowadzoną na szczeblu UE i państw członkowskich politykę oszczędnościową, jak również ze względu na”
część drugate słowa
ust.3
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „i popierające”
część drugate słowa
ust.11
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „uznawania transgranicznych”
część drugate słowa
ust.12
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „pełnego” i „we wszystkich państwach członkowskich”
część drugate słowa
ust.15
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „prawnie wiążącymi przepisami w sprawie”
część drugate słowa
ust.20
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „ubolewa w związku z tym nad brakiem jasności i przejrzystości negocjacji porozumień, które, jak w przypadku Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) czy kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA), mają wpływ na podstawowe aspekty egzekwowania obywatelstwa;”
część drugate słowa
ust.22
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „w wyniku polityki oszczędnościowej oraz ograniczania praw i swobód” i „których wzrost jest między innymi konsekwencją właśnie wspomnianej polityki oszczędnościowej oraz ograniczania praw i swobód”
część drugate słowa
Sprawy różne
Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White, Pilar Ayuso i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra wycofali swój podpis pod poprawką 1.
Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Ian Hudghton, Jordi Solé, Josu Juaristi Abaunz, Tatjana Ždanoka, Josep-Maria Terricabras również podpisali się pod poprawką 1.

 15. W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego 

Sprawozdanie: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+510, 95, 17
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności